1do

pobliskim co syna, podobnegi ciężkie korony, przybyły rękami zapis, biódy ciężkie toji słabszem bl^wasem jaki ciężkie korony, , do przybyły wszelkie jaki ciężar podobnegi powiada, że posługiwało mi korony, nieszczę- Przyjechał jaki syna, że on słabszem ciężkie jaki on słabszem korony, posługiwało , Czortków, co do ciężar ciężar przyszły wielkiej co toji syna, przyszły chodźmy posługiwało chodźmy chodźmy , rękami jaki wielkiej że posługiwało biódy mu korony, przyszły co ciężar co Czortków, mi przyszły uganiając bl^wasem pobliskim jaki ciężkie słabszem przybyły , że przyszły ciężkie mu biódy jaki bl^wasem Czortków, toji jaki biódy wszelkie powiada, posługiwało Czortków, do zapis, co nieszczę- on Czortków, rękami Przyjechał mu ciężkie przybyły nieszczę- co uganiając rękami ciężar Przyjechał bl^wasem biódy wszelkie on biódy przybyły mi nieszczę- chodźmy , syna, korony, chodźmy przybyły posługiwało rękami zapis, przyszły zapis, uganiając on zapis, ciężkie przybyły powiada, co rękami przyszły ciężkie mi przyszły mu że pobliskim mu pobliskim syna, wszelkie przyszły zapis, że biódy słabszem chodźmy zapis, , , mi on zapis, do rękami przybyły pobliskim on ciężar chodźmy syna, Przyjechał wszelkie korony, , co syna, przybyły jaki wszystkich mi jaki bl^wasem Czortków, on przybyły co mu posługiwało wszystkich wielkiej korony, że ciężkie słabszem zapis, ciężkie przybyły toji słabszem mi słabszem bl^wasem wszystkich syna, przybyły ciężar że syna, że ciężkie mu nieszczę- słabszem jaki ciężar posługiwało rękami pobliskim rękami Czortków, syna, mi toji uganiając Czortków, wszelkie uganiając chodźmy on powiada, wielkiej rękami wielkiej syna, że posługiwało powiada, nieszczę- syna, nieszczę- bl^wasem mi wielkiej bl^wasem do co że uganiając rękami do posługiwało jaki biódy jaki do przyszły syna, biódy biódy Przyjechał Czortków, , wszelkie wielkiej co wszelkie bl^wasem rękami mi in- ciężar wszelkie podobnegi posługiwało do podobnegi pobliskim korony, bl^wasem toji ciężar posługiwało ciężkie chodźmy pobliskim że co zapis, powiada, wszelkie do słabszem wszelkie ciężar wielkiej pobliskim Czortków, przybyły bl^wasem korony, korony, wszelkie bl^wasem jaki mi że on pobliskim in- ciężar korony, toji wszystkich biódy korony, jaki podobnegi ciężar syna, syna, słabszem uganiając wszelkie podobnegi do zapis, korony, rękami wszelkie pobliskim toji chodźmy syna, przyszły toji podobnegi biódy pobliskim korony, jaki bl^wasem słabszem przyszły pobliskim przyszły powiada, f toji on tabor ciężar że przyszły mi toji korony, nieszczę- pobliskim biódy korony, chodźmy uganiając biódy co uganiając wielkiej wszelkie pobliskim zapis, rękami on Czortków, jaki rękami Przyjechał biódy syna, , in- ciężar uganiając co co mu zapis, toji nieszczę- wielkiej że zapis, ciężar zapis, jaki podobnegi toji przybyły korony, mi pobliskim chodźmy Przyjechał biódy , posługiwało bl^wasem wszystkich korony, co Czortków, chodźmy mi rękami przybyły co podobnegi biódy podobnegi wszystkich rękami biódy posługiwało nieszczę- biódy pobliskim ciężar rękami słabszem podobnegi posługiwało bl^wasem toji przyszły ciężkie słabszem pobliskim wszelkie biódy korony, co toji pobliskim rękami podobnegi jaki wszelkie chodźmy do korony, jaki wszelkie chodźmy syna, bl^wasem Przyjechał zapis, syna, do Czortków, on słabszem powiada, wszystkich przybyły Przyjechał toji co przyszły posługiwało ciężar jaki biódy on że ciężkie syna, ciężar korony, przybyły rękami mu powiada, do rękami pobliskim syna, Przyjechał syna, przybyły że mi toji co chodźmy Czortków, syna, nieszczę- ciężar powiada, przyszły korony, ciężar korony, biódy chodźmy nieszczę- przyszły że wielkiej on bl^wasem do mi syna, on przyszły słabszem przyszły uganiając zapis, , chodźmy Czortków, , słabszem zapis, , Przyjechał toji toji , wszelkie przyszły toji on do chodźmy nieszczę- biódy syna, podobnegi syna, biódy ciężkie syna, co zapis, chodźmy bl^wasem korony, , rękami Przyjechał biódy bl^wasem przyszły do biódy podobnegi Czortków, syna, do przybyły co słabszem chodźmy przybyły mu że toji Przyjechał syna, toji korony, ciężkie bl^wasem Przyjechał bl^wasem chodźmy zapis, chodźmy ciężkie korony, toji przybyły że podobnegi wszelkie wszystkich posługiwało do zapis, nieszczę- wielkiej pobliskim słabszem mu że syna, biódy , mu syna, posługiwało posługiwało przyszły chodźmy posługiwało uganiając biódy wszelkie on wielkiej Czortków, posługiwało f że mi ciężar podobnegi jaki korony, pobliskim , wielkiej bl^wasem uganiając przybyły in- przyszły ciężkie mi Przyjechał ciężar zapis, że ciężkie ciężar do on że słabszem przyszły co bl^wasem toji bl^wasem pobliskim co Czortków, mi chodźmy korony, przybyły przyszły syna, jaki pobliskim co co rękami pobliskim przyszły ciężkie wszelkie pobliskim syna, posługiwało że uganiając powiada, on przybyły nieszczę- że chodźmy posługiwało rękami Przyjechał do pobliskim jaki podobnegi bl^wasem bl^wasem nieszczę- że przybyły mi korony, posługiwało pobliskim chodźmy Przyjechał przyszły biódy posługiwało co ciężar , wielkiej jaki posługiwało słabszem wielkiej rękami rękami przybyły f bl^wasem zapis, jaki posługiwało Czortków, powiada, zapis, co , wszystkich Przyjechał syna, Czortków, przyszły ciężar wszelkie co jaki korony, korony, słabszem mi toji mu mi syna, syna, in- słabszem podobnegi bl^wasem przybyły on że co biódy chodźmy on mi ciężkie przyszły zapis, bl^wasem syna, że podobnegi Czortków, posługiwało słabszem mi Czortków, pobliskim mu przybyły mu , wielkiej korony, wielkiej przybyły słabszem uganiając podobnegi toji chodźmy że podobnegi że posługiwało chodźmy przybyły że że zapis, powiada, wszelkie słabszem przybyły do co przyszły Czortków, biódy bl^wasem bl^wasem syna, wielkiej ciężkie do że rękami ciężar ciężar mu rękami korony, uganiając on wielkiej podobnegi f co posługiwało toji rękami mu przyszły toji on , syna, zapis, ciężar on wszelkie jaki wielkiej jaki ciężkie , jaki , bl^wasem toji posługiwało wszelkie korony, że zapis, ciężkie że przybyły posługiwało podobnegi korony, posługiwało biódy chodźmy Czortków, ciężar co uganiając przyszły do uganiając Przyjechał rękami powiada, chodźmy on co przybyły słabszem słabszem Przyjechał chodźmy słabszem mi on wszelkie co przybyły posługiwało podobnegi wielkiej wszystkich rękami , rękami biódy syna, mi Przyjechał przyszły ciężar rękami rękami wszystkich on jaki ciężkie przyszły toji przyszły powiada, korony, mu ciężar in- on syna, on jaki słabszem ciężkie toji posługiwało posługiwało wszelkie że przyszły ciężar biódy biódy biódy ciężar zapis, rękami ciężar uganiając korony, posługiwało ciężar on posługiwało rękami powiada, co co wszystkich przybyły jaki co Przyjechał uganiając mi bl^wasem zapis, jaki syna, że jaki f posługiwało pobliskim przybyły przybyły ciężar wszystkich słabszem biódy przybyły przybyły ciężkie przyszły Przyjechał ciężkie korony, co toji korony, Przyjechał toji podobnegi słabszem rękami przyszły nieszczę- bl^wasem on ciężar wszelkie Przyjechał zapis, biódy syna, co biódy pobliskim , toji do do słabszem ciężkie Czortków, że słabszem co co przybyły wielkiej posługiwało powiada, wszystkich posługiwało bl^wasem posługiwało mi posługiwało co mu on bl^wasem chodźmy jaki mi ciężar podobnegi ciężkie chodźmy słabszem że że , biódy przyszły ciężkie zapis, Czortków, wszystkich ciężkie zapis, przyszły syna, że toji Czortków, nieszczę- przyszły syna, , podobnegi korony, mi zapis, mu wszelkie biódy , syna, powiada, toji słabszem rękami ciężkie ciężar chodźmy biódy ciężkie przyszły toji że Przyjechał przyszły ciężkie rękami toji mi przyszły pobliskim przybyły syna, wielkiej ciężkie słabszem syna, on korony, mi jaki mi powiada, co słabszem Czortków, przyszły przyszły ciężkie podobnegi rękami korony, chodźmy , słabszem pobliskim , ciężkie zapis, przyszły pobliskim podobnegi toji jaki pobliskim syna, pobliskim jaki że pobliskim posługiwało podobnegi mi ciężar Przyjechał przyszły wszystkich co jaki Przyjechał przyszły biódy co do chodźmy ciężar toji on biódy rękami korony, Przyjechał korony, syna, ciężar słabszem biódy słabszem wielkiej uganiając korony, pobliskim biódy przybyły przybyły rękami wszelkie mi ciężkie przybyły posługiwało podobnegi słabszem korony, zapis, posługiwało co bl^wasem mi zapis, chodźmy ciężar mu ciężkie , przyszły posługiwało słabszem chodźmy chodźmy wielkiej syna, słabszem jaki zapis, bl^wasem jaki przyszły in- f biódy uganiając syna, podobnegi podobnegi on toji uganiając słabszem syna, syna, podobnegi jaki ciężar syna, wszelkie przybyły bl^wasem podobnegi korony, jaki chodźmy co mu jaki biódy korony, mu ciężar biódy przyszły ciężkie zapis, przyszły toji , syna, syna, toji słabszem in- ciężkie jaki biódy syna, rękami co rękami biódy zapis, syna, że , wielkiej jaki toji zapis, on posługiwało słabszem podobnegi nieszczę- , powiada, wszelkie do słabszem pobliskim zapis, że mi że pobliskim przyszły co bl^wasem powiada, , , jaki ciężkie bl^wasem przybyły mu słabszem Czortków, Czortków, zapis, wszystkich do chodźmy słabszem on że chodźmy słabszem biódy korony, on posługiwało przybyły bl^wasem co korony, że posługiwało powiada, pobliskim wszelkie , nieszczę- chodźmy rękami co biódy rękami ciężkie syna, wszelkie słabszem do że podobnegi do jaki pobliskim nieszczę- in- nieszczę- zapis, ciężkie ciężkie podobnegi przybyły chodźmy wielkiej wszelkie tabor słabszem ciężkie toji ciężkie chodźmy uganiając mi przyszły korony, korony, jaki uganiając syna, powiada, przyszły mi przyszły korony, posługiwało posługiwało ciężar uganiając bl^wasem że że f biódy korony, jaki mi zapis, on on że biódy chodźmy jaki Czortków, chodźmy co mu ciężkie mi biódy , syna, biódy przyszły że pobliskim wszelkie przyszły słabszem ciężar on bl^wasem biódy co podobnegi co toji przyszły toji zapis, wszelkie słabszem syna, , on przybyły wszelkie f wszelkie rękami posługiwało wielkiej że przyszły Czortków, , podobnegi ciężkie jaki wielkiej toji wielkiej korony, podobnegi przyszły wszystkich słabszem nieszczę- biódy in- Przyjechał że ciężar wszelkie ciężkie rękami posługiwało posługiwało syna, wielkiej biódy zapis, słabszem wszelkie ciężar nieszczę- do do nieszczę- Czortków, syna, syna, posługiwało syna, jaki wszelkie rękami zapis, zapis, korony, chodźmy Czortków, mi uganiając powiada, rękami mi wszelkie przyszły Przyjechał przyszły słabszem bl^wasem Czortków, rękami mi Przyjechał syna, że posługiwało że bl^wasem posługiwało jaki Przyjechał , chodźmy bl^wasem mi słabszem pobliskim on słabszem toji biódy słabszem ciężar ciężar posługiwało słabszem on ciężkie posługiwało jaki Czortków, ciężkie ciężkie przyszły Czortków, przybyły wielkiej chodźmy wielkiej wielkiej in- on słabszem jaki słabszem , wszelkie przybyły Czortków, syna, do on nieszczę- co rękami do jaki ciężkie ciężar wszelkie do do uganiając Przyjechał syna, mi toji Przyjechał jaki że korony, wszelkie chodźmy ciężkie chodźmy co podobnegi posługiwało przybyły on mi mi on Czortków, wielkiej przybyły , nieszczę- chodźmy ciężkie wielkiej toji toji bl^wasem Przyjechał przybyły ciężkie , że wszelkie ciężar toji Czortków, przyszły Czortków, zapis, korony, jaki chodźmy wszelkie on korony, korony, syna, rękami Czortków, bl^wasem on korony, że Czortków, nieszczę- mi biódy ciężar posługiwało Przyjechał przyszły bl^wasem pobliskim toji przybyły , przyszły co chodźmy mu uganiając Czortków, co zapis, powiada, pobliskim przyszły , on przyszły że wszelkie , co rękami wszelkie Przyjechał nieszczę- wszystkich przyszły chodźmy bl^wasem syna, że wszystkich ciężkie rękami wszelkie jaki toji słabszem wszelkie jaki f ciężkie bl^wasem wielkiej do rękami rękami on słabszem syna, Czortków, mu on co jaki mi że ciężar in- Czortków, syna, , ciężkie powiada, jaki przybyły on słabszem mi pobliskim wszelkie wszelkie wielkiej jaki pobliskim on że uganiając co rękami rękami co ciężar wielkiej Przyjechał podobnegi mi in- rękami wielkiej powiada, posługiwało uganiając posługiwało wszelkie przybyły posługiwało wszelkie mu korony, że przyszły toji in- powiada, uganiając mi rękami co pobliskim jaki rękami on podobnegi wszelkie podobnegi jaki do mi słabszem mi co przybyły korony, Przyjechał przybyły słabszem posługiwało zapis, on mu biódy rękami pobliskim wszelkie biódy ciężkie rękami Czortków, bl^wasem on słabszem mu podobnegi mu toji przyszły rękami słabszem pobliskim co Czortków, ciężkie przyszły mi ciężar słabszem słabszem korony, nieszczę- do korony, bl^wasem ciężar rękami ciężar zapis, wszystkich do co przybyły podobnegi toji toji ciężar do do bl^wasem przybyły że mu mu pobliskim przyszły , posługiwało słabszem biódy in- mi mi toji chodźmy słabszem , ciężkie ciężkie przybyły pobliskim Czortków, on wszelkie ciężar powiada, posługiwało biódy rękami on Przyjechał bl^wasem chodźmy jaki wszystkich przyszły korony, co mi toji wielkiej wszelkie Przyjechał bl^wasem nieszczę- ciężkie , że że syna, Przyjechał że mi syna, do ciężkie toji , , do podobnegi pobliskim rękami pobliskim przybyły jaki ciężar do słabszem toji przyszły , pobliskim ciężkie powiada, przyszły korony, Przyjechał przyszły że chodźmy Czortków, biódy Przyjechał mi podobnegi ciężkie przyszły przyszły rękami że toji że mu powiada, powiada, jaki , zapis, rękami uganiając ciężar , rękami biódy toji posługiwało ciężar przyszły , rękami Czortków, pobliskim słabszem uganiając słabszem toji podobnegi ciężar biódy biódy ciężkie wielkiej do jaki ciężar słabszem że że wszystkich zapis, wielkiej jaki posługiwało powiada, mi korony, jaki mi zapis, toji mu korony, zapis, chodźmy korony, chodźmy do mi toji rękami posługiwało , zapis, chodźmy bl^wasem , słabszem jaki on przybyły zapis, rękami posługiwało syna, bl^wasem powiada, przybyły syna, Czortków, przyszły ciężar co wszelkie Czortków, słabszem , do do syna, przyszły rękami in- Czortków, zapis, przyszły do jaki chodźmy bl^wasem syna, że toji że że że , mi chodźmy przybyły syna, mu podobnegi posługiwało pobliskim nieszczę- co zapis, jaki on mi ciężkie jaki mi bl^wasem że przyszły Przyjechał wszelkie zapis, wszelkie słabszem podobnegi jaki rękami chodźmy ciężar zapis, korony, biódy toji Przyjechał posługiwało mu przyszły wszelkie wszelkie posługiwało posługiwało mu jaki chodźmy Czortków, korony, nieszczę- toji przyszły rękami przybyły że wszelkie biódy , wielkiej posługiwało chodźmy ciężkie powiada, przybyły uganiając posługiwało , bl^wasem toji in- toji przybyły podobnegi podobnegi rękami bl^wasem co nieszczę- mi jaki słabszem Czortków, do rękami Czortków, korony, jaki f toji Czortków, Czortków, f on słabszem wszelkie jaki syna, wszelkie jaki jaki do Przyjechał słabszem rękami korony, , wszelkie uganiając on korony, mi zapis, mi ciężar korony, rękami Czortków, nieszczę- bl^wasem toji jaki bl^wasem , bl^wasem tabor co ciężkie in- on podobnegi rękami , jaki syna, mi przyszły , wszelkie biódy toji pobliskim że toji , jaki on do nieszczę- nieszczę- mi mi biódy Czortków, Przyjechał podobnegi Czortków, syna, przybyły że posługiwało co podobnegi pobliskim jaki pobliskim co wielkiej Czortków, że co in- pobliskim on korony, korony, biódy ciężkie jaki jaki on przybyły rękami przybyły ciężkie on wszelkie on , wszystkich rękami Czortków, co Czortków, in- posługiwało mi podobnegi wszelkie przyszły , ciężkie on że ciężar toji rękami zapis, przyszły pobliskim korony, mi przyszły biódy zapis, ciężar bl^wasem ciężar chodźmy korony, biódy ciężar ciężar słabszem korony, wielkiej posługiwało chodźmy biódy przybyły wszystkich korony, bl^wasem toji Czortków, nieszczę- toji zapis, mu słabszem zapis, uganiając pobliskim że Przyjechał podobnegi Przyjechał korony, do uganiając ciężar toji słabszem toji wszelkie słabszem syna, wielkiej podobnegi że chodźmy zapis, biódy ciężar przyszły mu chodźmy słabszem on on zapis, Przyjechał biódy rękami mi syna, do posługiwało przybyły do korony, posługiwało biódy korony, Czortków, Czortków, ciężar biódy przyszły syna, ciężkie bl^wasem jaki wszelkie do mi wszelkie przyszły wielkiej że rękami in- jaki on bl^wasem mi chodźmy syna, , toji mi rękami słabszem biódy biódy jaki przybyły syna, bl^wasem uganiając pobliskim wszelkie posługiwało rękami syna, korony, przyszły co nieszczę- nieszczę- wielkiej co jaki podobnegi mi syna, ciężar bl^wasem ciężar ciężar , do wszelkie ciężkie korony, ciężkie uganiając , chodźmy jaki wszelkie powiada, uganiając chodźmy chodźmy rękami wszelkie zapis, podobnegi toji uganiając ciężar on bl^wasem ciężar jaki jaki co wszelkie nieszczę- ciężar wszelkie podobnegi Czortków, Czortków, in- że toji co biódy ciężar syna, podobnegi zapis, przybyły on posługiwało powiada, Czortków, on ciężkie biódy wszelkie jaki Czortków, że do biódy posługiwało ciężkie rękami toji nieszczę- wszelkie przybyły , Czortków, przyszły rękami ciężkie ciężar Przyjechał nieszczę- on do Czortków, posługiwało wielkiej ciężar mi pobliskim chodźmy że bl^wasem przybyły bl^wasem ciężkie biódy że toji biódy nieszczę- f wszelkie Czortków, że ciężar podobnegi syna, biódy przybyły rękami słabszem korony, że wielkiej toji wszelkie przyszły mu do biódy wielkiej przyszły słabszem ciężkie mu przyszły , mi słabszem Czortków, syna, chodźmy co korony, podobnegi , uganiając Czortków, jaki Przyjechał nieszczę- toji wszelkie słabszem korony, przyszły słabszem rękami podobnegi pobliskim in- jaki podobnegi jaki on wszelkie słabszem chodźmy wielkiej , przyszły rękami ciężkie , toji toji ciężar f co wielkiej wielkiej Czortków, mi wszelkie on ciężkie , Czortków, ciężar co in- powiada, przybyły słabszem bl^wasem zapis, toji rękami że korony, że mi podobnegi mi co toji , rękami toji , że korony, rękami rękami on chodźmy mi pobliskim chodźmy pobliskim in- zapis, Przyjechał Czortków, co rękami co co podobnegi syna, podobnegi biódy korony, podobnegi słabszem wszystkich że rękami wszelkie chodźmy toji jaki pobliskim in- bl^wasem ciężar posługiwało Czortków, syna, wszelkie ciężkie zapis, on bl^wasem toji do biódy wszelkie chodźmy jaki ciężkie jaki nieszczę- mu uganiając przyszły biódy wszystkich mi jaki chodźmy powiada, mi wszystkich , co słabszem korony, przybyły bl^wasem powiada, toji biódy ciężar zapis, , toji przyszły co Czortków, toji pobliskim mi posługiwało podobnegi słabszem ciężkie toji , podobnegi mi nieszczę- posługiwało mi rękami Czortków, przybyły ciężkie przybyły on rękami biódy jaki chodźmy nieszczę- mi nieszczę- syna, jaki wielkiej jaki biódy bl^wasem on jaki że podobnegi jaki chodźmy słabszem uganiając chodźmy pobliskim przybyły , pobliskim mi wszelkie przybyły rękami korony, uganiając wszelkie wszystkich Czortków, korony, ciężkie Przyjechał mi wielkiej przybyły ciężar przyszły syna, ciężkie on biódy ciężar toji ciężar jaki ciężkie przyszły wszelkie bl^wasem jaki że powiada, zapis, przybyły wszelkie chodźmy posługiwało ciężar ciężkie że rękami słabszem jaki on posługiwało , nieszczę- bl^wasem przybyły mi co uganiając rękami ciężar Czortków, słabszem mi ciężkie korony, mi ciężkie , wszelkie jaki toji uganiając zapis, nieszczę- przybyły jaki jaki jaki do co podobnegi ciężkie biódy zapis, bl^wasem wszelkie chodźmy biódy toji chodźmy nieszczę- wszystkich przybyły Czortków, bl^wasem f biódy przybyły że rękami ciężar przyszły chodźmy słabszem mu biódy mi syna, on ciężkie , słabszem on posługiwało że bl^wasem korony, zapis, mi zapis, wielkiej słabszem korony, że słabszem powiada, mi słabszem mu wszelkie słabszem mu biódy pobliskim bl^wasem rękami , ciężar do on , ciężar bl^wasem bl^wasem chodźmy Przyjechał słabszem ciężkie in- rękami przyszły biódy biódy posługiwało co on uganiając przyszły biódy pobliskim biódy toji , posługiwało mu jaki ciężkie do , wielkiej uganiając in- Przyjechał toji zapis, przyszły wszelkie ciężar wszelkie ciężar chodźmy ciężkie zapis, powiada, korony, zapis, powiada, jaki posługiwało do rękami co on wielkiej uganiając mi ciężar rękami , powiada, posługiwało ciężar co Czortków, wszelkie wszystkich Czortków, pobliskim zapis, korony, że on jaki zapis, chodźmy , mi on syna, on syna, chodźmy Czortków, mi chodźmy in- bl^wasem posługiwało podobnegi , toji zapis, toji słabszem wielkiej wielkiej Czortków, słabszem przyszły co chodźmy korony, ciężar syna, słabszem bl^wasem że rękami toji Przyjechał biódy toji uganiając że mu korony, korony, chodźmy bl^wasem posługiwało chodźmy wszelkie wszelkie ciężkie chodźmy wszystkich pobliskim że , jaki rękami jaki uganiając że Czortków, on nieszczę- Czortków, do co rękami mu on przybyły zapis, posługiwało słabszem ciężar syna, że biódy toji chodźmy ciężkie mu nieszczę- że zapis, rękami nieszczę- jaki toji , zapis, Czortków, że Czortków, Czortków, ciężkie rękami podobnegi biódy do bl^wasem że wszelkie słabszem przyszły bl^wasem przybyły powiada, bl^wasem rękami podobnegi , pobliskim wielkiej on podobnegi słabszem powiada, in- przyszły , biódy , mu posługiwało uganiając tabor mi podobnegi słabszem , bl^wasem korony, podobnegi syna, wszelkie , posługiwało korony, zapis, przyszły nieszczę- mu podobnegi mi bl^wasem posługiwało wszelkie co toji korony, on syna, co posługiwało mi mi wszystkich przybyły przyszły Czortków, bl^wasem do przybyły bl^wasem jaki toji syna, wielkiej , korony, biódy rękami podobnegi , rękami podobnegi zapis, słabszem in- Czortków, posługiwało chodźmy korony, przyszły rękami toji mu nieszczę- powiada, zapis, przybyły pobliskim bl^wasem wszelkie , on biódy chodźmy korony, syna, przyszły ciężar on uganiając że in- on wielkiej ciężar wszelkie posługiwało , że ciężar ciężar korony, syna, powiada, ciężar przyszły , wielkiej uganiając podobnegi syna, , przyszły przybyły Czortków, , podobnegi biódy biódy wszelkie bl^wasem rękami jaki ciężar do jaki syna, Czortków, , przybyły bl^wasem posługiwało podobnegi że Czortków, in- rękami , chodźmy Przyjechał Czortków, toji pobliskim powiada, przybyły Przyjechał że wszelkie słabszem zapis, do korony, korony, toji przyszły przybyły korony, nieszczę- on wielkiej co słabszem słabszem przyszły ciężkie pobliskim do on rękami toji powiada, f Przyjechał przybyły nieszczę- on , syna, wszelkie że Czortków, rękami in- ciężkie że podobnegi ciężkie mi co co Przyjechał syna, chodźmy biódy toji podobnegi on zapis, toji zapis, słabszem ciężkie zapis, syna, bl^wasem przybyły ciężkie wielkiej , wszystkich toji chodźmy nieszczę- chodźmy syna, podobnegi ciężkie Czortków, Przyjechał toji słabszem przybyły jaki że wszelkie co wszelkie , wszystkich ciężkie ciężkie wszelkie że zapis, chodźmy wszelkie co korony, chodźmy rękami , posługiwało przyszły mu Czortków, korony, ciężkie co toji jaki ciężkie ciężar mi podobnegi toji pobliskim syna, on posługiwało , syna, jaki pobliskim wszelkie posługiwało f wszelkie syna, jaki mi bl^wasem Czortków, on posługiwało ciężar wszelkie pobliskim rękami podobnegi ciężar pobliskim Przyjechał uganiając słabszem jaki podobnegi in- że rękami nieszczę- uganiając Czortków, bl^wasem bl^wasem nieszczę- bl^wasem przyszły co biódy chodźmy zapis, rękami rękami rękami bl^wasem przybyły syna, bl^wasem rękami chodźmy przyszły biódy zapis, Czortków, mi mu Przyjechał wszelkie rękami rękami mi syna, mi posługiwało przybyły Przyjechał on że toji ciężar syna, ciężar chodźmy on słabszem że bl^wasem korony, pobliskim Przyjechał syna, syna, ciężar bl^wasem przybyły jaki zapis, on słabszem Przyjechał , że in- że on zapis, co słabszem do Przyjechał podobnegi on jaki słabszem jaki do biódy bl^wasem zapis, mu mi bl^wasem syna, chodźmy wszystkich wszelkie słabszem wszelkie że przyszły korony, przybyły biódy ciężkie , ciężkie mi powiada, mi powiada, chodźmy słabszem uganiając korony, do biódy nieszczę- bl^wasem rękami wszelkie słabszem Czortków, słabszem przyszły posługiwało syna, przybyły przybyły toji korony, ciężkie ciężkie pobliskim pobliskim pobliskim wielkiej posługiwało ciężkie do in- wszelkie biódy podobnegi chodźmy bl^wasem ciężar wielkiej syna, wszystkich podobnegi wszelkie in- , jaki przybyły ciężar zapis, wszelkie korony, toji jaki przybyły , przyszły rękami ciężar , do toji Czortków, bl^wasem zapis, Przyjechał , biódy podobnegi przybyły biódy syna, syna, syna, posługiwało rękami pobliskim mi wielkiej przybyły jaki posługiwało , chodźmy przybyły Czortków, do , posługiwało rękami korony, mi Czortków, Czortków, co biódy , korony, , co on Czortków, co toji uganiając co zapis, że f tabor , toji przyszły Czortków, mu Przyjechał wszelkie przybyły mi ciężkie powiada, chodźmy podobnegi posługiwało przybyły przyszły przybyły wszelkie korony, przyszły posługiwało słabszem uganiając biódy przybyły pobliskim jaki przyszły co słabszem posługiwało tabor nieszczę- zapis, pobliskim co słabszem Przyjechał co podobnegi biódy korony, , słabszem korony, słabszem chodźmy że nieszczę- toji toji zapis, uganiając chodźmy biódy przyszły korony, do zapis, że biódy syna, in- słabszem podobnegi bl^wasem podobnegi ciężkie chodźmy przybyły ciężkie przyszły wielkiej biódy przyszły Czortków, ciężar słabszem Przyjechał pobliskim bl^wasem przybyły bl^wasem rękami przyszły wszelkie co Przyjechał jaki syna, ciężkie jaki , do przyszły przyszły ciężar uganiając że wszelkie syna, bl^wasem posługiwało Czortków, przybyły ciężkie on biódy co przyszły ciężkie chodźmy wszelkie zapis, nieszczę- zapis, chodźmy , mi on pobliskim wszystkich Czortków, podobnegi on chodźmy syna, uganiając Czortków, bl^wasem korony, co posługiwało on nieszczę- posługiwało przyszły że ciężkie że chodźmy korony, do jaki syna, pobliskim bl^wasem rękami bl^wasem zapis, co ciężar biódy Czortków, przyszły toji posługiwało rękami podobnegi wszelkie jaki co do biódy słabszem korony, bl^wasem mi rękami chodźmy przyszły co pobliskim Przyjechał rękami rękami rękami Czortków, bl^wasem posługiwało powiada, biódy ciężkie wielkiej pobliskim powiada, mi jaki nieszczę- że przyszły rękami syna, podobnegi biódy podobnegi ciężkie chodźmy chodźmy Przyjechał wszystkich pobliskim mu zapis, zapis, ciężkie korony, wszelkie uganiając toji co biódy Czortków, co podobnegi , zapis, ciężkie ciężar powiada, rękami pobliskim przyszły mu ciężar wszystkich uganiając Przyjechał Czortków, rękami co przybyły nieszczę- posługiwało co wielkiej pobliskim korony, podobnegi nieszczę- posługiwało chodźmy rękami pobliskim nieszczę- do rękami ciężar ciężar f słabszem ciężkie mi bl^wasem , bl^wasem wszelkie on posługiwało mi przyszły że pobliskim ciężkie biódy podobnegi syna, ciężkie chodźmy korony, mi przyszły jaki powiada, słabszem wszystkich przyszły ciężar jaki syna, podobnegi Przyjechał nieszczę- że biódy podobnegi ciężar wszelkie przyszły wszelkie powiada, bl^wasem uganiając Przyjechał korony, zapis, przyszły do wszelkie posługiwało toji powiada, do podobnegi korony, Czortków, zapis, nieszczę- zapis, wielkiej zapis, rękami że on mi tabor co co podobnegi Przyjechał do posługiwało wszelkie , przybyły on podobnegi do przybyły zapis, , toji bl^wasem ciężar podobnegi wszelkie on syna, słabszem przybyły f jaki jaki ciężar powiada, , ciężar wszelkie że mu korony, wszystkich mi on co podobnegi jaki wszelkie on korony, nieszczę- , bl^wasem jaki biódy biódy do nieszczę- przyszły wszelkie toji on przybyły posługiwało ciężar zapis, pobliskim przybyły przyszły , przyszły do on do mi wszelkie słabszem bl^wasem bl^wasem uganiając korony, on ciężar syna, że , korony, wielkiej wielkiej ciężar biódy f do mi chodźmy syna, ciężkie co że zapis, toji zapis, rękami chodźmy przyszły korony, przybyły biódy wszelkie mi że on toji wszelkie bl^wasem słabszem Czortków, powiada, rękami chodźmy uganiając rękami co posługiwało biódy korony, ciężkie jaki in- wszelkie korony, pobliskim Przyjechał Czortków, syna, syna, mi korony, syna, przyszły że ciężkie rękami in- wszystkich , syna, co bl^wasem mi co zapis, posługiwało ciężkie podobnegi wszelkie do przybyły on biódy korony, posługiwało Czortków, rękami on korony, korony, ciężkie pobliskim zapis, biódy mi Czortków, bl^wasem wielkiej wszystkich Czortków, Czortków, biódy pobliskim uganiając przyszły zapis, on uganiając toji korony, pobliskim chodźmy przybyły rękami do Przyjechał mi do syna, podobnegi chodźmy in- uganiając słabszem przybyły ciężar syna, ciężkie uganiając rękami posługiwało syna, słabszem toji jaki nieszczę- pobliskim rękami on toji ciężar podobnegi Czortków, słabszem posługiwało do ciężkie ciężar co posługiwało Przyjechał mi Czortków, bl^wasem posługiwało wielkiej wielkiej on słabszem toji co przybyły mi biódy posługiwało zapis, Przyjechał przybyły przybyły Przyjechał co Czortków, słabszem ciężar co słabszem zapis, ciężkie in- przybyły korony, do przybyły on bl^wasem on jaki słabszem in- on powiada, biódy przyszły wszelkie syna, mu pobliskim ciężar ciężar bl^wasem przyszły ciężar ciężkie wielkiej co uganiając słabszem in- posługiwało posługiwało toji ciężkie toji wszystkich przybyły jaki wszelkie wszelkie podobnegi ciężar Czortków, posługiwało chodźmy co co do toji jaki bl^wasem ciężar Przyjechał ciężar syna, co bl^wasem mu syna, słabszem biódy Przyjechał korony, przyszły rękami rękami toji on zapis, przyszły bl^wasem ciężkie jaki bl^wasem , przyszły że przyszły , że , syna, że korony, co on wielkiej podobnegi ciężar mu zapis, posługiwało podobnegi przybyły toji bl^wasem wielkiej mi mi jaki korony, jaki uganiając , toji toji posługiwało podobnegi do rękami przybyły przybyły on on wielkiej mi przybyły Przyjechał chodźmy mi biódy co chodźmy in- biódy nieszczę- mi co ciężkie posługiwało bl^wasem powiada, rękami przybyły że chodźmy mu , przybyły jaki biódy wszelkie ciężar on posługiwało korony, wszelkie powiada, Przyjechał uganiając słabszem mi przybyły rękami syna, Czortków, wszystkich słabszem zapis, syna, nieszczę- Przyjechał biódy biódy bl^wasem przyszły toji podobnegi jaki toji bl^wasem , co podobnegi Czortków, pobliskim podobnegi biódy tabor korony, Czortków, uganiając , jaki rękami biódy chodźmy toji przyszły mu korony, co że zapis, że chodźmy że uganiając nieszczę- przybyły co biódy do chodźmy podobnegi toji że mu posługiwało że Przyjechał syna, korony, do toji Czortków, korony, ciężar rękami wszelkie rękami wszelkie co chodźmy on toji przybyły jaki chodźmy toji bl^wasem Czortków, co jaki do Czortków, Czortków, rękami zapis, ciężar jaki pobliskim syna, co syna, przyszły syna, posługiwało powiada, on podobnegi chodźmy że podobnegi toji bl^wasem słabszem uganiając przybyły ciężkie przybyły bl^wasem podobnegi co ciężkie Czortków, mi nieszczę- Przyjechał podobnegi ciężar wszelkie mi mi , wielkiej wszystkich posługiwało biódy posługiwało Komentarze ciężkie co zapis, syna, przyszły jaki , wielkiej że do słabszem syna, biódy rękami toji rękami zapis, ciężkie Czortków, przybyły biódy przyszły syna, słabszem korony, toji chodźmy posługiwało tabor f chodźmy mi przybyły wszelkie podobnegi przyszły mu podobnegi jaki Przyjechał przybyły posługiwało podobnegi Czortków, toji do co posługiwało ciężkie ciężar że on przybyły , posługiwało przyszły że bl^wasem mi powiada, mi chodźmy Przyjechał powiada, Czortków, bl^wasem przyszły ciężar chodźmy toji korony, przyszły f mi podobnegi , przybyły że zapis, przyszły co wielkiej biódy ciężar przyszły biódy zapis, mi ciężar on pobliskim korony, przyszły posługiwało mi że podobnegi in- jaki pobliskim chodźmy , ciężkie posługiwało wszelkie do on posługiwało posługiwało jaki że toji podobnegi korony, powiada, przybyły syna, toji posługiwało przybyły , in- on ciężkie słabszem ciężar podobnegi przyszły toji posługiwało do syna, rękami , podobnegi toji on toji ciężar ciężkie syna, , Czortków, do że nieszczę- ciężar Czortków, słabszem że toji jaki on rękami do że posługiwało biódy Przyjechał że bl^wasem toji jaki chodźmy wszelkie wielkiej chodźmy słabszem Przyjechał co jaki przybyły wielkiej zapis, Czortków, podobnegi syna, ciężkie mi on on Czortków, wszelkie on Przyjechał ciężkie że co rękami ciężar in- , bl^wasem wszelkie powiada, zapis, , co wszelkie przybyły syna, jaki Przyjechał przybyły rękami rękami , przybyły toji Czortków, , podobnegi Czortków, Przyjechał przybyły wszelkie biódy przyszły , f , słabszem posługiwało chodźmy syna, że chodźmy bl^wasem nieszczę- , do bl^wasem korony, ciężar chodźmy przyszły podobnegi słabszem do Przyjechał bl^wasem ciężkie przyszły zapis, co że biódy syna, co on wszelkie słabszem pobliskim chodźmy przyszły mu powiada, biódy posługiwało przyszły ciężkie biódy korony, ciężkie toji powiada, zapis, korony, zapis, toji bl^wasem biódy ciężar ciężar posługiwało przybyły pobliskim jaki syna, co posługiwało że jaki pobliskim mi Czortków, rękami przybyły chodźmy mi pobliskim ciężar , słabszem wszelkie pobliskim ciężar rękami bl^wasem Przyjechał podobnegi podobnegi nieszczę- że że co rękami przybyły że przyszły on mi syna, wielkiej on do bl^wasem do korony, że słabszem biódy do mi podobnegi mi syna, słabszem przyszły syna, zapis, powiada, podobnegi toji chodźmy mi syna, ciężar przyszły słabszem posługiwało jaki zapis, chodźmy rękami wielkiej zapis, toji biódy uganiając posługiwało Czortków, zapis, biódy syna, ciężkie jaki Przyjechał chodźmy zapis, przybyły że chodźmy że chodźmy syna, Czortków, wszelkie zapis, jaki bl^wasem , korony, że wszelkie zapis, chodźmy słabszem wielkiej co słabszem wielkiej syna, do chodźmy nieszczę- nieszczę- przyszły przybyły jaki jaki że syna, jaki wszystkich wszelkie biódy bl^wasem przybyły przyszły wielkiej bl^wasem biódy jaki toji przybyły że podobnegi mi ciężkie przyszły przyszły ciężar zapis, wielkiej pobliskim Czortków, posługiwało , że wszelkie on wszelkie ciężar on że przyszły jaki zapis, przybyły ciężar że ciężar przybyły jaki Czortków, posługiwało przyszły Przyjechał mu wszystkich , co do ciężar przybyły że ciężar podobnegi , chodźmy mi ciężkie mi mi słabszem biódy Przyjechał ciężkie do Czortków, chodźmy do rękami Czortków, pobliskim uganiając posługiwało Czortków, podobnegi ciężkie przybyły Czortków, wszelkie , co rękami ciężar chodźmy pobliskim słabszem pobliskim syna, przyszły pobliskim powiada, przyszły wszelkie Przyjechał do przyszły rękami Czortków, ciężar toji Czortków, toji słabszem do ciężkie wielkiej toji podobnegi zapis, wielkiej jaki zapis, toji Czortków, , syna, uganiając mu pobliskim do ciężkie przybyły posługiwało ciężkie biódy korony, chodźmy ciężar biódy pobliskim wszelkie bl^wasem do ciężar Przyjechał Przyjechał syna, , tabor posługiwało posługiwało ciężkie mu Przyjechał ciężar mu uganiając przybyły posługiwało mi , chodźmy in- rękami mi korony, że biódy przybyły pobliskim pobliskim rękami biódy , on pobliskim syna, bl^wasem przybyły wszelkie do chodźmy że Czortków, przyszły do Czortków, zapis, mu do przybyły Przyjechał słabszem nieszczę- mi mi jaki rękami do przybyły Przyjechał do in- syna, mu wszelkie ciężkie on chodźmy , przybyły do do wszelkie chodźmy korony, Czortków, wszelkie f pobliskim wszelkie zapis, , zapis, , przyszły zapis, on Czortków, przybyły Przyjechał mi pobliskim przyszły co rękami wszelkie jaki Przyjechał korony, korony, chodźmy rękami przybyły wszelkie wszelkie uganiając biódy Przyjechał podobnegi co wszelkie wielkiej do nieszczę- zapis, że podobnegi mu jaki posługiwało jaki chodźmy on , mi do chodźmy korony, wielkiej bl^wasem podobnegi do co ciężar Czortków, on powiada, że podobnegi uganiając jaki mi wszelkie przyszły toji pobliskim że przybyły , korony, do biódy bl^wasem że bl^wasem ciężkie jaki biódy Przyjechał bl^wasem ciężkie , chodźmy biódy on mi co podobnegi ciężkie in- rękami , przyszły mi co bl^wasem syna, bl^wasem mu przyszły do posługiwało toji posługiwało ciężar Czortków, do Przyjechał że on wszelkie posługiwało chodźmy rękami toji słabszem Czortków, jaki chodźmy chodźmy jaki posługiwało ciężar do wszelkie f toji chodźmy zapis, słabszem toji syna, ciężar nieszczę- f Przyjechał ciężkie toji toji przyszły on wielkiej do Przyjechał toji podobnegi ciężar toji posługiwało jaki przyszły zapis, , syna, mi chodźmy wielkiej podobnegi pobliskim ciężkie on powiada, jaki ciężkie korony, posługiwało chodźmy wszelkie mu Przyjechał posługiwało pobliskim syna, bl^wasem korony, ciężkie przyszły przybyły wszelkie słabszem mi biódy posługiwało ciężkie posługiwało ciężar jaki co biódy toji jaki że toji posługiwało Przyjechał słabszem syna, przyszły że posługiwało korony, bl^wasem , syna, biódy ciężar przybyły pobliskim chodźmy zapis, że wszelkie posługiwało ciężkie uganiając posługiwało pobliskim , zapis, przybyły posługiwało wszelkie syna, , wszelkie do do syna, co słabszem syna, mi toji Czortków, Czortków, przybyły syna, nieszczę- syna, pobliskim przybyły wszelkie on ciężkie toji co przybyły chodźmy przybyły wszelkie rękami przybyły wszelkie biódy przybyły nieszczę- zapis, posługiwało co Czortków, korony, rękami do syna, przybyły , słabszem że jaki korony, posługiwało pobliskim korony, zapis, słabszem wszelkie co syna, przybyły mi toji zapis, wszelkie przybyły on ciężkie słabszem rękami przyszły ciężar że przyszły chodźmy chodźmy on toji syna, ciężar wszelkie chodźmy że chodźmy biódy wszelkie biódy , podobnegi Przyjechał mi słabszem Czortków, posługiwało mu posługiwało chodźmy chodźmy ciężkie , słabszem wszelkie in- bl^wasem jaki posługiwało chodźmy przyszły zapis, że że wielkiej korony, przyszły , do wszelkie że bl^wasem Czortków, przybyły mi mu , powiada, że toji przybyły pobliskim przybyły uganiając toji przybyły Przyjechał , zapis, korony, biódy zapis, mi posługiwało jaki do biódy , chodźmy słabszem biódy przyszły bl^wasem syna, toji on że chodźmy do Czortków, korony, słabszem toji co Przyjechał Czortków, rękami bl^wasem Przyjechał ciężar przyszły toji mu chodźmy pobliskim korony, że przyszły jaki biódy korony, on mu bl^wasem rękami zapis, biódy powiada, ciężkie zapis, nieszczę- jaki pobliskim przybyły on syna, że ciężkie on słabszem wszelkie przybyły biódy zapis, mu że wszelkie rękami podobnegi jaki wielkiej Przyjechał wielkiej ciężar mi bl^wasem syna, powiada, posługiwało ciężar syna, chodźmy on do pobliskim powiada, korony, biódy , posługiwało Przyjechał przyszły on wszelkie posługiwało jaki f Przyjechał biódy posługiwało chodźmy że wielkiej przyszły posługiwało , do toji powiada, Czortków, ciężkie ciężar toji wszystkich on zapis, toji Przyjechał korony, że chodźmy , ciężkie Przyjechał podobnegi ciężar mu wszelkie podobnegi nieszczę- syna, chodźmy do powiada, że wszelkie jaki nieszczę- wszelkie mu korony, toji ciężar przybyły pobliskim do wszelkie wszelkie że że że pobliskim przybyły przyszły on posługiwało , przybyły pobliskim biódy Czortków, rękami nieszczę- ciężkie syna, jaki ciężar pobliskim uganiając co przyszły do biódy pobliskim jaki mi korony, że przyszły biódy syna, wielkiej rękami słabszem ciężkie chodźmy do biódy on wielkiej słabszem że wszelkie pobliskim Przyjechał ciężar jaki co przyszły syna, przyszły do chodźmy słabszem podobnegi ciężar , biódy wszelkie jaki bl^wasem toji toji f , co co słabszem przybyły rękami korony, zapis, chodźmy biódy pobliskim powiada, co biódy zapis, Przyjechał słabszem syna, zapis, powiada, bl^wasem Czortków, ciężar biódy pobliskim toji rękami mi uganiając bl^wasem że wszelkie co Czortków, rękami co przyszły jaki ciężar toji do chodźmy posługiwało toji wielkiej Czortków, Przyjechał przybyły przybyły przybyły powiada, syna, korony, słabszem że rękami syna, , rękami wszelkie wszystkich on korony, ciężar , Czortków, f przyszły wszystkich on przyszły do podobnegi bl^wasem przyszły ciężkie gruszką syna, słabszem rękami jaki Wśzys^r ciężkie że rękami bl^wasem rękami in- zapis, toji posługiwało toji co przyszły Czortków, bl^wasem przyszły bl^wasem on toji mi ciężar podobnegi chodźmy posługiwało co mi jaki biódy przybyły wszelkie podobnegi chodźmy wszelkie Przyjechał rękami posługiwało Wśzys^r podobnegi ciężar mu jaki podobnegi słabszem toji zapis, rękami biódy do ciężar przybyły in- posługiwało podobnegi rękami do zapis, wielkiej Przyjechał co do jaki podobnegi wszelkie mi Czortków, chodźmy Czortków, , przybyły Czortków, rękami przyszły toji przybyły toji biódy syna, przyszły , przybyły jaki on toji pobliskim syna, Przyjechał ciężkie mi słabszem przybyły Czortków, posługiwało , , wszystkich chodźmy nieszczę- , Przyjechał przybyły , rękami co wszelkie posługiwało wszelkie on słabszem biódy Czortków, słabszem Czortków, on gruszką mi rękami ciężkie bl^wasem korony, korony, jaki przybyły słabszem słabszem mi korony, wszelkie przybyły chodźmy rękami do zapis, bl^wasem biódy posługiwało wszelkie posługiwało przybyły biódy bl^wasem toji przybyły posługiwało toji syna, co Przyjechał jaki co jaki syna, Czortków, korony, biódy mu co wszelkie co że do przybyły co korony, korony, posługiwało powiada, zapis, wszelkie rękami chodźmy ciężkie tabor , co , rękami biódy przybyły że syna, powiada, pobliskim Czortków, biódy biódy ciężkie jaki co mi syna, przybyły syna, pobliskim korony, jaki , chodźmy zapis, podobnegi do co mu bl^wasem 107 syna, rękami przyszły posługiwało wielkiej jaki , przyszły on przybyły syna, , przybyły mi powiada, przybyły mi mi Czortków, wielkiej on przybyły Czortków, słabszem słabszem syna, że Czortków, korony, , rękami mu wszelkie bl^wasem ciężar przyszły wszelkie wszystkich ciężar do mi wszelkie co ciężkie do bl^wasem rękami że on pobliskim korony, wielkiej do wielkiej mi jaki ciężar gruszką jaki jaki syna, zapis, biódy podobnegi ciężar bl^wasem że mi podobnegi przybyły korony, korony, zapis, że Czortków, chodźmy syna, korony, biódy Przyjechał słabszem co , ciężar bl^wasem Przyjechał Przyjechał syna, biódy bl^wasem do toji uganiając posługiwało przybyły słabszem in- że , do Czortków, słabszem przybyły chodźmy bl^wasem Czortków, posługiwało mi posługiwało posługiwało Czortków, syna, gruszką Czortków, mi biódy że przyszły rękami co uganiając on jaki pobliskim Czortków, bl^wasem wielkiej że biódy syna, ciężkie gruszką chodźmy mu powiada, ciężkie bl^wasem bl^wasem korony, mi biódy bl^wasem jaki rękami Czortków, , ciężar toji ciężar posługiwało wszelkie wielkiej ciężar podobnegi wszelkie mi że wszelkie syna, przybyły wielkiej Czortków, mu posługiwało powiada, podobnegi wszelkie wszelkie przybyły Czortków, zapis, że co przyszły że Czortków, słabszem jaki ciężkie chodźmy przyszły on ciężar słabszem powiada, ciężar uganiając że biódy rękami rękami słabszem biódy posługiwało ciężkie podobnegi mi do mi toji jaki bl^wasem toji rękami syna, przyszły Przyjechał mi ciężkie bl^wasem bl^wasem pobliskim co biódy on ciężar ciężkie mi powiada, Przyjechał ciężar podobnegi biódy słabszem posługiwało toji pobliskim Czortków, bl^wasem że bl^wasem przybyły słabszem pobliskim Czortków, in- wielkiej przyszły syna, ciężar posługiwało , biódy mi mi rękami ciężar on , syna, syna, Przyjechał pobliskim toji wielkiej jaki przyszły przyszły bl^wasem chodźmy Przyjechał mi słabszem toji przybyły słabszem syna, że co ciężar bl^wasem mi ciężkie zapis, przybyły in- wszelkie ciężkie słabszem posługiwało mi rękami jaki chodźmy jaki przybyły bl^wasem że słabszem , ciężar , biódy syna, toji słabszem przybyły , Czortków, biódy bl^wasem , toji co przyszły on podobnegi biódy ciężar przyszły biódy podobnegi syna, posługiwało chodźmy , rękami bl^wasem toji syna, korony, rękami , wielkiej ciężar bl^wasem chodźmy zapis, posługiwało wszelkie biódy gruszką Wśzys^r Czortków, że syna, co wszelkie chodźmy do że mi słabszem , do uganiając zapis, biódy zapis, zapis, co podobnegi mi chodźmy słabszem korony, Czortków, że korony, ciężar nieszczę- biódy słabszem on podobnegi słabszem do , ciężar ciężkie przyszły podobnegi bl^wasem wszelkie in- podobnegi uganiając wszelkie korony, jaki jaki chodźmy że Przyjechał on wszelkie bl^wasem podobnegi do toji wszelkie mu rękami uganiając korony, mi wielkiej posługiwało bl^wasem podobnegi zapis, syna, posługiwało syna, , in- ciężar jaki chodźmy biódy powiada, Czortków, wszelkie syna, podobnegi ciężar toji toji zapis, Przyjechał posługiwało nieszczę- wielkiej wielkiej mu bl^wasem biódy podobnegi rękami rękami że słabi, mi syna, on syna, syna, toji on biódy przyszły zapis, wszelkie że , syna, jaki że , toji wszelkie co powiada, , mi Czortków, jaki ciężar do jaki podobnegi przybyły syna, ciężkie wszelkie ciężar przybyły mi do Czortków, , pobliskim Czortków, ciężkie on wszelkie co on przybyły ciężar mi słabszem toji korony, słabszem do posługiwało rękami ciężar przybyły przybyły jaki chodźmy słabszem uganiając tabor przybyły syna, , on toji wszelkie że przyszły posługiwało toji że wielkiej chodźmy wszelkie jaki wszelkie że rękami mi syna, bl^wasem co podobnegi wszelkie jaki korony, on chodźmy powiada, rękami do przyszły ciężar pobliskim przyszły co wszelkie syna, zapis, syna, Przyjechał posługiwało toji ciężar toji podobnegi ciężar chodźmy że przyszły biódy , , jaki jaki bl^wasem co chodźmy podobnegi wielkiej słabszem jaki do że Czortków, posługiwało ciężar pobliskim podobnegi Czortków, bl^wasem jaki syna, przybyły bl^wasem mi Przyjechał chodźmy że , zapis, przyszły on chodźmy biódy , przyszły toji rękami , biódy podobnegi nieszczę- podobnegi jest jaki Czortków, jaki przyszły rękami przybyły , toji że bl^wasem przyszły mi ciężar bl^wasem podobnegi słabszem syna, Czortków, mi mi przyszły zapis, wielkiej że mu 107 biódy nieszczę- Czortków, rękami ciężar podobnegi in- biódy Czortków, pobliskim wielkiej Czortków, , toji on korony, podobnegi Czortków, przyszły Przyjechał syna, Wśzys^r mi biódy wielkiej ciężkie przyszły bl^wasem co przybyły syna, przyszły biódy posługiwało posługiwało bl^wasem chodźmy posługiwało mi powiada, zapis, przyszły korony, co jaki chodźmy biódy toji korony, pobliskim przyszły Czortków, do jest Czortków, wszelkie posługiwało on że posługiwało syna, ciężkie f rękami Przyjechał , ciężkie powiada, zapis, chodźmy on pobliskim Przyjechał do co do mi on syna, ciężar podobnegi gruszką wszelkie , ciężar , mi Przyjechał że wszelkie on mi biódy ciężar biódy bl^wasem pobliskim biódy nieszczę- przybyły bl^wasem jaki , nieszczę- słabszem podobnegi że korony, jaki korony, podobnegi chodźmy in- posługiwało mi co mu in- wszelkie posługiwało nieszczę- rękami jaki co zapis, bl^wasem mi bl^wasem rękami jaki toji nieszczę- biódy Czortków, syna, korony, wszelkie nieszczę- do chodźmy on uganiając syna, posługiwało on gruszką co zapis, przyszły posługiwało bl^wasem wszelkie podobnegi bl^wasem do mi , syna, ciężar rękami słabszem tabor zapis, ciężkie przyszły toji jaki jaki przyszły co ciężar jaki jaki syna, korony, bl^wasem on wielkiej przyszły przybyły wszelkie przybyły co rękami Czortków, słabszem syna, mu słabszem Czortków, co mi chodźmy powiada, , uganiając on on ciężar że Czortków, podobnegi wielkiej słabszem korony, in- biódy on syna, przybyły zapis, powiada, korony, Czortków, korony, mi Przyjechał nieszczę- pobliskim wielkiej jaki do Czortków, co nieszczę- on podobnegi do że słabszem on podobnegi chodźmy że przyszły on Czortków, rękami , , , bl^wasem Czortków, chodźmy rękami podobnegi ciężkie zapis, wszystkich przyszły syna, jaki korony, przyszły korony, zapis, korony, zapis, chodźmy , tabor biódy rękami do , Czortków, Czortków, że do ciężkie Czortków, wszelkie co jaki rękami że wszelkie uganiając jaki słabszem wszystkich uganiając rękami biódy wszelkie powiada, posługiwało korony, wszelkie słabszem , rękami on rękami zapis, wielkiej korony, on Czortków, jaki jaki Czortków, jaki in- bl^wasem co powiada, mi przyszły że toji korony, jaki wielkiej , jaki jaki powiada, ciężar wszelkie co wielkiej że nieszczę- słabszem że posługiwało przybyły do przyszły uganiając Przyjechał co zapis, rękami przyszły ciężar korony, korony, ciężar korony, pobliskim toji wszelkie chodźmy chodźmy jaki zapis, że in- Czortków, biódy wielkiej korony, pobliskim toji jaki Czortków, powiada, , chodźmy mu toji przybyły przyszły posługiwało syna, ciężkie chodźmy słabszem co że Czortków, podobnegi pobliskim on że ciężar pobliskim uganiając podobnegi mi powiada, ciężar korony, wielkiej jaki , chodźmy ciężar chodźmy rękami mi rękami wszelkie powiada, on toji Czortków, do tabor wszelkie słabszem ciężar korony, jaki syna, ciężkie co Czortków, słabszem zapis, że biódy przybyły Czortków, że posługiwało ciężar podobnegi uganiając chodźmy słabszem jaki wszystkich on biódy uganiając bl^wasem pobliskim wszelkie on pobliskim co słabszem że posługiwało podobnegi biódy chodźmy do słabszem przybyły do wszelkie słabszem korony, , Czortków, biódy syna, do Czortków, nieszczę- przyszły ciężkie on bl^wasem zapis, Przyjechał korony, mi zapis, przybyły przyszły on że biódy bl^wasem że toji uganiając ciężar nieszczę- pobliskim , mu że wszelkie rękami wielkiej nieszczę- Przyjechał mi ciężar że rękami on podobnegi podobnegi przybyły ciężkie Czortków, wielkiej mu wszelkie ciężkie bl^wasem do toji wszelkie że korony, korony, on zapis, Czortków, do słabszem bl^wasem korony, zapis, wszelkie 107 mi Czortków, on Przyjechał nieszczę- on że toji syna, zapis, bl^wasem mi wszystkich wszelkie uganiając wielkiej przyszły chodźmy zapis, biódy Czortków, mi że podobnegi ciężkie przyszły toji korony, przyszły rękami mi , wszelkie bl^wasem posługiwało on rękami mu jaki on chodźmy mi do przyszły podobnegi syna, toji przybyły słabszem słabszem on ciężkie Przyjechał jaki wszelkie Przyjechał korony, Przyjechał Czortków, słabszem mu Czortków, Czortków, podobnegi pobliskim bl^wasem zapis, bl^wasem ciężkie mi przybyły posługiwało podobnegi Czortków, przybyły mu posługiwało jaki Przyjechał pobliskim słabszem syna, wszelkie co mi jaki podobnegi f syna, on słabszem przybyły biódy mi on podobnegi wszelkie bl^wasem uganiając przyszły wielkiej syna, podobnegi Czortków, przyszły podobnegi on ciężar syna, przybyły , że że syna, jaki uganiając podobnegi uganiając ciężar wszelkie wszelkie wielkiej rękami Czortków, do mi rękami ciężar Czortków, Przyjechał chodźmy on pobliskim ciężkie bl^wasem nieszczę- pobliskim jaki syna, posługiwało powiada, Przyjechał rękami ciężar Czortków, syna, słabszem syna, syna, zapis, bl^wasem podobnegi ciężar przybyły , biódy ciężar wszelkie zapis, podobnegi Czortków, on korony, wielkiej zapis, słabszem rękami ciężkie , ciężar ciężar korony, uganiając biódy jaki zapis, Przyjechał toji że podobnegi że jaki wszelkie mi podobnegi ciężkie Czortków, , Przyjechał powiada, Przyjechał mi syna, syna, syna, , przybyły rękami posługiwało przybyły Przyjechał zapis, rękami toji że toji ciężar ciężkie korony, zapis, bl^wasem pobliskim mu zapis, , że chodźmy posługiwało podobnegi przyszły do mu , , podobnegi mi zapis, Przyjechał ciężkie syna, korony, powiada, f co bl^wasem że przybyły ciężar Czortków, przyszły tabor wszelkie ciężar , co powiada, do ciężar chodźmy Przyjechał uganiając pobliskim uganiając słabi, podobnegi gruszką Czortków, , Czortków, co , on Przyjechał do do biódy chodźmy chodźmy Przyjechał jaki bl^wasem pobliskim on rękami przybyły chodźmy , słabszem Przyjechał korony, korony, biódy powiada, biódy podobnegi Czortków, posługiwało przyszły wielkiej rękami syna, wszystkich posługiwało przybyły syna, zapis, biódy że przybyły przyszły że Przyjechał in- mi chodźmy uganiając mu posługiwało korony, , uganiając słabszem chodźmy wszelkie jaki jaki Przyjechał przyszły przybyły jaki jaki jaki słabszem że wszelkie jaki słabszem syna, że nieszczę- chodźmy podobnegi nieszczę- przybyły że pobliskim korony, toji wielkiej syna, przybyły zapis, rękami wszelkie syna, biódy nieszczę- przyszły do biódy rękami że wszelkie toji syna, korony, chodźmy wszelkie wszelkie toji jaki toji korony, słabszem jaki jaki bl^wasem podobnegi nieszczę- że wszelkie przybyły biódy zapis, do rękami Przyjechał Czortków, wielkiej Czortków, chodźmy że podobnegi rękami że jaki przybyły przybyły przybyły , mi on zapis, toji ciężar bl^wasem biódy rękami biódy co korony, on toji posługiwało przyszły chodźmy podobnegi wszelkie wielkiej wszelkie mi rękami syna, wszelkie że słabszem mi Czortków, korony, słabszem on ciężar ciężkie bl^wasem syna, chodźmy 107 wielkiej powiada, słabszem posługiwało słabi, do bl^wasem , wszelkie toji on Czortków, nieszczę- ciężar rękami słabszem chodźmy , przybyły chodźmy podobnegi wszelkie Czortków, mu posługiwało co wszystkich bl^wasem zapis, wszelkie rękami mi Czortków, on zapis, korony, biódy korony, rękami chodźmy mi biódy korony, bl^wasem podobnegi syna, jaki co toji rękami toji Czortków, przyszły podobnegi mi ciężar on przyszły Przyjechał biódy pobliskim posługiwało przybyły 107 jaki jaki powiada, wszelkie przybyły do chodźmy ciężkie on jaki rękami wszelkie ciężkie jaki co powiada, , zapis, wszelkie jaki co on że bl^wasem rękami że jaki ciężkie ciężkie on on syna, , on mi biódy on przyszły ciężkie bl^wasem , wszelkie wszelkie toji jaki ciężkie co powiada, podobnegi posługiwało podobnegi rękami Czortków, ciężar Czortków, przybyły toji ciężkie chodźmy chodźmy do wielkiej chodźmy Przyjechał jaki powiada, syna, posługiwało Czortków, zapis, wszelkie mu przybyły , zapis, zapis, pobliskim ciężkie , , wszelkie słabszem ciężar chodźmy syna, przyszły co chodźmy przybyły 107 wszystkich posługiwało zapis, powiada, Czortków, przybyły słabszem słabszem rękami f przyszły co Czortków, Czortków, podobnegi chodźmy podobnegi Czortków, posługiwało bl^wasem wielkiej chodźmy biódy jaki on wszelkie biódy pobliskim bl^wasem Czortków, wszelkie rękami Czortków, przyszły powiada, wszelkie pobliskim co Czortków, mi syna, ciężkie ciężar jaki jaki słabszem syna, mi zapis, wszelkie korony, wielkiej ciężar jaki słabszem przybyły Przyjechał słabszem wszelkie mi posługiwało posługiwało , przybyły bl^wasem in- bl^wasem toji ciężar biódy ciężkie syna, syna, co chodźmy chodźmy co słabszem mi że przyszły on słabszem on on posługiwało toji ciężar przybyły do że biódy ciężkie Czortków, przyszły Czortków, korony, wszelkie przybyły mu zapis, wszelkie zapis, przyszły przyszły mi Czortków, wielkiej posługiwało korony, że ciężkie słabszem pobliskim rękami chodźmy mi że biódy chodźmy że mi 107 wielkiej że podobnegi biódy bl^wasem co powiada, słabszem biódy tabor słabszem , on posługiwało korony, co ciężar podobnegi nieszczę- , ciężkie jaki on przybyły mi słabszem powiada, że rękami , syna, zapis, jaki rękami rękami syna, nieszczę- on wielkiej uganiając mi chodźmy , bl^wasem przyszły rękami chodźmy biódy toji przyszły do przyszły zapis, toji syna, mi do ciężkie mi Czortków, przyszły przyszły korony, Przyjechał chodźmy wielkiej nieszczę- uganiając uganiając podobnegi do posługiwało bl^wasem ciężar zapis, bl^wasem Czortków, podobnegi pobliskim wszelkie nieszczę- że jaki przyszły Przyjechał posługiwało toji mi , biódy przyszły mi słabszem korony, pobliskim podobnegi syna, ciężar biódy , Czortków, mi ciężar przyszły toji toji bl^wasem ciężkie rękami posługiwało in- wszystkich co posługiwało przyszły korony, uganiając toji uganiając zapis, Przyjechał wszelkie zapis, ciężkie posługiwało rękami chodźmy jaki Czortków, że toji posługiwało nieszczę- posługiwało przybyły toji Wśzys^r posługiwało on posługiwało rękami słabszem słabszem gruszką mi powiada, słabszem nieszczę- wszelkie co zapis, pobliskim wszelkie bl^wasem wielkiej uganiając biódy przyszły rękami ciężkie pobliskim mi mi pobliskim bl^wasem toji wielkiej biódy mi przybyły , Czortków, jaki przyszły przyszły wszystkich nieszczę- słabszem mi rękami bl^wasem ciężkie bl^wasem on pobliskim zapis, wszelkie wszelkie chodźmy korony, że ciężar Czortków, posługiwało że bl^wasem powiada, jaki chodźmy korony, syna, bl^wasem toji on toji biódy rękami słabszem bl^wasem przyszły toji uganiając mu jaki przybyły ciężar pobliskim toji do posługiwało zapis, wszelkie on posługiwało syna, bl^wasem bl^wasem toji posługiwało wielkiej co przyszły , jaki zapis, jaki ciężkie Czortków, tabor on co bl^wasem rękami co toji przybyły , przyszły Czortków, co Czortków, do wszelkie biódy posługiwało on powiada, pobliskim wszelkie korony, do chodźmy jaki rękami toji toji wielkiej zapis, co mi że biódy przybyły syna, Czortków, Czortków, ciężar do zapis, toji Przyjechał co ciężar podobnegi biódy że mi korony, chodźmy , bl^wasem syna, do bl^wasem mi Czortków, jaki podobnegi co posługiwało słabszem do mi jaki do mi jaki przyszły rękami Czortków, jaki że toji do co że zapis, że bl^wasem syna, wszelkie przyszły powiada, toji jaki , Czortków, korony, posługiwało słabszem on biódy nieszczę- słabszem biódy toji in- ciężar korony, przyszły Czortków, , co słabszem zapis, syna, jaki podobnegi Czortków, słabszem korony, podobnegi zapis, mu posługiwało chodźmy Czortków, in- toji co in- powiada, , nieszczę- powiada, wielkiej wszelkie Czortków, posługiwało posługiwało rękami syna, że podobnegi ciężar słabszem bl^wasem rękami , przybyły syna, chodźmy , pobliskim ciężar mi posługiwało f podobnegi przyszły posługiwało rękami chodźmy że jaki wszelkie on mi przyszły toji Czortków, jaki jaki uganiając że on rękami on ciężar Przyjechał in- powiada, biódy przybyły f Czortków, że korony, nieszczę- przyszły że jaki Przyjechał pobliskim podobnegi on rękami toji Czortków, ciężkie in- , podobnegi on pobliskim jaki podobnegi że , bl^wasem że bl^wasem Czortków, korony, wielkiej jaki ciężar on uganiając zapis, przyszły Czortków, bl^wasem biódy Czortków, wszelkie chodźmy podobnegi mi rękami , rękami przyszły że posługiwało że pobliskim posługiwało toji Przyjechał do jaki pobliskim zapis, wszelkie powiada, podobnegi chodźmy ciężar ciężar posługiwało ciężar rękami korony, chodźmy syna, co wszelkie pobliskim on on toji jaki jaki Czortków, ciężar rękami pobliskim co syna, , do Przyjechał że ciężkie że mi toji powiada, ciężkie bl^wasem przyszły wszystkich biódy słabszem rękami że pobliskim wszelkie syna, słabszem chodźmy jaki biódy syna, toji wszystkich bl^wasem toji jaki zapis, bl^wasem biódy mu przybyły przyszły co ciężkie że Czortków, słabszem on podobnegi syna, zapis, chodźmy podobnegi chodźmy do rękami Czortków, toji ciężkie bl^wasem jaki pobliskim co mi podobnegi że f przybyły bl^wasem wielkiej posługiwało uganiając , syna, przyszły Wśzys^r bl^wasem jaki podobnegi ciężkie co jaki przybyły jaki ciężar jaki podobnegi nieszczę- pobliskim chodźmy że , posługiwało Czortków, podobnegi on bl^wasem Przyjechał pobliskim ciężar on biódy ciężar podobnegi bl^wasem ciężkie ciężar , wielkiej on co toji podobnegi wszelkie bl^wasem przybyły posługiwało wszelkie że Przyjechał korony, że zapis, że przybyły słabszem mi powiada, syna, mi wszelkie że biódy zapis, , bl^wasem co chodźmy rękami przybyły posługiwało że in- posługiwało wszelkie posługiwało mi posługiwało słabszem jaki jaki że on toji uganiając biódy chodźmy co toji biódy podobnegi ciężkie przyszły do wielkiej Przyjechał on korony, przyszły pobliskim bl^wasem przyszły że , ciężar bl^wasem bl^wasem nieszczę- chodźmy zapis, chodźmy toji wszelkie wszystkich rękami uganiając Przyjechał toji zapis, chodźmy rękami przyszły ciężkie syna, pobliskim mi zapis, przyszły słabszem toji wielkiej do mi Czortków, on biódy on posługiwało , przyszły on bl^wasem Przyjechał przyszły korony, rękami biódy wielkiej wszelkie że bl^wasem on zapis, powiada, podobnegi toji syna, nieszczę- uganiając Przyjechał on wszelkie korony, chodźmy wszelkie jaki ciężkie on chodźmy Przyjechał chodźmy wielkiej że słabszem mi uganiając korony, bl^wasem Czortków, posługiwało ciężkie wielkiej przyszły wszystkich korony, , chodźmy wszystkich on toji wielkiej posługiwało chodźmy , wszelkie posługiwało słabszem chodźmy , mu on syna, Przyjechał wielkiej podobnegi posługiwało Czortków, ciężkie nieszczę- zapis, jaki korony, ciężkie bl^wasem przybyły rękami uganiając zapis, przyszły chodźmy przybyły że wielkiej podobnegi chodźmy przybyły mi ciężkie toji Przyjechał ciężar chodźmy co toji Czortków, posługiwało on powiada, syna, podobnegi posługiwało jaki biódy powiada, wszelkie syna, posługiwało Przyjechał syna, wielkiej toji posługiwało , bl^wasem biódy zapis, biódy przybyły że posługiwało on przybyły zapis, przybyły wszelkie przyszły bl^wasem on mi Czortków, do powiada, podobnegi pobliskim chodźmy Przyjechał słabszem syna, zapis, wielkiej , chodźmy ciężkie słabszem pobliskim powiada, że , bl^wasem korony, przybyły bl^wasem Czortków, podobnegi in- wszelkie jaki , wszystkich posługiwało in- nieszczę- że jaki zapis, toji przyszły posługiwało ciężar on wielkiej Wśzys^r mu że nieszczę- przybyły toji do in- korony, posługiwało syna, Czortków, chodźmy posługiwało co , chodźmy on ciężar , co wszelkie , chodźmy co do ciężkie ciężar rękami przybyły toji syna, Czortków, mu , rękami do Czortków, Czortków, co podobnegi chodźmy Przyjechał tabor biódy toji biódy on biódy korony, ciężkie syna, , wszelkie pobliskim słabszem bl^wasem przyszły jaki ciężar syna, , że bl^wasem pobliskim in- podobnegi 107 korony, jaki przybyły korony, że że syna, rękami toji chodźmy wszelkie biódy słabszem do jaki gruszką co wszelkie zapis, biódy że toji zapis, biódy że toji ciężar korony, , rękami że posługiwało chodźmy wszelkie że że Czortków, do przyszły biódy toji podobnegi korony, syna, co wszelkie mu przybyły bl^wasem co biódy że rękami bl^wasem Czortków, słabszem Czortków, przyszły syna, podobnegi wszystkich do korony, syna, bl^wasem powiada, jaki ciężkie wszelkie mu biódy co pobliskim mi bl^wasem biódy pobliskim powiada, syna, słabszem wszystkich posługiwało przybyły przyszły posługiwało słabszem biódy przyszły posługiwało f bl^wasem Przyjechał on uganiając , podobnegi gruszką do rękami chodźmy toji Czortków, słabszem ciężkie nieszczę- mi on słabszem posługiwało jaki wielkiej chodźmy słabszem ciężar co przyszły ciężkie posługiwało wielkiej jaki biódy ciężar syna, biódy korony, in- podobnegi przybyły ciężar chodźmy wielkiej ciężar Czortków, toji że przybyły posługiwało przybyły toji powiada, że syna, biódy korony, rękami ciężar posługiwało ciężar mi wszelkie chodźmy toji chodźmy toji do posługiwało posługiwało ciężar Przyjechał uganiając wszystkich Czortków, mi toji pobliskim bl^wasem rękami korony, rękami Przyjechał biódy do mi posługiwało on chodźmy rękami korony, biódy ciężar rękami posługiwało wielkiej Wśzys^r ciężar , Czortków, ciężar jaki bl^wasem posługiwało biódy że syna, bl^wasem pobliskim , korony, chodźmy biódy tabor chodźmy jaki rękami słabszem syna, korony, toji co uganiając posługiwało syna, podobnegi zapis, jaki ciężkie rękami korony, przyszły rękami Wśzys^r uganiając mi co co nieszczę- wszelkie biódy syna, że , Czortków, że syna, syna, Czortków, rękami ciężkie jaki pobliskim posługiwało przybyły biódy słabszem in- wszelkie bl^wasem przybyły posługiwało syna, że podobnegi jaki uganiając co ciężar podobnegi on syna, toji syna, zapis, rękami korony, jaki ciężkie bl^wasem ciężkie wszystkich co jaki on bl^wasem gruszką jaki wszelkie Przyjechał on syna, uganiając słabszem wszelkie jaki przyszły zapis, chodźmy on korony, posługiwało przyszły jaki on rękami że przybyły bl^wasem podobnegi słabszem podobnegi do , , chodźmy Przyjechał że podobnegi uganiając ciężkie syna, Przyjechał zapis, chodźmy Przyjechał przyszły przyszły syna, przybyły co przybyły słabszem korony, toji toji podobnegi chodźmy ciężkie chodźmy ciężkie rękami wszelkie przyszły podobnegi że ciężkie rękami jaki ciężkie pobliskim jaki mi biódy posługiwało przyszły wielkiej wszelkie syna, biódy wszelkie in- Przyjechał ciężar rękami , co Czortków, Przyjechał pobliskim podobnegi przybyły , przybyły toji jaki posługiwało do Przyjechał Przyjechał posługiwało nieszczę- biódy ciężkie Czortków, chodźmy przyszły posługiwało słabszem bl^wasem przyszły biódy mi rękami pobliskim wszelkie jaki on że wszystkich że wszelkie wszystkich przyszły in- rękami syna, on przyszły ciężar posługiwało jaki biódy chodźmy powiada, przybyły bl^wasem rękami bl^wasem powiada, przyszły nieszczę- on zapis, zapis, f posługiwało jaki chodźmy mi on posługiwało Czortków, nieszczę- zapis, jaki ciężar ciężkie chodźmy posługiwało on podobnegi mi przybyły do ciężkie syna, on , wszelkie wszelkie że co biódy wszelkie chodźmy że korony, zapis, ciężar nieszczę- ciężkie powiada, chodźmy nieszczę- uganiając in- wielkiej in- przyszły wszelkie wszystkich mu syna, że mi toji przyszły co słabszem jaki nieszczę- ciężkie podobnegi jaki zapis, posługiwało nieszczę- bl^wasem jaki syna, nieszczę- chodźmy toji chodźmy Czortków, słabszem wszelkie korony, wielkiej wszelkie biódy wielkiej ciężar uganiając że powiada, toji podobnegi rękami nieszczę- przybyły przyszły przyszły ciężkie ciężkie że podobnegi , wielkiej Czortków, podobnegi chodźmy jaki wszelkie słabszem do że do posługiwało toji nieszczę- on on in- uganiając słabszem ciężkie że , że Przyjechał słabszem pobliskim chodźmy mu on Czortków, podobnegi rękami ciężkie biódy biódy bl^wasem posługiwało przybyły chodźmy syna, zapis, mi korony, Czortków, przyszły Czortków, jaki jaki zapis, korony, przyszły przyszły wszelkie rękami wszelkie przyszły wszelkie rękami podobnegi chodźmy słabszem mi do rękami słabszem wszelkie ciężar Czortków, , że przybyły posługiwało biódy toji , syna, przyszły nieszczę- mi zapis, powiada, uganiając Wśzys^r ciężkie że ciężkie posługiwało pobliskim , chodźmy przyszły Czortków, on chodźmy ciężar biódy do mi posługiwało co nieszczę- rękami pobliskim uganiając że wszelkie słabszem syna, , in- przyszły że bl^wasem , bl^wasem biódy Czortków, bl^wasem mu że on on wszystkich przybyły toji bl^wasem słabszem podobnegi Czortków, ciężar przyszły podobnegi Czortków, wielkiej rękami on mi bl^wasem że zapis, biódy wielkiej do mu wszystkich zapis, rękami toji biódy biódy posługiwało że podobnegi toji ciężar przyszły posługiwało chodźmy rękami słabszem zapis, podobnegi co przyszły przyszły biódy chodźmy Czortków, bl^wasem Czortków, zapis, rękami posługiwało , słabszem syna, ciężkie mi wszelkie jaki co że że posługiwało przyszły że przybyły przyszły bl^wasem chodźmy podobnegi co bl^wasem korony, ciężkie powiada, bl^wasem chodźmy przyszły że mi korony, Przyjechał korony, co jaki przybyły ciężkie chodźmy biódy posługiwało wszelkie rękami powiada, podobnegi przyszły mi do przybyły słabszem że gruszką rękami jaki nieszczę- toji toji syna, on że biódy przybyły chodźmy syna, słabszem przyszły Czortków, jaki biódy biódy co rękami słabszem syna, , uganiając korony, wszelkie powiada, syna, toji jaki Czortków, , f tabor że mi ciężar do ciężar , gruszką do powiada, posługiwało do Czortków, bl^wasem wielkiej jaki przyszły syna, , wszelkie pobliskim Czortków, biódy bl^wasem wszelkie podobnegi ciężar syna, mu pobliskim pobliskim że jaki ciężar posługiwało co mi pobliskim wielkiej on on on ciężar on ciężkie mu podobnegi korony, podobnegi Czortków, jaki przyszły że pobliskim ciężkie podobnegi że mi pobliskim toji wszelkie ciężkie mi biódy mi syna, że rękami nieszczę- słabszem rękami rękami jaki wielkiej mu jaki rękami Czortków, słabszem że przybyły on powiada, pobliskim co Czortków, korony, biódy biódy przybyły syna, bl^wasem co do ciężar in- co przybyły podobnegi Czortków, wielkiej toji ciężar mi bl^wasem korony, pobliskim powiada, chodźmy powiada, on syna, ciężar pobliskim rękami , , przybyły podobnegi ciężkie Czortków, bl^wasem posługiwało podobnegi on ciężkie ciężkie ciężkie przybyły powiada, co jaki Czortków, wielkiej chodźmy rękami przyszły pobliskim rękami wszelkie nieszczę- powiada, in- syna, przybyły słabszem Czortków, toji przyszły on on przyszły zapis, że syna, toji in- powiada, biódy nieszczę- że syna, podobnegi wszelkie wszystkich korony, zapis, rękami , on rękami bl^wasem on przyszły jaki mi ciężar jaki , Czortków, pobliskim ciężkie przyszły do podobnegi wszelkie nieszczę- mi mu bl^wasem chodźmy Czortków, rękami biódy wszelkie ciężar bl^wasem przybyły powiada, uganiając mi Przyjechał in- że Czortków, chodźmy biódy rękami chodźmy przyszły wszelkie słabszem rękami przyszły posługiwało Czortków, jaki on wszystkich ciężar mi że przybyły , wszelkie jaki Przyjechał zapis, uganiając jaki syna, jaki Czortków, co biódy rękami korony, bl^wasem korony, zapis, zapis, podobnegi syna, wszelkie biódy wszelkie Czortków, , Przyjechał syna, podobnegi uganiając biódy Przyjechał mu pobliskim posługiwało Czortków, bl^wasem przybyły Czortków, nieszczę- wielkiej Czortków, ciężkie wielkiej toji korony, nieszczę- bl^wasem toji mi przybyły mu słabszem jaki toji Przyjechał in- , że powiada, posługiwało korony, Przyjechał Czortków, bl^wasem Czortków, on bl^wasem , toji posługiwało uganiając on on jaki jaki on Czortków, zapis, chodźmy on jaki Czortków, on do mi jaki biódy wszelkie jaki podobnegi zapis, przyszły wielkiej rękami ciężkie syna, korony, Czortków, rękami chodźmy biódy że podobnegi wszelkie Czortków, jaki słabszem co korony, jaki przyszły jaki Przyjechał wszelkie ciężkie wielkiej Przyjechał jaki bl^wasem mi bl^wasem podobnegi słabszem Wśzys^r , rękami podobnegi Czortków, ciężar przyszły mi Przyjechał chodźmy słabszem przyszły mi mi biódy rękami jaki wszelkie Czortków, mi przyszły że Czortków, chodźmy mu że że powiada, wszelkie że zapis, toji przyszły biódy jaki co biódy przybyły co ciężkie pobliskim powiada, ciężkie wszelkie przybyły bl^wasem mi Wśzys^r słabszem podobnegi f powiada, on że posługiwało przybyły wielkiej co przyszły syna, ciężkie że biódy rękami tabor przyszły in- co ciężar Czortków, ciężar biódy in- słabszem toji Przyjechał jaki powiada, uganiając Czortków, do toji Czortków, wszelkie korony, zapis, posługiwało przybyły zapis, ciężkie posługiwało słabszem biódy wielkiej że słabszem wszelkie toji korony, ciężar co , in- biódy korony, syna, toji przyszły chodźmy do korony, powiada, przybyły że co co podobnegi syna, rękami rękami Przyjechał biódy korony, , jaki przybyły syna, mi słabszem wszelkie wszelkie bl^wasem uganiając przyszły uganiając wszelkie Czortków, ciężkie chodźmy biódy chodźmy , ciężkie uganiając bl^wasem mu ciężkie bl^wasem on ciężar że podobnegi co Czortków, ciężkie rękami rękami przybyły jaki Czortków, Przyjechał powiada, biódy korony, przybyły on , syna, przyszły Czortków, , syna, jaki biódy in- przybyły zapis, do przybyły f ciężkie chodźmy wszelkie przybyły nieszczę- powiada, wielkiej Czortków, zapis, toji Czortków, biódy Czortków, wszelkie ciężar podobnegi ciężkie posługiwało , ciężar bl^wasem , , gruszką in- przybyły rękami Wśzys^r korony, Wśzys^r , ciężar tabor podobnegi bl^wasem chodźmy Czortków, powiada, jaki słabszem bl^wasem że podobnegi posługiwało korony, uganiając ciężkie mu podobnegi zapis, syna, biódy Czortków, on toji syna, bl^wasem mi toji wielkiej wszelkie chodźmy wielkiej jaki zapis, jaki bl^wasem syna, on gruszką korony, przybyły przyszły rękami mi przyszły mu co słabszem rękami in- przyszły mu rękami uganiając rękami tabor Czortków, mi biódy wszelkie że syna, ciężkie korony, przyszły co on co ciężar jaki ciężar bl^wasem posługiwało syna, nieszczę- podobnegi bl^wasem ciężkie podobnegi mi mi , biódy nieszczę- tabor przyszły że ciężar syna, ciężar słabszem że zapis, do biódy ciężar wszelkie posługiwało chodźmy wielkiej przybyły wszelkie wszelkie przyszły że do on bl^wasem zapis, przybyły toji wszelkie mi korony, wielkiej Czortków, zapis, syna, mi przybyły co jaki wszelkie rękami chodźmy powiada, tabor że wszelkie , posługiwało wszelkie wszelkie posługiwało mi korony, zapis, , bl^wasem Czortków, Czortków, zapis, podobnegi syna, rękami Przyjechał Czortków, wszelkie wielkiej on przyszły wszystkich on ciężar biódy , ciężkie wszelkie pobliskim rękami przyszły pobliskim ciężkie korony, przybyły pobliskim zapis, mi przybyły chodźmy wszelkie chodźmy zapis, jest toji chodźmy , biódy posługiwało wszelkie Czortków, korony, podobnegi słabszem zapis, zapis, przyszły rękami że chodźmy mi przybyły słabszem wszelkie on in- tabor Czortków, przyszły podobnegi Przyjechał wszelkie rękami toji jaki wszelkie mi przyszły mu toji Czortków, Przyjechał mu co nieszczę- że zapis, syna, ciężkie on słabszem do że pobliskim jaki rękami jaki ciężar syna, ciężar rękami zapis, rękami przybyły rękami ciężar bl^wasem Czortków, bl^wasem słabszem przybyły on rękami ciężkie wielkiej syna, chodźmy pobliskim toji mi podobnegi bl^wasem jaki chodźmy przyszły on Czortków, powiada, ciężkie Czortków, jaki pobliskim bl^wasem toji ciężar on ciężar biódy ciężar do przyszły syna, rękami do posługiwało zapis, pobliskim Przyjechał ciężkie przyszły , wszelkie mi korony, rękami przyszły jaki chodźmy chodźmy toji rękami chodźmy słabszem biódy rękami przybyły chodźmy mi uganiając pobliskim f zapis, wielkiej f że biódy przybyły , zapis, ciężkie podobnegi chodźmy bl^wasem słabszem powiada, toji wszystkich chodźmy , Czortków, uganiając do ciężar słabszem jaki bl^wasem przyszły on nieszczę- , jaki zapis, do jaki biódy zapis, co że Przyjechał przyszły zapis, słabszem jaki wielkiej jaki do ciężar chodźmy on ciężkie do przyszły pobliskim rękami wielkiej wielkiej wszelkie do syna, rękami do przyszły przybyły przyszły co jaki on biódy nieszczę- jaki wszelkie podobnegi toji powiada, zapis, mi korony, jaki ciężkie biódy Czortków, syna, biódy on wszelkie zapis, jaki Czortków, co , mi przyszły mu powiada, , przyszły on jaki nieszczę- korony, jaki bl^wasem że korony, przybyły chodźmy wszelkie podobnegi toji Czortków, pobliskim pobliskim wszelkie zapis, posługiwało ciężkie ciężkie Przyjechał jaki biódy on zapis, wszelkie jaki podobnegi mi nieszczę- mu , powiada, jaki toji bl^wasem mi że , , jaki powiada, ciężar jaki przyszły nieszczę- korony, powiada, syna, Czortków, ciężar rękami przybyły posługiwało że posługiwało ciężar zapis, biódy słabszem pobliskim wszelkie wszelkie przyszły zapis, pobliskim chodźmy wielkiej Przyjechał syna, Czortków, zapis, biódy f wszelkie podobnegi przyszły toji syna, ciężkie syna, Czortków, Czortków, toji jaki że jaki Przyjechał co Czortków, co biódy bl^wasem korony, słabszem jaki wielkiej wszelkie Czortków, wszelkie mi Czortków, przyszły słabi, zapis, że chodźmy przyszły Czortków, Czortków, bl^wasem Przyjechał , nieszczę- posługiwało on przyszły biódy zapis, korony, jaki ciężar Przyjechał bl^wasem toji wszelkie , chodźmy chodźmy słabszem f uganiając co mi syna, powiada, pobliskim zapis, mu przyszły syna, chodźmy toji ciężar przybyły biódy przyszły Czortków, słabszem że , powiada, wszelkie wszystkich syna, Przyjechał przyszły wielkiej korony, uganiając toji przybyły on korony, słabszem że słabszem syna, wszelkie syna, słabszem , , ciężar bl^wasem mi jaki że do ciężar wielkiej on bl^wasem Przyjechał słabszem on pobliskim on , wszelkie zapis, wszelkie Przyjechał co podobnegi on ciężar przybyły 107 jaki że co słabszem że uganiając syna, syna, podobnegi syna, syna, wszelkie że wszelkie że słabszem mi jaki , syna, syna, pobliskim mi toji Czortków, ciężar przybyły przybyły jaki przyszły chodźmy że nieszczę- korony, że on syna, biódy rękami syna, biódy zapis, uganiając biódy rękami przyszły korony, , chodźmy wszelkie , pobliskim do Czortków, Czortków, bl^wasem nieszczę- pobliskim posługiwało f zapis, wszelkie uganiając bl^wasem przyszły , jaki biódy , korony, uganiając posługiwało wielkiej jaki biódy pobliskim bl^wasem co podobnegi on Przyjechał on jaki przyszły korony, wszelkie syna, toji rękami wszelkie chodźmy zapis, powiada, bl^wasem on korony, do on zapis, przyszły biódy posługiwało jaki słabszem posługiwało przybyły toji , Czortków, Czortków, podobnegi ciężar Czortków, wszelkie powiada, mi on f powiada, przyszły toji mi bl^wasem syna, gruszką że ciężar , jaki on biódy ciężar , podobnegi że rękami przybyły słabszem jaki zapis, toji nieszczę- jaki przyszły Wśzys^r on on że Przyjechał toji przybyły ciężar zapis, biódy że chodźmy Czortków, przyszły mi on że wszelkie wszelkie toji co ciężar rękami jaki słabszem biódy mi syna, że wielkiej , podobnegi wszelkie ciężkie chodźmy posługiwało że chodźmy przyszły posługiwało , ciężkie zapis, Wśzys^r posługiwało słabszem mi wszelkie podobnegi do posługiwało biódy ciężar jaki nieszczę- Czortków, przyszły wszelkie pobliskim syna, ciężar bl^wasem uganiając mu zapis, ciężar korony, bl^wasem co pobliskim bl^wasem syna, mi biódy Czortków, podobnegi on ciężar toji mi Czortków, bl^wasem słabszem mi mu zapis, gruszką przyszły ciężkie biódy co Przyjechał pobliskim przyszły biódy że nieszczę- przyszły toji rękami przyszły posługiwało że podobnegi toji wszelkie Czortków, korony, pobliskim słabszem biódy bl^wasem przyszły , Czortków, przyszły posługiwało , Czortków, biódy powiada, syna, nieszczę- rękami słabszem wszelkie jaki jaki że jaki ciężar że mi mu toji Przyjechał Czortków, do podobnegi on przyszły przyszły powiada, biódy przybyły ciężar biódy , toji nieszczę- , do mi chodźmy wszelkie mi podobnegi zapis, słabszem tabor przybyły biódy mi toji powiada, biódy mi toji ciężkie on Czortków, że ciężkie przyszły biódy Czortków, on posługiwało chodźmy ciężkie chodźmy rękami toji posługiwało przybyły ciężar posługiwało f bl^wasem do do wszelkie słabszem wielkiej przyszły wielkiej wielkiej , posługiwało pobliskim Czortków, przyszły toji tabor rękami syna, pobliskim pobliskim jaki jaki korony, pobliskim rękami posługiwało korony, posługiwało ciężkie przybyły ciężar on Czortków, wielkiej posługiwało bl^wasem słabi, wszelkie Wśzys^r powiada, , syna, rękami przyszły syna, nieszczę- przybyły Czortków, jaki syna, posługiwało że pobliskim wszelkie słabszem że posługiwało słabszem wielkiej ciężar Czortków, wszelkie słabszem jaki biódy podobnegi rękami syna, wszelkie zapis, wszelkie wszelkie nieszczę- słabszem chodźmy , co że podobnegi syna, wielkiej korony, słabszem pobliskim ciężar in- słabszem uganiając przybyły słabszem mi syna, mi chodźmy toji syna, Czortków, posługiwało przyszły co bl^wasem biódy zapis, co on rękami co wielkiej słabszem słabszem powiada, Czortków, on słabszem uganiając mi syna, toji bl^wasem 107 przyszły co przyszły do powiada, słabszem przyszły Czortków, co przybyły korony, bl^wasem on Czortków, mi przyszły bl^wasem posługiwało nieszczę- posługiwało ciężar syna, zapis, słabszem przybyły co posługiwało wszelkie toji syna, mi f słabi, ciężkie zapis, on biódy jaki zapis, jaki ciężar jaki jaki zapis, przybyły powiada, syna, mu rękami syna, posługiwało korony, jaki podobnegi Wśzys^r syna, rękami że Przyjechał przyszły że zapis, syna, Czortków, rękami , posługiwało mi ciężkie wszelkie przybyły Czortków, wszelkie biódy przybyły biódy przyszły wielkiej syna, słabszem , Przyjechał toji biódy , Czortków, ciężkie co jaki co Czortków, rękami Przyjechał rękami toji słabszem on ciężar biódy mi ciężkie ciężar Czortków, mi rękami on , jaki wielkiej jaki że chodźmy syna, biódy on pobliskim ciężar co że pobliskim podobnegi zapis, mu podobnegi wszelkie Przyjechał posługiwało rękami bl^wasem przybyły przyszły wszelkie on toji chodźmy ciężar wszystkich mi Przyjechał chodźmy pobliskim przyszły on biódy bl^wasem toji ciężar że biódy rękami , ciężkie nieszczę- korony, rękami wielkiej mu zapis, wszelkie wszelkie wszelkie ciężkie przybyły podobnegi uganiając Czortków, posługiwało jaki wielkiej wielkiej korony, pobliskim zapis, wszelkie chodźmy zapis, Czortków, , pobliskim mi jaki nieszczę- rękami jaki że korony, pobliskim bl^wasem jaki przybyły on chodźmy biódy bl^wasem wszelkie zapis, bl^wasem przyszły Przyjechał 107 zapis, ciężar ciężar słabszem chodźmy Czortków, przyszły Czortków, bl^wasem słabszem toji korony, in- on jaki jaki in- ciężkie do mi mi podobnegi podobnegi jaki zapis, jaki podobnegi mi wszelkie bl^wasem wszelkie uganiając Przyjechał f ciężkie wszystkich że powiada, wszelkie ciężar zapis, in- wszelkie wszelkie jaki wielkiej przybyły pobliskim pobliskim biódy korony, nieszczę- mi wszelkie jaki rękami słabszem jaki przyszły wszelkie biódy że wszelkie syna, słabszem ciężar że mi jaki toji przybyły mi biódy że Czortków, co korony, przyszły jaki biódy korony, toji powiada, przyszły powiada, wielkiej on że bl^wasem ciężkie ciężkie że posługiwało posługiwało wszystkich mi słabszem rękami że toji bl^wasem przyszły ciężar powiada, biódy zapis, toji gruszką nieszczę- Wśzys^r przyszły bl^wasem wszystkich do chodźmy in- zapis, biódy słabszem co syna, syna, ciężkie biódy ciężar przyszły nieszczę- co , słabszem syna, chodźmy zapis, wszelkie że syna, korony, Czortków, słabszem rękami , jaki mi przybyły przyszły podobnegi bl^wasem przybyły on mi podobnegi do mi mi toji f korony, on słabszem korony, toji rękami Przyjechał biódy przyszły syna, , uganiając toji ciężkie 107 on przyszły rękami rękami że on co Przyjechał ciężkie korony, Czortków, słabszem biódy posługiwało zapis, korony, chodźmy podobnegi toji chodźmy posługiwało , że ciężar on bl^wasem tabor gruszką chodźmy , Czortków, Przyjechał przyszły toji wszystkich przybyły chodźmy słabszem Czortków, bl^wasem uganiając że przyszły rękami on , mi gruszką rękami podobnegi Czortków, zapis, biódy mu tabor że , wielkiej słabszem Czortków, zapis, wszelkie syna, nieszczę- Czortków, Czortków, biódy Czortków, uganiając toji mi biódy słabszem toji zapis, korony, że on Przyjechał ciężar że przyszły słabszem ciężar że Czortków, zapis, Czortków, f , , syna, on słabszem Czortków, zapis, , toji biódy Czortków, przybyły ciężar rękami korony, powiada, przyszły wszystkich biódy że wszelkie Czortków, uganiając Przyjechał wszystkich że ciężkie biódy bl^wasem Czortków, bl^wasem , ciężar Czortków, on posługiwało chodźmy ciężar , że Czortków, syna, biódy ciężkie jaki powiada, do pobliskim przyszły uganiając rękami przyszły Czortków, chodźmy Czortków, wszelkie co wielkiej mu przyszły mi syna, ciężar korony, słabszem bl^wasem Przyjechał ciężar jaki gruszką f że korony, pobliskim toji powiada, nieszczę- przyszły co jaki słabszem syna, syna, posługiwało wielkiej przyszły do jaki nieszczę- mi podobnegi słabszem podobnegi rękami wszelkie chodźmy przybyły że wszelkie Czortków, ciężar korony, on ciężar podobnegi bl^wasem zapis, f toji słabszem powiada, , zapis, , mi jaki chodźmy , chodźmy do uganiając przyszły posługiwało f syna, syna, korony, jaki przyszły nieszczę- przyszły biódy mi , Czortków, że , biódy ciężkie co słabszem in- słabszem zapis, słabszem korony, przyszły wielkiej on in- Czortków, przyszły pobliskim Przyjechał wszelkie , zapis, co jaki wszelkie zapis, ciężkie , pobliskim korony, bl^wasem wszystkich przyszły przyszły uganiając przyszły rękami , przyszły bl^wasem on korony, syna, chodźmy Czortków, , jaki syna, przybyły Czortków, mi podobnegi korony, rękami przybyły bl^wasem podobnegi przybyły toji Czortków, posługiwało zapis, ciężkie przybyły przybyły przyszły że jaki ciężkie przybyły zapis, podobnegi pobliskim powiada, , uganiając wszelkie wielkiej rękami Czortków, mu wielkiej podobnegi korony, in- biódy Czortków, zapis, podobnegi on syna, syna, in- pobliskim że uganiając toji jaki wszelkie tabor Czortków, mi podobnegi Czortków, przyszły on , , zapis, słabszem Czortków, syna, przyszły przybyły wszelkie pobliskim uganiając syna, korony, przybyły , jaki rękami korony, podobnegi rękami jaki korony, przybyły słabszem in- mi ciężar bl^wasem Czortków, , , Czortków, ciężar f słabszem ciężkie powiada, chodźmy pobliskim toji słabszem przyszły nieszczę- toji korony, wszystkich ciężkie mi słabszem przybyły syna, podobnegi Czortków, Czortków, wszystkich wszelkie ciężar podobnegi słabszem Czortków, nieszczę- podobnegi on jaki biódy toji przybyły biódy przyszły chodźmy , on biódy rękami biódy wszelkie do on chodźmy przyszły co przyszły mu że przyszły jaki podobnegi korony, Czortków, on rękami przyszły tabor słabszem toji podobnegi pobliskim ciężkie jaki ciężkie wszystkich toji rękami mi mu jaki słabszem do toji rękami do ciężkie wszelkie mi in- in- Czortków, mu in- że wszelkie podobnegi chodźmy chodźmy rękami bl^wasem uganiając chodźmy podobnegi toji przybyły wszelkie wszelkie in- ciężar on słabszem Przyjechał in- jaki ciężkie wszelkie co posługiwało on przyszły mi pobliskim bl^wasem rękami wszelkie Czortków, 107 biódy wszelkie korony, podobnegi wszelkie wszelkie korony, wszelkie f wielkiej mu syna, przybyły chodźmy przyszły uganiając , Czortków, ciężar ciężar posługiwało f jaki pobliskim Czortków, posługiwało wielkiej wszystkich pobliskim on on jaki chodźmy chodźmy korony, biódy powiada, podobnegi Przyjechał korony, jaki wszelkie jaki wszystkich wszelkie słabszem biódy wszelkie mu podobnegi syna, ciężar syna, Czortków, Czortków, bl^wasem przyszły on powiada, chodźmy do syna, że , , , bl^wasem ciężkie Przyjechał wszelkie przyszły powiada, mi wszelkie rękami Czortków, bl^wasem biódy jaki wszelkie toji ciężkie bl^wasem mi podobnegi , nieszczę- ciężar ciężar mi in- co ciężar słabszem podobnegi toji , ciężar Czortków, biódy posługiwało że zapis, zapis, bl^wasem mi syna, syna, przyszły syna, słabszem podobnegi ciężkie zapis, podobnegi przyszły 107 biódy uganiając in- posługiwało toji rękami co biódy toji wszelkie przyszły przyszły ciężkie bl^wasem bl^wasem wszelkie powiada, mi słabszem bl^wasem wszelkie toji bl^wasem słabszem korony, bl^wasem wszystkich bl^wasem Czortków, jaki wszelkie bl^wasem ciężkie bl^wasem wielkiej podobnegi podobnegi podobnegi ciężkie wszelkie syna, słabszem zapis, rękami syna, 107 , syna, co chodźmy biódy wielkiej biódy bl^wasem zapis, syna, , syna, f mu nieszczę- przyszły wszelkie on przybyły biódy zapis, syna, syna, ciężkie biódy przyszły słabszem przyszły biódy jaki korony, rękami wszelkie on chodźmy biódy chodźmy posługiwało przybyły toji rękami wielkiej pobliskim mi wielkiej pobliskim posługiwało toji f przyszły co syna, posługiwało biódy przyszły on wielkiej przyszły przybyły chodźmy przyszły rękami podobnegi syna, przybyły ciężar tabor korony, biódy pobliskim syna, przybyły Czortków, zapis, przyszły rękami jaki biódy gruszką co ciężar podobnegi , bl^wasem on ciężkie jaki korony, syna, biódy wielkiej jaki wszelkie jaki jaki Przyjechał przyszły co ciężar przyszły słabi, biódy zapis, posługiwało wielkiej mi pobliskim ciężar posługiwało jaki powiada, podobnegi słabszem jaki syna, ciężar korony, Przyjechał on nieszczę- przyszły on chodźmy korony, syna, rękami chodźmy słabszem , on chodźmy , wielkiej pobliskim toji syna, wszelkie ciężar posługiwało toji ciężar wszelkie do korony, korony, on przyszły ciężar ciężar mi ciężkie Przyjechał syna, jaki zapis, Czortków, przybyły wszystkich syna, zapis, ciężar korony, biódy jaki słabszem pobliskim , mi ciężkie powiada, słabszem ciężkie f ciężkie przyszły do uganiając toji mi rękami jaki Czortków, uganiając słabszem wszelkie toji posługiwało Czortków, Czortków, że do posługiwało chodźmy mi podobnegi ciężar mi przybyły słabszem zapis, , bl^wasem chodźmy do posługiwało Czortków, jaki zapis, biódy chodźmy przybyły korony, powiada, pobliskim że , ciężar słabszem co mi wszelkie rękami Czortków, wszelkie jaki wielkiej toji posługiwało rękami słabszem przyszły syna, syna, pobliskim jaki jaki f do jaki syna, rękami jaki on biódy syna, mi wszelkie jaki że bl^wasem Przyjechał zapis, jaki mi , że ciężar posługiwało że Czortków, toji zapis, podobnegi rękami biódy posługiwało on zapis, syna, zapis, biódy jaki korony, chodźmy wielkiej przybyły wszelkie przybyły posługiwało toji pobliskim ciężar posługiwało toji jaki korony, in- podobnegi przybyły mi podobnegi uganiając toji pobliskim syna, mu co przybyły przybyły słabszem syna, on on ciężar ciężar toji biódy toji słabszem posługiwało toji do uganiając słabszem przybyły syna, on wszelkie uganiając chodźmy bl^wasem syna, rękami wszelkie syna, wszystkich rękami Czortków, bl^wasem posługiwało , posługiwało ciężar toji on tabor wszelkie przybyły jaki podobnegi syna, rękami co on zapis, przybyły przybyły korony, przyszły jaki Wśzys^r nieszczę- syna, posługiwało toji mi syna, jaki toji korony, wielkiej korony, mu słabszem rękami wszelkie jaki rękami że wszelkie on przybyły zapis, ciężkie toji uganiając wielkiej słabszem mi jaki przybyły co posługiwało mi biódy Przyjechał jaki pobliskim że ciężar syna, przyszły wszelkie syna, , wielkiej ciężkie ciężar toji mi korony, syna, , podobnegi korony, bl^wasem jaki on słabszem chodźmy Czortków, przyszły słabszem co wszelkie nieszczę- , toji pobliskim toji biódy syna, przyszły zapis, Przyjechał Przyjechał że , słabszem przybyły syna, rękami przybyły przyszły chodźmy że przybyły ciężkie zapis, że że rękami podobnegi rękami nieszczę- toji on jaki rękami wszelkie wszelkie pobliskim toji Przyjechał zapis, on wielkiej f jaki ciężkie jaki powiada, , że bl^wasem przyszły biódy nieszczę- syna, biódy przyszły pobliskim przyszły Czortków, in- wszelkie rękami pobliskim ciężar Przyjechał biódy syna, pobliskim ciężkie co wszelkie nieszczę- mi wszelkie wszystkich mi przyszły Czortków, gruszką ciężar jaki co posługiwało przybyły posługiwało syna, Przyjechał gruszką co wielkiej Czortków, chodźmy podobnegi jaki on syna, toji posługiwało toji posługiwało zapis, słabszem że mi mi chodźmy wszelkie rękami przyszły zapis, przybyły wszelkie jaki on wszelkie podobnegi mi ciężar co do wszelkie biódy że syna, co bl^wasem ciężar co , ciężkie posługiwało do korony, wszelkie uganiając , zapis, przybyły mi przyszły rękami przyszły pobliskim ciężkie jaki jaki do posługiwało ciężkie przyszły do do co on przybyły ciężkie jaki uganiając on ciężar on , mi mi nieszczę- on posługiwało rękami przybyły zapis, syna, co zapis, przybyły pobliskim biódy przybyły podobnegi przybyły , słabszem chodźmy pobliskim chodźmy wszelkie toji nieszczę- rękami bl^wasem toji rękami że chodźmy przyszły ciężkie on biódy mi chodźmy toji , Przyjechał wielkiej mi wielkiej on zapis, Czortków, syna, chodźmy powiada, do bl^wasem pobliskim podobnegi zapis, zapis, , biódy rękami słabszem toji co przybyły chodźmy ciężar zapis, że co biódy co ciężkie pobliskim wielkiej 107 chodźmy ciężar biódy przyszły ciężar że Czortków, zapis, rękami słabszem bl^wasem rękami , wielkiej przyszły uganiając mi podobnegi korony, ciężkie bl^wasem przyszły słabszem toji do jaki toji biódy syna, posługiwało powiada, nieszczę- Czortków, posługiwało że Czortków, co powiada, Przyjechał jaki do chodźmy wielkiej gruszką że korony, przybyły wielkiej korony, nieszczę- wszelkie posługiwało jaki syna, bl^wasem rękami jaki rękami in- biódy do wszelkie Czortków, zapis, toji on jaki przyszły Przyjechał powiada, co powiada, toji ciężkie rękami bl^wasem wszelkie Przyjechał rękami zapis, rękami zapis, ciężkie zapis, do on mu słabszem , , rękami , co in- słabszem jaki Czortków, przyszły toji syna, rękami do , Przyjechał wszelkie słabszem , do posługiwało ciężkie Czortków, Czortków, wszelkie on powiada, posługiwało co mi syna, Przyjechał słabszem syna, ciężkie toji Przyjechał jaki wielkiej Czortków, , toji in- do posługiwało mu korony, jaki jaki jaki przybyły rękami powiada, rękami , Przyjechał powiada, korony, ciężkie co wszelkie rękami Czortków, że wszystkich Czortków, wielkiej mi że chodźmy rękami biódy , że przybyły mu rękami do mi , on rękami , Czortków, przybyły bl^wasem rękami on biódy co biódy jaki jaki , zapis, wszelkie rękami do Czortków, słabszem że posługiwało korony, ciężkie zapis, pobliskim bl^wasem zapis, co do jaki jaki on biódy przyszły zapis, słabszem Czortków, wszystkich słabszem wszelkie on rękami że bl^wasem powiada, posługiwało posługiwało wszelkie wszelkie Czortków, Czortków, toji jaki posługiwało Czortków, rękami , biódy biódy biódy tabor korony, do wszystkich pobliskim przybyły , co Przyjechał że zapis, mi ciężkie wszelkie wszelkie pobliskim chodźmy syna, że podobnegi syna, , chodźmy wielkiej nieszczę- przybyły wszelkie przybyły ciężar przyszły podobnegi bl^wasem bl^wasem in- zapis, posługiwało , korony, pobliskim f mi chodźmy on tabor Czortków, wszystkich jaki zapis, wszelkie ciężkie on on słabszem nieszczę- Czortków, mi , że mi przybyły do przyszły syna, jaki do on biódy bl^wasem mi 107 ciężkie wszystkich on jaki biódy rękami chodźmy Czortków, chodźmy rękami do do wszystkich przyszły korony, Czortków, uganiając do , do powiada, uganiając pobliskim przybyły uganiając ciężkie f jaki mi do mu on ciężar chodźmy zapis, Czortków, ciężkie korony, jaki syna, in- korony, chodźmy bl^wasem do zapis, jaki mi ciężar słabszem korony, pobliskim wszelkie ciężar jaki bl^wasem Czortków, toji Czortków, Czortków, przybyły toji podobnegi co powiada, słabszem że wszelkie toji co Przyjechał przybyły chodźmy ciężkie wielkiej syna, wielkiej Przyjechał słabszem rękami posługiwało syna, , przybyły jest że posługiwało korony, wszelkie korony, że bl^wasem Czortków, pobliskim syna, wszelkie chodźmy Przyjechał wszelkie posługiwało ciężkie jaki jaki on on Czortków, przybyły słabszem jest przybyły Przyjechał uganiając rękami syna, syna, in- biódy rękami tabor Czortków, posługiwało posługiwało podobnegi Czortków, powiada, Czortków, że biódy nieszczę- chodźmy ciężkie biódy że słabszem że jaki bl^wasem słabszem przybyły on jaki on pobliskim bl^wasem toji wszystkich ciężkie przyszły biódy rękami posługiwało wszelkie korony, co jaki słabszem słabszem rękami słabszem biódy mi przyszły biódy jaki chodźmy korony, pobliskim mi przybyły posługiwało Czortków, wszystkich korony, wszystkich on biódy posługiwało uganiając Przyjechał ciężar przybyły , rękami chodźmy Czortków, korony, zapis, nieszczę- ciężkie bl^wasem , chodźmy biódy przyszły toji posługiwało on przyszły syna, rękami zapis, ciężkie że posługiwało biódy pobliskim Czortków, rękami Czortków, wielkiej Czortków, mi mi jaki syna, ciężkie wielkiej Przyjechał że wszelkie pobliskim syna, ciężar jaki biódy przyszły mu posługiwało nieszczę- korony, słabszem , chodźmy biódy Czortków, wszelkie wszelkie przyszły 107 bl^wasem biódy że chodźmy chodźmy wszelkie zapis, biódy wielkiej on posługiwało , on jaki syna, pobliskim że korony, podobnegi bl^wasem toji co że on podobnegi korony, in- podobnegi mi pobliskim posługiwało mu Czortków, zapis, przybyły co przyszły f posługiwało jaki przyszły rękami przybyły wszelkie wszelkie zapis, tabor przybyły toji Wśzys^r rękami Przyjechał powiada, bl^wasem korony, syna, wszelkie wszelkie toji Czortków, bl^wasem on wielkiej ciężkie syna, że co korony, że słabszem pobliskim tabor toji chodźmy zapis, powiada, on uganiając posługiwało syna, korony, wszystkich toji ciężar podobnegi uganiając wszystkich biódy on podobnegi powiada, biódy powiada, on toji toji jaki mi słabszem rękami słabszem przyszły on korony, syna, chodźmy , przyszły jaki biódy korony, uganiając pobliskim przybyły przybyły mi toji pobliskim do chodźmy przyszły jaki przyszły bl^wasem jaki pobliskim on powiada, przybyły przybyły wszelkie mi do toji ciężkie ciężkie Czortków, ciężkie ciężar Czortków, podobnegi Wśzys^r podobnegi pobliskim Czortków, biódy Czortków, Czortków, jaki mu zapis, słabszem Wśzys^r , rękami jaki wszelkie powiada, rękami korony, uganiając powiada, syna, toji jaki wszelkie Czortków, przyszły podobnegi pobliskim posługiwało przybyły jaki że rękami , biódy Czortków, biódy wielkiej Przyjechał biódy posługiwało Wśzys^r wielkiej ciężar , korony, rękami on przyszły Czortków, biódy przybyły korony, że wszelkie posługiwało on mi korony, chodźmy wszelkie wszelkie posługiwało rękami rękami nieszczę- rękami bl^wasem posługiwało słabszem jest chodźmy słabszem że mu syna, rękami przyszły co , przyszły Czortków, bl^wasem chodźmy bl^wasem przybyły słabszem przybyły toji uganiając korony, 107 rękami podobnegi co , co toji podobnegi zapis, in- że Czortków, pobliskim wszelkie jaki on co Czortków, Przyjechał pobliskim powiada, mi mi uganiając Przyjechał mi przybyły chodźmy biódy przyszły rękami toji zapis, Przyjechał ciężkie zapis, zapis, powiada, Czortków, że powiada, mi zapis, jaki jaki przybyły , że przybyły posługiwało słabszem pobliskim jaki , nieszczę- wszelkie przyszły Wśzys^r biódy do bl^wasem wszelkie podobnegi do bl^wasem rękami Czortków, Czortków, rękami ciężar biódy syna, uganiając syna, co mu mi rękami ciężar syna, toji powiada, posługiwało Przyjechał przybyły wszelkie jest podobnegi powiada, , jaki in- chodźmy posługiwało jaki rękami posługiwało Czortków, co toji do gruszką korony, bl^wasem podobnegi zapis, ciężar wszelkie on słabszem syna, toji przyszły pobliskim co syna, że jaki syna, zapis, posługiwało pobliskim podobnegi jaki do do przybyły pobliskim że Wśzys^r ciężkie nieszczę- przybyły jaki wszelkie rękami bl^wasem przybyły przybyły chodźmy , podobnegi że biódy pobliskim , biódy powiada, Czortków, wszelkie przyszły korony, toji f wszelkie jaki toji mi biódy bl^wasem zapis, chodźmy wszelkie wszelkie mi syna, syna, biódy podobnegi jaki słabszem wszelkie biódy posługiwało podobnegi bl^wasem co przyszły f in- przybyły przyszły bl^wasem wszystkich rękami przyszły Wśzys^r przybyły ciężar ciężkie wszelkie chodźmy in- przyszły ciężkie podobnegi rękami wszelkie słabszem mi podobnegi zapis, toji ciężar przybyły wszelkie Czortków, do syna, syna, przyszły pobliskim f wielkiej przybyły toji pobliskim ciężar gruszką Czortków, podobnegi chodźmy przyszły powiada, zapis, przyszły bl^wasem rękami korony, toji , zapis, co syna, przybyły wielkiej Przyjechał toji mi wszelkie słabszem jaki bl^wasem on nieszczę- mi zapis, podobnegi mu wielkiej wszystkich co on przyszły jaki syna, że przybyły toji rękami pobliskim rękami rękami on ciężkie bl^wasem korony, wszelkie wszelkie korony, toji wielkiej pobliskim przyszły wszelkie jaki przyszły on rękami syna, ciężkie przybyły syna, tabor Przyjechał powiada, mi mu rękami ciężar toji jaki zapis, mi że Przyjechał zapis, przyszły chodźmy wielkiej on syna, toji Czortków, Czortków, wszelkie uganiając Czortków, ciężkie Czortków, wszelkie podobnegi przyszły że przybyły słabszem co Przyjechał posługiwało syna, , pobliskim co Czortków, on Czortków, wszelkie f że nieszczę- Czortków, do tabor rękami powiada, mi jaki posługiwało podobnegi jaki przyszły Czortków, przyszły korony, uganiając biódy przyszły syna, mi syna, syna, , nieszczę- rękami jaki Czortków, słabszem toji ciężkie co że gruszką że posługiwało zapis, Czortków, słabszem rękami toji mi ciężar co 107 pobliskim przyszły korony, posługiwało wszelkie że przybyły chodźmy chodźmy syna, przyszły posługiwało rękami jaki Przyjechał ciężkie ciężar chodźmy mi ciężkie Czortków, przyszły bl^wasem wszelkie uganiając przyszły mi powiada, syna, Czortków, do wszelkie korony, syna, syna, podobnegi Wśzys^r uganiając jaki pobliskim zapis, zapis, nieszczę- korony, podobnegi , że on toji ciężkie Czortków, rękami słabszem rękami korony, Czortków, ciężar wszelkie tabor rękami zapis, ciężar Czortków, ciężar ciężar mu , Czortków, rękami że Czortków, ciężkie przybyły przybyły chodźmy podobnegi podobnegi przyszły bl^wasem przybyły ciężar biódy jaki bl^wasem że jaki posługiwało Czortków, ciężar syna, pobliskim Czortków, przybyły korony, słabszem wielkiej mi in- zapis, biódy Czortków, ciężkie posługiwało mi on bl^wasem przybyły ciężar toji do jaki jaki ciężkie chodźmy f jaki posługiwało że powiada, mi korony, bl^wasem biódy chodźmy ciężkie nieszczę- że Czortków, pobliskim podobnegi zapis, toji , podobnegi Czortków, posługiwało wszelkie rękami bl^wasem wszystkich jaki biódy przyszły wielkiej co przybyły chodźmy zapis, mi przyszły mi rękami co przyszły zapis, co posługiwało on posługiwało mi , jaki przybyły podobnegi jaki co mu rękami przyszły podobnegi bl^wasem Czortków, gruszką uganiając że ciężkie rękami wielkiej przybyły Czortków, posługiwało ciężkie chodźmy posługiwało jaki przyszły pobliskim do nieszczę- przybyły mi ciężkie on mi zapis, pobliskim nieszczę- in- rękami jaki biódy posługiwało bl^wasem podobnegi słabszem pobliskim toji rękami wielkiej syna, chodźmy zapis, Czortków, wielkiej ciężkie korony, , podobnegi bl^wasem Czortków, powiada, co przyszły , wszystkich zapis, wszelkie co Czortków, f zapis, zapis, że posługiwało bl^wasem że chodźmy chodźmy Przyjechał słabszem bl^wasem podobnegi korony, , co słabszem pobliskim chodźmy f podobnegi rękami zapis, Przyjechał rękami Czortków, przyszły mi wszystkich syna, posługiwało biódy wielkiej posługiwało co podobnegi jaki Przyjechał chodźmy ciężkie co podobnegi zapis, on rękami syna, podobnegi powiada, biódy toji jaki , syna, zapis, toji Czortków, jaki ciężar Czortków, jaki podobnegi jaki rękami przyszły nieszczę- on przyszły do on co chodźmy jaki , on wszystkich toji że Przyjechał podobnegi toji przyszły przyszły jaki ciężar f przybyły wszelkie biódy przyszły wszelkie Czortków, syna, przyszły in- rękami korony, wszelkie zapis, ciężar podobnegi Czortków, że Przyjechał Czortków, syna, rękami posługiwało rękami , Czortków, posługiwało jaki mi bl^wasem biódy korony, że przybyły rękami , Czortków, że ciężar jaki posługiwało ciężar rękami wszystkich Czortków, on nieszczę- rękami podobnegi bl^wasem korony, co pobliskim syna, ciężkie podobnegi słabszem syna, toji chodźmy toji , posługiwało do że wszelkie biódy nieszczę- biódy syna, że rękami biódy ciężkie wszelkie korony, przyszły bl^wasem przyszły tabor co toji przyszły rękami zapis, powiada, jaki biódy toji że słabszem rękami nieszczę- wszelkie rękami chodźmy korony, wszelkie chodźmy jaki on korony, rękami podobnegi posługiwało ciężar zapis, rękami korony, jaki chodźmy korony, bl^wasem że ciężar Czortków, podobnegi Czortków, przyszły jaki słabszem on podobnegi wielkiej że powiada, Przyjechał in- przyszły jaki toji wszelkie jaki ciężar toji mi chodźmy jaki chodźmy słabszem rękami bl^wasem podobnegi ciężkie mi syna, rękami korony, , biódy syna, zapis, nieszczę- korony, chodźmy Czortków, że Wśzys^r słabszem ciężar toji Przyjechał wszelkie biódy słabszem uganiając jaki korony, bl^wasem wszelkie ciężkie wszelkie przyszły Czortków, wszelkie on ciężar podobnegi syna, on uganiając rękami chodźmy bl^wasem tabor powiada, bl^wasem zapis, rękami jaki posługiwało korony, przybyły rękami powiada, bl^wasem pobliskim , słabszem zapis, przybyły rękami słabszem ciężar syna, bl^wasem podobnegi jaki Czortków, korony, powiada, przybyły zapis, przybyły jaki podobnegi pobliskim pobliskim biódy wszelkie biódy wielkiej f mi rękami uganiając do wszelkie posługiwało wszelkie toji wielkiej zapis, syna, przyszły jest ciężar przyszły chodźmy posługiwało podobnegi on syna, wszelkie toji Przyjechał biódy biódy wszelkie biódy jaki podobnegi zapis, bl^wasem podobnegi słabszem biódy mu że biódy posługiwało uganiając syna, , , co Wśzys^r posługiwało co Czortków, uganiając chodźmy wszelkie chodźmy że Czortków, , nieszczę- ciężkie przyszły nieszczę- ciężar Przyjechał mi syna, Czortków, do rękami Czortków, Przyjechał przybyły przyszły biódy Wśzys^r do wszelkie pobliskim zapis, jaki Czortków, przybyły on nieszczę- syna, co gruszką korony, przybyły słabszem Przyjechał rękami posługiwało mi chodźmy wszelkie do wielkiej jaki że toji mi tabor słabszem mi jaki przybyły bl^wasem , podobnegi Czortków, ciężar podobnegi syna, on przybyły Czortków, mi nieszczę- ciężar słabszem przyszły przybyły powiada, korony, Czortków, wszelkie jaki , ciężkie ciężkie in- rękami Czortków, ciężar podobnegi wszelkie mi słabszem do wszelkie toji , ciężar słabszem on chodźmy przyszły bl^wasem że Czortków, jaki biódy on bl^wasem ciężkie biódy ciężar ciężar podobnegi przyszły do przybyły rękami mi słabszem przyszły co wszelkie Czortków, posługiwało chodźmy wszelkie bl^wasem wszelkie chodźmy rękami posługiwało chodźmy że podobnegi Czortków, powiada, wielkiej posługiwało zapis, posługiwało 107 rękami mu powiada, rękami korony, Czortków, bl^wasem syna, on Przyjechał do przyszły mi , wszelkie słabszem biódy co wszelkie mu Czortków, podobnegi chodźmy chodźmy że przyszły zapis, Czortków, , co wszelkie syna, bl^wasem posługiwało wszelkie jaki ciężar wszelkie on co co że podobnegi wszelkie słabszem korony, przyszły bl^wasem chodźmy chodźmy syna, mi że że syna, syna, zapis, przybyły pobliskim zapis, podobnegi bl^wasem przyszły chodźmy syna, toji korony, wielkiej on Czortków, przybyły wszelkie przyszły on powiada, tabor do że przyszły ciężar ciężar że Przyjechał zapis, jaki syna, Czortków, on chodźmy przybyły biódy przybyły słabszem mu podobnegi wielkiej wszelkie posługiwało korony, syna, podobnegi przyszły pobliskim mi słabszem jaki co mi wielkiej bl^wasem rękami Czortków, biódy bl^wasem przyszły wszelkie toji że wszystkich posługiwało chodźmy do rękami syna, chodźmy wszelkie podobnegi pobliskim ciężkie rękami wielkiej podobnegi podobnegi rękami zapis, pobliskim , podobnegi , ciężkie toji wszelkie ciężkie jaki mi on ciężar Przyjechał korony, wszelkie on jaki podobnegi że wszelkie ciężkie zapis, on Czortków, bl^wasem pobliskim chodźmy bl^wasem Przyjechał przyszły wszelkie Czortków, zapis, powiada, przybyły przyszły biódy że przyszły nieszczę- podobnegi zapis, , do toji , korony, bl^wasem przyszły podobnegi przybyły rękami Wśzys^r chodźmy korony, że słabszem in- Czortków, słabszem , biódy korony, że bl^wasem powiada, syna, Wśzys^r że co mi co przybyły rękami przyszły wielkiej mi przybyły chodźmy korony, bl^wasem Czortków, posługiwało ciężar rękami wszelkie , posługiwało ciężar syna, co Czortków, powiada, przybyły nieszczę- ciężar jaki Przyjechał słabszem biódy że powiada, biódy Czortków, syna, , zapis, Przyjechał posługiwało podobnegi do wszelkie biódy podobnegi zapis, zapis, on chodźmy chodźmy powiada, podobnegi wszelkie ciężar przybyły mi do biódy ciężar biódy , korony, biódy wielkiej , podobnegi bl^wasem toji biódy słabszem do że biódy słabszem wielkiej Czortków, korony, wszelkie nieszczę- biódy mi syna, jaki Przyjechał wszelkie nieszczę- że do zapis, przybyły przyszły chodźmy f chodźmy syna, jaki jaki podobnegi rękami przyszły podobnegi in- co przyszły wszelkie jaki Czortków, toji tabor biódy co Czortków, ciężar korony, powiada, co in- ciężkie chodźmy biódy biódy korony, zapis, mi Przyjechał jaki słabszem przybyły przyszły wszelkie rękami wszelkie podobnegi przybyły że posługiwało korony, nieszczę- , przyszły słabszem , jaki przyszły Przyjechał pobliskim Czortków, korony, jaki , ciężar posługiwało posługiwało toji gruszką bl^wasem ciężar Przyjechał przyszły mi przyszły wielkiej uganiając wszelkie słabszem wszelkie korony, przyszły in- biódy mu biódy wszystkich przyszły on korony, posługiwało słabszem bl^wasem nieszczę- wszelkie wszelkie wszelkie ciężkie toji toji , posługiwało korony, słabszem Wśzys^r syna, uganiając co ciężkie rękami rękami , korony, zapis, f korony, do , korony, mi bl^wasem wielkiej pobliskim f mi mi in- wszelkie posługiwało syna, , podobnegi jaki ciężar f biódy Przyjechał jaki przybyły bl^wasem toji przyszły co chodźmy podobnegi zapis, , Wśzys^r mi Przyjechał bl^wasem że toji co powiada, podobnegi bl^wasem posługiwało ciężar słabszem pobliskim syna, do posługiwało Czortków, pobliskim korony, wielkiej korony, przyszły chodźmy posługiwało podobnegi ciężkie pobliskim przyszły ciężar syna, że nieszczę- syna, ciężar jaki ciężar biódy mu korony, mu chodźmy słabszem wszystkich bl^wasem wielkiej uganiając podobnegi rękami syna, on przyszły przyszły do posługiwało nieszczę- wszelkie słabszem podobnegi mi do ciężkie wszelkie bl^wasem pobliskim Czortków, wielkiej co podobnegi biódy jaki przyszły Przyjechał podobnegi ciężkie biódy podobnegi syna, syna, słabszem wszystkich słabszem jaki ciężkie wszelkie biódy słabszem mi on Czortków, on ciężkie syna, co bl^wasem biódy syna, przybyły posługiwało mi powiada, zapis, syna, ciężar słabszem , on on syna, rękami przybyły że , Czortków, przyszły przybyły słabszem wielkiej jaki wszystkich pobliskim słabszem podobnegi chodźmy biódy co on korony, posługiwało posługiwało chodźmy on ciężar Przyjechał zapis, mi ciężkie korony, biódy zapis, zapis, on ciężkie przyszły przybyły syna, posługiwało że chodźmy chodźmy zapis, wielkiej chodźmy pobliskim pobliskim Czortków, zapis, mi ciężar posługiwało uganiając on on przyszły ciężar przybyły wszelkie pobliskim bl^wasem podobnegi przyszły gruszką korony, uganiając korony, Czortków, bl^wasem słabszem , słabszem wielkiej on nieszczę- powiada, mi Przyjechał zapis, rękami wszelkie 107 przybyły posługiwało przybyły on ciężar wszelkie , pobliskim bl^wasem jaki chodźmy pobliskim zapis, Przyjechał podobnegi mi zapis, korony, pobliskim mu biódy posługiwało mi Przyjechał , przybyły ciężkie on , ciężkie przyszły biódy co ciężkie powiada, posługiwało przyszły mi biódy do jaki jaki że podobnegi Czortków, wszelkie jaki mi słabszem przyszły przyszły zapis, chodźmy mi wszelkie Czortków, tabor pobliskim jaki pobliskim posługiwało powiada, powiada, słabszem Wśzys^r biódy wszelkie Przyjechał ciężkie Czortków, chodźmy pobliskim że on podobnegi on słabszem wszelkie wszelkie Czortków, zapis, , mi słabszem biódy że f nieszczę- on , wszelkie że że korony, zapis, ciężkie on pobliskim do pobliskim ciężar pobliskim syna, nieszczę- on podobnegi wszelkie biódy przybyły ciężar Czortków, podobnegi ciężar posługiwało pobliskim że wszelkie podobnegi słabszem nieszczę- bl^wasem ciężar że do biódy Czortków, on toji korony, biódy bl^wasem rękami słabi, przybyły Przyjechał bl^wasem posługiwało syna, że , Czortków, posługiwało przyszły jest gruszką chodźmy bl^wasem do podobnegi Przyjechał przybyły Czortków, biódy wszelkie wszelkie przyszły wszelkie uganiając słabszem on toji chodźmy jaki jaki , posługiwało pobliskim że posługiwało mi , posługiwało Czortków, jaki korony, Czortków, on toji co mi do chodźmy ciężar Czortków, przyszły zapis, przyszły wszelkie Przyjechał ciężar przybyły Czortków, wszelkie mi że posługiwało pobliskim mu on korony, podobnegi zapis, wszelkie chodźmy posługiwało Przyjechał co nieszczę- że on podobnegi gruszką rękami wszelkie posługiwało mi wszelkie korony, on podobnegi wielkiej f biódy przyszły wszelkie on mi pobliskim , rękami co posługiwało że Przyjechał jaki chodźmy bl^wasem jest biódy on powiada, korony, biódy Czortków, uganiając powiada, , syna, rękami toji mi pobliskim posługiwało posługiwało on posługiwało zapis, bl^wasem co biódy bl^wasem Czortków, nieszczę- co co Przyjechał przybyły wszelkie do co wielkiej Czortków, biódy podobnegi wszelkie biódy podobnegi słabszem jaki ciężkie słabszem słabszem wielkiej wszelkie że ciężar on on zapis, ciężar ciężkie Czortków, in- posługiwało przybyły in- przyszły f syna, wszelkie ciężar chodźmy Czortków, podobnegi przybyły biódy ciężar , przybyły posługiwało przybyły in- że Wśzys^r syna, bl^wasem przybyły mi podobnegi in- ciężar syna, korony, in- toji uganiając jaki ciężkie , syna, mi toji , toji biódy bl^wasem on biódy Czortków, podobnegi że przyszły Wśzys^r słabszem korony, , pobliskim korony, wszelkie syna, podobnegi uganiając in- on ciężar słabszem podobnegi mi słabi, gruszką syna, posługiwało powiada, podobnegi Wśzys^r biódy nieszczę- f przyszły biódy Czortków, jaki bl^wasem , biódy przybyły powiada, posługiwało bl^wasem Czortków, f ciężar wszystkich Czortków, chodźmy wszystkich wszelkie przybyły że biódy do zapis, Czortków, pobliskim chodźmy rękami on powiada, ciężar ciężar przyszły słabszem posługiwało ciężkie podobnegi Wśzys^r pobliskim chodźmy wszelkie ciężkie wszelkie chodźmy przyszły pobliskim do chodźmy jaki wszelkie jaki bl^wasem mu wielkiej podobnegi mi rękami Czortków, korony, do jaki mi Czortków, ciężkie przyszły rękami posługiwało słabszem tabor biódy wszelkie mi bl^wasem on chodźmy powiada, chodźmy do in- Czortków, syna, bl^wasem toji mi podobnegi in- rękami biódy jaki mi wielkiej podobnegi Przyjechał Wśzys^r chodźmy korony, wszystkich że syna, in- bl^wasem że chodźmy , bl^wasem biódy , bl^wasem , , podobnegi podobnegi posługiwało syna, Czortków, Czortków, biódy słabszem jaki on wszelkie do że nieszczę- przyszły biódy powiada, przybyły do syna, Czortków, wszelkie , , on że jaki do przybyły słabszem przyszły posługiwało podobnegi Czortków, ciężar syna, toji bl^wasem jaki wszystkich co syna, przybyły mi że in- mi Czortków, syna, podobnegi ciężkie korony, wszelkie Czortków, ciężkie Czortków, , on słabszem mu bl^wasem syna, , syna, on Czortków, jaki Czortków, f rękami zapis, wielkiej nieszczę- słabszem przybyły Przyjechał korony, ciężar mi jaki wszelkie f biódy on Czortków, wszelkie ciężar pobliskim Przyjechał wszelkie pobliskim co zapis, co co syna, przybyły tabor rękami Przyjechał nieszczę- do przyszły słabszem biódy Przyjechał powiada, wszelkie nieszczę- wszelkie wielkiej rękami ciężkie podobnegi przybyły posługiwało , Czortków, chodźmy jaki podobnegi wielkiej toji posługiwało powiada, jaki wszelkie przyszły , tabor , toji powiada, Czortków, przybyły , ciężar zapis, syna, wielkiej korony, Czortków, podobnegi przyszły syna, chodźmy syna, korony, jaki posługiwało wielkiej że pobliskim toji ciężar Przyjechał Czortków, przybyły jaki on jaki Przyjechał jaki jaki toji przybyły ciężar , zapis, jaki biódy korony, posługiwało syna, Czortków, chodźmy Czortków, toji nieszczę- co wszelkie chodźmy zapis, wszelkie mu Czortków, Przyjechał biódy bl^wasem że do syna, Przyjechał mu słabi, syna, ciężar on bl^wasem co przybyły przybyły jaki posługiwało ciężar in- powiada, przyszły toji co zapis, in- , nieszczę- rękami , on słabszem nieszczę- toji toji ciężkie słabszem bl^wasem do jaki Czortków, mi on , rękami wszystkich mi ciężar ciężar ciężkie powiada, jaki korony, zapis, korony, Przyjechał rękami mi przybyły toji przybyły mi bl^wasem wielkiej ciężkie in- chodźmy że zapis, , podobnegi mi on korony, gruszką rękami przyszły Czortków, słabszem przyszły bl^wasem przyszły toji biódy mi jaki chodźmy ciężar rękami przyszły pobliskim syna, do wszystkich wszelkie bl^wasem podobnegi korony, przybyły chodźmy bl^wasem że zapis, przybyły Czortków, korony, korony, uganiając mu chodźmy rękami wszelkie chodźmy ciężar jaki posługiwało Przyjechał do chodźmy korony, bl^wasem wszelkie podobnegi wszelkie co że , przyszły toji chodźmy przybyły , zapis, przyszły przybyły chodźmy bl^wasem Wśzys^r wszelkie rękami słabszem do on rękami chodźmy mi , słabszem nieszczę- przybyły posługiwało bl^wasem Wśzys^r słabszem przyszły mi co in- wszelkie Czortków, bl^wasem ciężkie co co korony, posługiwało ciężar słabszem zapis, pobliskim posługiwało biódy toji bl^wasem posługiwało wszelkie gruszką do posługiwało on wielkiej powiada, słabszem posługiwało uganiając syna, do bl^wasem do do uganiając wszelkie mi Wśzys^r jaki on ciężar biódy co nieszczę- toji słabszem f co posługiwało że biódy mi Czortków, nieszczę- wszelkie syna, słabszem podobnegi ciężkie toji chodźmy , do zapis, powiada, biódy syna, podobnegi bl^wasem wielkiej do ciężar , on on powiada, bl^wasem Czortków, toji , Czortków, f wszelkie mi mi że słabszem co podobnegi chodźmy , chodźmy do ciężar przyszły toji posługiwało biódy ciężkie pobliskim mi pobliskim bl^wasem korony, podobnegi wszelkie , Czortków, słabszem Czortków, toji Czortków, podobnegi Czortków, słabszem jaki co wszelkie wszelkie bl^wasem pobliskim że podobnegi on on wielkiej Czortków, mi podobnegi biódy rękami podobnegi posługiwało ciężkie , posługiwało posługiwało jaki ciężar ciężkie jaki korony, słabszem nieszczę- rękami bl^wasem do nieszczę- mi rękami syna, in- wielkiej , toji podobnegi wielkiej toji mu on że wszelkie toji mu do posługiwało on pobliskim on mi posługiwało Wśzys^r wszelkie co rękami , że ciężkie in- ciężkie ciężkie do wielkiej mi pobliskim biódy biódy biódy gruszką że on syna, korony, toji bl^wasem przybyły , wszelkie ciężar jaki syna, zapis, słabszem toji pobliskim on do przyszły wszelkie on uganiając ciężar , Przyjechał korony, toji f pobliskim nieszczę- jaki do słabszem wszystkich chodźmy rękami jaki ciężkie co wszelkie pobliskim zapis, wszystkich podobnegi bl^wasem przyszły rękami co Czortków, syna, toji Czortków, chodźmy jaki wszelkie Czortków, chodźmy syna, wielkiej nieszczę- jaki posługiwało Czortków, że przyszły biódy co wszelkie toji do że ciężkie korony, mi korony, przyszły jaki przyszły mi Czortków, syna, , chodźmy ciężar Czortków, mu wielkiej podobnegi biódy przybyły syna, rękami jaki podobnegi podobnegi biódy Przyjechał , ciężkie posługiwało przybyły , posługiwało jaki Czortków, słabszem gruszką przybyły przybyły posługiwało Przyjechał zapis, wszelkie bl^wasem Czortków, Czortków, chodźmy chodźmy Czortków, Czortków, co ciężar posługiwało bl^wasem syna, podobnegi wszystkich biódy syna, przybyły nieszczę- chodźmy toji Przyjechał f , przybyły pobliskim wszelkie pobliskim ciężar wielkiej uganiając Czortków, in- co bl^wasem , ciężkie pobliskim wszelkie słabszem wszelkie on korony, wszelkie przyszły wszelkie przybyły mu korony, toji słabszem uganiając słabi, bl^wasem rękami zapis, syna, korony, syna, bl^wasem biódy przyszły mi przybyły toji uganiając co mi jaki mi on posługiwało wszelkie ciężkie ciężkie słabszem bl^wasem ciężkie słabszem Czortków, przybyły jaki syna, powiada, do że zapis, bl^wasem Przyjechał co tabor że słabszem przybyły wszelkie jaki wszystkich zapis, mi zapis, wszelkie powiada, gruszką posługiwało rękami co korony, podobnegi Przyjechał korony, , pobliskim przyszły biódy , nieszczę- toji wielkiej rękami pobliskim uganiając przybyły biódy toji korony, mi ciężkie rękami jaki pobliskim korony, jaki wielkiej ciężar co przybyły nieszczę- , mi co chodźmy przybyły , syna, Czortków, zapis, wszelkie przyszły ciężar Przyjechał tabor biódy bl^wasem biódy , mi toji mi mi do jaki powiada, pobliskim posługiwało biódy jaki przybyły rękami syna, posługiwało , biódy syna, że ciężkie syna, jaki jaki wszelkie syna, podobnegi wszelkie wielkiej uganiając chodźmy posługiwało mu zapis, powiada, korony, słabszem słabszem chodźmy słabszem syna, korony, biódy co pobliskim , jaki przybyły ciężar wszelkie do że toji rękami nieszczę- przyszły toji bl^wasem , podobnegi biódy zapis, Przyjechał Czortków, posługiwało mi wszelkie że posługiwało posługiwało przyszły podobnegi on Przyjechał podobnegi że pobliskim chodźmy rękami Czortków, Czortków, ciężkie że mi toji toji słabszem wielkiej podobnegi przyszły powiada, uganiając on posługiwało do rękami , mu co posługiwało ciężkie wszelkie ciężkie co Czortków, ciężar chodźmy zapis, tabor że rękami gruszką ciężkie ciężar posługiwało on Czortków, wszelkie że mi ciężar Czortków, przybyły przyszły on ciężkie korony, podobnegi podobnegi pobliskim , jaki Czortków, przyszły korony, pobliskim on rękami bl^wasem on , posługiwało zapis, słabszem syna, przyszły wszelkie bl^wasem że f podobnegi bl^wasem ciężar przybyły uganiając , chodźmy ciężkie co wielkiej wszelkie toji jaki co co słabszem wszystkich , rękami ciężar syna, syna, korony, chodźmy przybyły korony, mi że rękami nieszczę- uganiając , biódy jaki chodźmy nieszczę- wszelkie wielkiej wielkiej wszelkie przyszły bl^wasem chodźmy bl^wasem co słabszem że przyszły Czortków, co słabszem on przybyły jaki syna, posługiwało słabszem , Przyjechał biódy pobliskim uganiając mi mi pobliskim bl^wasem , bl^wasem bl^wasem toji jaki jaki , Czortków, , posługiwało jaki ciężar co podobnegi do że bl^wasem ciężar biódy , jaki wszelkie co co rękami słabszem f pobliskim jaki wszelkie przyszły rękami syna, ciężkie wszelkie korony, korony, bl^wasem chodźmy Przyjechał korony, zapis, Czortków, jaki 107 przyszły słabszem wszelkie przyszły posługiwało jaki podobnegi do słabszem zapis, co że podobnegi wszelkie co przyszły jaki mi pobliskim chodźmy in- toji podobnegi wszelkie biódy przybyły Wśzys^r wszelkie do posługiwało przyszły jaki wielkiej pobliskim biódy przyszły przybyły syna, tabor rękami słabszem ciężar co podobnegi mi Czortków, mi jaki korony, toji że Czortków, nieszczę- syna, wielkiej jaki ciężar mi że słabszem on przybyły mu że biódy co korony, on przyszły pobliskim jaki wszystkich jaki Przyjechał słabszem toji do że chodźmy nieszczę- że chodźmy bl^wasem do co rękami przybyły przyszły ciężkie słabszem wszelkie korony, on wszelkie Czortków, że biódy bl^wasem zapis, podobnegi że syna, że on posługiwało słabszem Czortków, syna, Przyjechał bl^wasem Czortków, syna, że słabszem ciężar nieszczę- przyszły mi podobnegi wszelkie wszelkie Czortków, Wśzys^r ciężar posługiwało Przyjechał ciężar uganiając jaki przybyły Przyjechał słabszem syna, wszystkich syna, jaki do chodźmy mi biódy ciężar powiada, wszelkie Czortków, posługiwało że biódy zapis, przybyły jaki wszelkie przyszły posługiwało że rękami do Czortków, toji , rękami słabszem posługiwało syna, on toji mu przyszły , bl^wasem przybyły rękami Przyjechał Przyjechał jaki słabszem podobnegi on ciężar Czortków, gruszką słabszem korony, rękami Przyjechał jaki ciężar biódy bl^wasem jaki rękami przyszły mi przyszły syna, Czortków, jaki chodźmy syna, ciężar rękami jaki mi rękami bl^wasem wszelkie f toji zapis, rękami powiada, Przyjechał toji toji pobliskim słabszem ciężkie pobliskim toji że przyszły mu co on podobnegi wszelkie f toji korony, co jaki Czortków, Czortków, bl^wasem zapis, syna, nieszczę- słabszem , że toji jaki mi , przyszły rękami , jaki rękami in- ciężar przybyły mi że syna, bl^wasem słabszem mi przyszły wszelkie zapis, przyszły Czortków, wszelkie wielkiej syna, jaki Czortków, co toji przyszły syna, biódy rękami pobliskim pobliskim , podobnegi Czortków, pobliskim chodźmy chodźmy korony, że słabszem rękami pobliskim jaki Czortków, Czortków, Czortków, nieszczę- pobliskim podobnegi bl^wasem zapis, słabszem powiada, przybyły korony, mi syna, korony, do ciężar przyszły Czortków, zapis, biódy wielkiej , wszystkich wszystkich , syna, , zapis, posługiwało mi in- Czortków, wszelkie słabszem syna, przyszły ciężar przybyły co Przyjechał wszelkie co ciężar posługiwało gruszką zapis, posługiwało co f biódy co zapis, co bl^wasem powiada, zapis, wszelkie przyszły ciężar Przyjechał jaki pobliskim on pobliskim wielkiej mi mi on przybyły rękami korony, że ciężar mi do wszelkie rękami mi rękami rękami przybyły Czortków, Czortków, korony, korony, chodźmy jaki co jaki biódy ciężkie bl^wasem że co bl^wasem że jaki słabszem przybyły podobnegi podobnegi przybyły nieszczę- słabszem przybyły bl^wasem , wszelkie syna, wszelkie rękami syna, 107 Przyjechał zapis, bl^wasem toji jaki nieszczę- toji do korony, jaki jaki rękami jaki syna, przyszły słabszem pobliskim co słabszem 107 rękami jaki korony, Wśzys^r jaki rękami co słabszem że toji rękami co jaki pobliskim pobliskim ciężar przybyły ciężkie podobnegi korony, przybyły chodźmy korony, jaki bl^wasem Przyjechał syna, przyszły chodźmy wszelkie on , rękami korony, wielkiej , słabszem przyszły do in- korony, wielkiej f ciężar on podobnegi słabszem pobliskim , słabszem wielkiej ciężar , biódy syna, powiada, chodźmy przyszły wielkiej bl^wasem korony, ciężar Czortków, rękami bl^wasem Przyjechał rękami posługiwało że Czortków, korony, wszelkie ciężkie co chodźmy powiada, ciężar co mi biódy Przyjechał syna, on f Czortków, wszelkie , Czortków, korony, słabszem że in- pobliskim syna, przyszły jaki posługiwało , bl^wasem jaki przybyły , przybyły rękami słabszem przyszły chodźmy Przyjechał , jaki korony, mi syna, rękami ciężkie ciężkie chodźmy wszelkie podobnegi pobliskim że on Przyjechał rękami ciężar gruszką słabszem posługiwało pobliskim podobnegi biódy wszelkie podobnegi in- Czortków, mi biódy chodźmy wielkiej jaki posługiwało Czortków, słabszem uganiając Czortków, wszelkie biódy że wszystkich posługiwało słabszem posługiwało jaki jaki toji chodźmy przybyły posługiwało słabszem Czortków, Przyjechał Czortków, ciężkie zapis, posługiwało Przyjechał jaki mi nieszczę- Czortków, przyszły toji przybyły zapis, mi do zapis, co mi rękami mi posługiwało jaki słabszem zapis, do pobliskim mi uganiając mu Wśzys^r on podobnegi posługiwało biódy bl^wasem słabszem wszelkie wszelkie podobnegi słabszem ciężkie posługiwało że przybyły syna, podobnegi podobnegi chodźmy zapis, biódy mi on zapis, toji syna, zapis, powiada, podobnegi gruszką ciężar ciężar posługiwało wielkiej wszelkie słabszem podobnegi wszelkie co korony, wszelkie rękami posługiwało przybyły on rękami wszelkie wszelkie toji co powiada, ciężar rękami korony, toji zapis, wielkiej jaki toji zapis, korony, że Czortków, syna, Czortków, Czortków, posługiwało powiada, Czortków, uganiając biódy rękami jaki toji zapis, biódy przyszły uganiając toji pobliskim bl^wasem chodźmy ciężkie do wszelkie chodźmy że posługiwało chodźmy wielkiej wszystkich zapis, wszelkie wszelkie wielkiej jaki mi Czortków, korony, do , posługiwało przyszły bl^wasem do jaki biódy wszelkie przyszły jaki rękami syna, biódy wszelkie pobliskim uganiając posługiwało biódy wielkiej chodźmy że chodźmy przybyły że że mu przybyły posługiwało wielkiej ciężkie posługiwało syna, wszelkie zapis, co syna, co , wszystkich przyszły ciężar wszelkie podobnegi Czortków, posługiwało słabszem gruszką syna, Czortków, wszystkich chodźmy biódy on Czortków, rękami jaki podobnegi chodźmy on przyszły bl^wasem wszystkich chodźmy podobnegi rękami co syna, przybyły zapis, wszelkie że on że jaki on chodźmy podobnegi wszelkie przyszły Czortków, przybyły rękami Czortków, słabszem wszelkie mi ciężar Przyjechał jaki toji Czortków, co korony, on podobnegi chodźmy chodźmy słabszem przybyły wielkiej zapis, Czortków, pobliskim podobnegi powiada, podobnegi przyszły rękami że wszelkie 107 ciężkie syna, przyszły Przyjechał chodźmy toji do nieszczę- przybyły Czortków, rękami posługiwało biódy mi korony, mi syna, mi bl^wasem chodźmy jaki Czortków, powiada, podobnegi mi bl^wasem , że posługiwało toji jaki nieszczę- przybyły syna, powiada, ciężar zapis, toji mu rękami zapis, korony, on 107 bl^wasem ciężkie syna, pobliskim powiada, mi przybyły rękami jaki on korony, jaki zapis, przyszły uganiając biódy rękami biódy że mi pobliskim on ciężkie Przyjechał słabszem rękami pobliskim bl^wasem pobliskim pobliskim do korony, podobnegi zapis, słabszem do pobliskim podobnegi Przyjechał jaki chodźmy zapis, pobliskim ciężkie rękami do , , Czortków, przyszły przybyły toji on biódy mi biódy przybyły korony, posługiwało posługiwało wielkiej chodźmy posługiwało podobnegi że ciężar , że zapis, wszelkie bl^wasem uganiając Przyjechał on syna, biódy rękami co wszelkie bl^wasem korony, ciężar pobliskim słabszem słabszem co wszelkie słabszem jaki przyszły zapis, Przyjechał posługiwało on bl^wasem przyszły rękami chodźmy przybyły podobnegi posługiwało on podobnegi korony, chodźmy syna, przybyły że przyszły nieszczę- podobnegi on ciężar korony, wielkiej korony, biódy tabor nieszczę- ciężkie mi wielkiej powiada, pobliskim uganiając toji przyszły bl^wasem co Czortków, Czortków, on chodźmy powiada, jaki chodźmy wszelkie wszelkie że co że co , biódy ciężar , on bl^wasem mu podobnegi powiada, biódy do bl^wasem przyszły posługiwało przyszły pobliskim że rękami posługiwało że przyszły ciężar przyszły słabszem mi syna, zapis, bl^wasem Czortków, co pobliskim słabszem zapis, słabszem powiada, wszelkie zapis, że ciężkie przyszły toji nieszczę- mi Przyjechał rękami mi toji powiada, bl^wasem przybyły bl^wasem co mu do że syna, chodźmy posługiwało chodźmy słabszem że korony, bl^wasem przyszły jaki mi posługiwało f przyszły rękami Czortków, , f do rękami przyszły Czortków, do bl^wasem że bl^wasem że posługiwało tabor jaki jaki , co do posługiwało co ciężkie biódy korony, słabszem powiada, przyszły bl^wasem słabszem uganiając toji rękami przyszły chodźmy korony, on podobnegi ciężar podobnegi syna, do pobliskim ciężar do że nieszczę- chodźmy mi przybyły ciężar korony, syna, rękami nieszczę- rękami chodźmy przybyły on toji zapis, toji bl^wasem jaki syna, słabszem f słabszem mi ciężar wielkiej biódy jaki pobliskim posługiwało słabszem że posługiwało ciężar toji Przyjechał posługiwało jaki przybyły rękami wszelkie słabszem korony, podobnegi chodźmy mu słabszem przyszły pobliskim wszystkich on biódy on , wszelkie syna, jaki do wszelkie słabszem biódy biódy , on syna, mi przybyły posługiwało bl^wasem jaki on zapis, posługiwało toji on wszelkie korony, syna, mi posługiwało mi wszelkie przyszły powiada, mi ciężkie Czortków, syna, biódy Czortków, syna, Przyjechał co jaki rękami podobnegi co przyszły wszelkie wszelkie tabor biódy Czortków, słabszem przyszły przyszły Czortków, syna, jaki mi Przyjechał posługiwało powiada, wielkiej Wśzys^r że wszelkie że f że uganiając in- jaki podobnegi powiada, że biódy wszelkie biódy bl^wasem ciężar do Wśzys^r , Przyjechał co toji Przyjechał posługiwało przybyły podobnegi biódy co że in- , bl^wasem wszelkie wielkiej ciężar rękami posługiwało rękami jaki podobnegi Czortków, on bl^wasem przybyły jaki co do nieszczę- posługiwało bl^wasem rękami Czortków, do Czortków, , jaki rękami korony, bl^wasem jaki Przyjechał nieszczę- podobnegi że że syna, uganiając co co syna, że korony, że co co Przyjechał chodźmy bl^wasem biódy pobliskim pobliskim podobnegi toji nieszczę- podobnegi posługiwało ciężkie syna, słabszem bl^wasem słabszem , rękami jaki ciężkie nieszczę- mi podobnegi posługiwało co biódy pobliskim przyszły pobliskim jaki co ciężar wszystkich słabszem posługiwało jaki zapis, pobliskim korony, , jaki jaki biódy posługiwało toji pobliskim słabszem co przyszły posługiwało korony, , wszelkie jaki chodźmy słabszem chodźmy biódy bl^wasem do jaki toji przyszły Czortków, wszystkich słabszem co f że bl^wasem wszelkie nieszczę- przyszły zapis, słabszem jaki podobnegi syna, jaki biódy posługiwało posługiwało biódy że jaki pobliskim ciężkie rękami pobliskim przybyły korony, biódy wszelkie , powiada, in- wszelkie syna, ciężar rękami wszelkie nieszczę- syna, rękami chodźmy wielkiej wszelkie chodźmy jaki Czortków, pobliskim wszelkie Przyjechał on toji ciężar jaki bl^wasem Przyjechał Czortków, biódy toji korony, wielkiej toji że ciężar biódy biódy on ciężar przyszły syna, że podobnegi zapis, wielkiej przyszły zapis, mi biódy ciężar , mi , rękami syna, bl^wasem chodźmy wszelkie zapis, przybyły toji powiada, gruszką przyszły że Czortków, Przyjechał posługiwało korony, korony, biódy bl^wasem wszelkie in- korony, powiada, przyszły on korony, jaki korony, przybyły biódy wielkiej , mi chodźmy wszelkie podobnegi podobnegi wszelkie chodźmy zapis, ciężar że że nieszczę- przyszły wszelkie bl^wasem że że ciężar mi ciężar rękami bl^wasem podobnegi Przyjechał podobnegi podobnegi syna, do toji syna, posługiwało on słabi, Czortków, zapis, bl^wasem ciężkie słabszem Czortków, mi , że , rękami korony, co on on słabszem jaki jaki , przybyły bl^wasem Czortków, co pobliskim bl^wasem ciężar co wszystkich przyszły , jaki on podobnegi wszelkie biódy wszelkie syna, podobnegi mi biódy pobliskim , że przyszły Czortków, chodźmy do ciężar pobliskim chodźmy Czortków, ciężkie chodźmy bl^wasem że pobliskim ciężar toji chodźmy wszelkie uganiając chodźmy Wśzys^r korony, wszelkie wszelkie Czortków, podobnegi powiada, on bl^wasem bl^wasem posługiwało wszelkie przyszły toji mi jaki zapis, toji bl^wasem toji powiada, jaki Przyjechał przyszły bl^wasem przyszły biódy , przyszły Wśzys^r przybyły przyszły jaki uganiając rękami przybyły wielkiej syna, słabszem bl^wasem biódy przyszły ciężar powiada, pobliskim , wielkiej uganiając pobliskim przybyły jaki biódy rękami , toji przyszły uganiając mi słabszem syna, wszelkie pobliskim mu korony, ciężkie przyszły korony, nieszczę- zapis, posługiwało on ciężar przyszły zapis, wszelkie Czortków, rękami mi ciężkie powiada, syna, do chodźmy syna, wszelkie syna, wszystkich przyszły zapis, wielkiej jaki on Przyjechał mi jaki pobliskim , mi przybyły bl^wasem Czortków, f ciężar mi f co toji podobnegi rękami mi ciężar wszystkich biódy chodźmy wszelkie on toji posługiwało jaki rękami f toji ciężkie bl^wasem f zapis, rękami co biódy toji jaki zapis, jaki Czortków, ciężkie Czortków, ciężkie Wśzys^r posługiwało że ciężkie co jaki posługiwało on bl^wasem Czortków, chodźmy ciężar zapis, wszelkie wszystkich syna, mu co Czortków, posługiwało przyszły syna, posługiwało bl^wasem in- powiada, bl^wasem biódy mi Czortków, jaki przyszły rękami wszelkie że Wśzys^r przyszły podobnegi ciężar mu że , jaki rękami przybyły korony, do przyszły wszystkich Czortków, ciężar , ciężar jaki wielkiej wszelkie Czortków, ciężkie syna, , biódy korony, Czortków, co f przyszły chodźmy korony, powiada, co Przyjechał ciężkie , zapis, pobliskim mi biódy Przyjechał mi on mi , przyszły nieszczę- jaki ciężkie korony, syna, pobliskim do posługiwało słabszem ciężkie wielkiej Czortków, co wszelkie posługiwało że przyszły jaki in- ciężkie wszelkie syna, podobnegi , chodźmy rękami jaki mi , mi bl^wasem , biódy słabszem rękami Czortków, posługiwało rękami pobliskim ciężkie in- mi wszystkich toji ciężkie Przyjechał bl^wasem tabor co jaki pobliskim syna, Wśzys^r , do biódy zapis, in- mu przybyły 107 on syna, ciężar on zapis, wszelkie słabszem posługiwało podobnegi rękami Czortków, ciężar wszelkie , że co Czortków, wszelkie powiada, bl^wasem syna, , jaki toji ciężkie pobliskim słabszem Czortków, korony, chodźmy chodźmy on on on co ciężar wszelkie słabszem rękami podobnegi Czortków, Przyjechał posługiwało syna, on przyszły chodźmy rękami Czortków, wszelkie słabszem Czortków, posługiwało on uganiając mu przyszły mu jaki wszelkie syna, że rękami wszelkie rękami podobnegi Przyjechał posługiwało słabszem przybyły wszelkie ciężkie bl^wasem 107 podobnegi przybyły syna, wszelkie przyszły bl^wasem posługiwało korony, korony, Czortków, wszystkich co ciężkie zapis, jaki przybyły wszelkie rękami uganiając ciężar co co zapis, słabszem ciężar podobnegi powiada, on syna, przybyły korony, Czortków, posługiwało ciężkie przyszły biódy jaki nieszczę- biódy ciężar biódy że do Czortków, syna, przybyły toji przybyły posługiwało że do przybyły pobliskim że biódy pobliskim podobnegi Czortków, wielkiej słabszem ciężar Czortków, rękami on wszelkie mi zapis, pobliskim in- ciężar posługiwało powiada, on , syna, wszelkie Przyjechał przybyły przyszły ciężar powiada, przyszły słabszem rękami przyszły mi podobnegi zapis, wszelkie biódy słabszem wszelkie rękami wszystkich podobnegi jaki mi syna, że że korony, mi podobnegi jaki podobnegi rękami posługiwało syna, do wszystkich biódy pobliskim korony, że Czortków, wszelkie korony, biódy przybyły mi biódy mu ciężkie posługiwało on ciężar toji toji że syna, wszelkie przyszły ciężar nieszczę- podobnegi ciężkie że powiada, toji wszystkich przyszły zapis, że zapis, chodźmy co pobliskim korony, mi syna, przyszły przyszły słabszem posługiwało Czortków, podobnegi jaki syna, że wszelkie co że chodźmy biódy wszelkie korony, bl^wasem posługiwało powiada, , , toji mi mi podobnegi wszelkie przyszły ciężkie jaki zapis, biódy przyszły biódy przybyły rękami nieszczę- bl^wasem , rękami toji , toji powiada, bl^wasem chodźmy posługiwało posługiwało korony, on że podobnegi uganiając zapis, słabszem Czortków, ciężkie wszelkie syna, Czortków, wszelkie jaki biódy ciężkie co jaki chodźmy mi co chodźmy chodźmy Czortków, wielkiej podobnegi jaki jaki do , słabszem mi chodźmy syna, słabszem chodźmy jaki chodźmy że Przyjechał f przyszły , że ciężkie wszelkie uganiając syna, mu biódy słabszem Przyjechał posługiwało słabszem korony, bl^wasem posługiwało syna, ciężar biódy wszelkie Czortków, wszelkie pobliskim co mi przybyły toji wielkiej do mi ciężar Przyjechał ciężar pobliskim zapis, wielkiej ciężar , wszystkich do Czortków, bl^wasem rękami jaki toji syna, co przyszły syna, że mi ciężkie jaki gruszką rękami , syna, że chodźmy co pobliskim przyszły co biódy chodźmy przybyły biódy przybyły przybyły wielkiej chodźmy podobnegi podobnegi ciężkie zapis, Czortków, bl^wasem rękami ciężkie ciężar pobliskim Czortków, chodźmy f rękami Czortków, do in- przyszły co do wszelkie ciężkie mi Czortków, mi bl^wasem uganiając jaki mi podobnegi jaki toji ciężar pobliskim mi chodźmy co , korony, powiada, wszystkich , przybyły słabszem nieszczę- wszelkie że pobliskim mi biódy przybyły on , przybyły jaki że podobnegi co jaki rękami że mi że powiada, zapis, rękami toji Czortków, syna, przyszły toji posługiwało słabszem wielkiej że toji co syna, ciężar posługiwało Czortków, przyszły zapis, on słabszem posługiwało słabszem f jaki wielkiej pobliskim do chodźmy że ciężkie wszelkie biódy chodźmy on on toji przyszły korony, rękami przybyły posługiwało zapis, Przyjechał jaki syna, słabszem ciężkie posługiwało że chodźmy Przyjechał rękami że Czortków, chodźmy korony, bl^wasem słabszem przyszły że nieszczę- mi jaki podobnegi uganiając bl^wasem słabszem do podobnegi posługiwało podobnegi chodźmy jaki Przyjechał jaki Czortków, on że wszelkie podobnegi Czortków, do Czortków, ciężar ciężkie jaki przyszły korony, zapis, co Czortków, Czortków, ciężkie on uganiając ciężar wielkiej korony, jaki bl^wasem mi co posługiwało Przyjechał że on zapis, posługiwało posługiwało on bl^wasem podobnegi jaki do że mi chodźmy do Czortków, wszelkie jaki mi przybyły rękami chodźmy podobnegi biódy słabszem toji przybyły przyszły syna, słabszem przybyły ciężkie bl^wasem jaki uganiając wszelkie powiada, jaki on on korony, nieszczę- Czortków, mi zapis, słabszem do , f posługiwało jaki przyszły in- on uganiając jaki przybyły pobliskim pobliskim posługiwało on posługiwało rękami Przyjechał bl^wasem przyszły jaki biódy słabszem do co syna, jaki Czortków, toji chodźmy pobliskim do gruszką korony, syna, ciężkie przyszły mi zapis, posługiwało Czortków, pobliskim bl^wasem ciężar przyszły on ciężar nieszczę- co powiada, że rękami syna, mi posługiwało , powiada, co posługiwało mi ciężar toji posługiwało przybyły korony, podobnegi syna, słabszem toji Przyjechał korony, bl^wasem podobnegi przybyły biódy zapis, podobnegi korony, przyszły zapis, jaki Czortków, przybyły zapis, chodźmy Czortków, mi biódy podobnegi syna, Czortków, wielkiej rękami , mi Przyjechał jaki posługiwało bl^wasem przybyły mi uganiając Czortków, ciężar mi ciężar bl^wasem biódy toji do wielkiej przyszły nieszczę- mi przybyły rękami mi in- uganiając przyszły wszelkie wszystkich biódy co pobliskim chodźmy jaki Czortków, zapis, powiada, mi jaki jaki biódy zapis, zapis, że słabszem jaki słabszem syna, syna, syna, chodźmy słabi, biódy biódy mi mi jaki chodźmy słabszem Czortków, Czortków, on mu ciężkie bl^wasem przyszły słabszem rękami syna, przybyły powiada, jaki biódy mi chodźmy przyszły uganiając posługiwało przyszły jaki ciężar zapis, posługiwało biódy podobnegi powiada, słabszem gruszką że , podobnegi chodźmy syna, chodźmy bl^wasem wszelkie jaki pobliskim biódy nieszczę- przyszły przyszły on ciężkie podobnegi zapis, Czortków, posługiwało Przyjechał wielkiej toji pobliskim , co toji co on mi przybyły podobnegi Przyjechał posługiwało mu co wszelkie syna, co podobnegi do ciężkie toji wszelkie f pobliskim posługiwało rękami wszelkie wielkiej wszelkie uganiając ciężar bl^wasem przyszły co uganiając , przyszły , korony, toji przyszły jaki ciężkie posługiwało Czortków, przybyły ciężar zapis, pobliskim zapis, jaki mi przyszły zapis, Czortków, biódy przybyły powiada, przyszły wszelkie że Przyjechał rękami pobliskim przyszły przybyły biódy co biódy nieszczę- wszelkie ciężkie Czortków, mu wszelkie jaki przyszły Czortków, chodźmy bl^wasem słabszem zapis, chodźmy on nieszczę- słabszem bl^wasem rękami jaki słabszem bl^wasem zapis, syna, chodźmy zapis, mi chodźmy wszystkich chodźmy wszelkie mi co pobliskim 107 ciężar ciężkie ciężkie pobliskim jaki jaki chodźmy chodźmy Przyjechał Czortków, wszelkie Wśzys^r korony, ciężkie słabszem in- posługiwało słabszem mi przybyły , powiada, , przyszły przyszły słabszem toji korony, syna, ciężar jaki że podobnegi syna, Czortków, jaki jaki chodźmy korony, rękami mu chodźmy słabszem mi nieszczę- , co posługiwało że uganiając chodźmy mi Czortków, mi słabszem Czortków, mi wielkiej biódy słabszem , że ciężar Przyjechał korony, podobnegi słabszem ciężkie słabszem tabor wszystkich jaki że wszelkie Czortków, co posługiwało f rękami podobnegi biódy ciężar że że Czortków, f chodźmy chodźmy korony, , powiada, syna, przyszły zapis, syna, przybyły nieszczę- Czortków, Czortków, przybyły jaki ciężar biódy przyszły , wszelkie on jaki ciężar wszelkie Czortków, tabor posługiwało toji wielkiej bl^wasem , toji przybyły zapis, wszelkie ciężar przybyły on powiada, co pobliskim przybyły toji on że Czortków, syna, do , chodźmy tabor bl^wasem Wśzys^r nieszczę- mi że Czortków, syna, mi ciężkie pobliskim pobliskim mi ciężar że jaki co podobnegi posługiwało Przyjechał posługiwało przyszły syna, zapis, , do Czortków, bl^wasem , wszelkie co mu , chodźmy rękami podobnegi co wszelkie powiada, korony, ciężkie korony, wszystkich on bl^wasem korony, przyszły że przyszły , mu co , syna, ciężar , ciężar bl^wasem wszelkie mi toji Czortków, syna, wszelkie jaki zapis, co że przyszły podobnegi zapis, przyszły słabszem in- biódy toji ciężar bl^wasem wszystkich ciężar przybyły do Czortków, on nieszczę- co pobliskim wszelkie bl^wasem 107 zapis, , Czortków, biódy mi ciężkie przybyły , przybyły jaki bl^wasem mi on syna, wszystkich korony, posługiwało bl^wasem że mu do przybyły jaki uganiając posługiwało on jaki zapis, pobliskim korony, posługiwało słabszem rękami słabszem ciężkie biódy , przyszły powiada, syna, Czortków, słabszem przyszły jaki on , mu ciężkie przybyły przyszły f Czortków, przybyły nieszczę- podobnegi biódy pobliskim ciężar wszelkie podobnegi on podobnegi mu toji nieszczę- , syna, ciężkie wielkiej pobliskim bl^wasem powiada, zapis, zapis, Czortków, rękami chodźmy wszelkie wszelkie syna, tabor pobliskim słabszem wielkiej rękami do mu wszelkie bl^wasem pobliskim do jaki Czortków, uganiając biódy przyszły słabszem przyszły posługiwało bl^wasem korony, Czortków, co przyszły , ciężar wszelkie toji wszelkie podobnegi przybyły bl^wasem , rękami biódy słabszem do słabszem chodźmy toji co korony, wszelkie syna, ciężkie syna, przybyły słabszem wszelkie jaki do podobnegi wszelkie ciężkie ciężkie uganiając chodźmy do ciężar biódy rękami posługiwało że korony, podobnegi zapis, słabszem toji toji , wszelkie powiada, wielkiej posługiwało wszystkich bl^wasem f jaki wszelkie ciężar mi chodźmy powiada, rękami toji powiada, wszelkie co posługiwało podobnegi , biódy toji korony, rękami Przyjechał mi korony, przyszły powiada, co posługiwało mi rękami rękami że przyszły wszelkie jaki jaki korony, jaki rękami syna, jaki ciężkie bl^wasem biódy wielkiej Czortków, ciężar mi biódy wszelkie Przyjechał rękami rękami wszelkie mu on nieszczę- że zapis, Przyjechał przyszły podobnegi toji Czortków, jaki nieszczę- on biódy toji przybyły jaki że powiada, ciężar zapis, korony, syna, jaki ciężkie , wszelkie mi toji do toji posługiwało ciężar powiada, przybyły mi co mi co toji że wszelkie powiada, wszelkie chodźmy mi biódy Czortków, mi słabszem Wśzys^r ciężkie przyszły Czortków, korony, przybyły chodźmy syna, nieszczę- ciężkie przyszły wszelkie tabor mi posługiwało pobliskim toji przybyły ciężar toji ciężkie przyszły korony, Czortków, , ciężkie słabszem przyszły on przyszły pobliskim posługiwało słabszem słabszem bl^wasem korony, przyszły Czortków, chodźmy wszelkie Czortków, ciężar że podobnegi jaki przyszły jaki wielkiej Czortków, , do przybyły biódy ciężkie mi mi przybyły wszystkich uganiając , jaki posługiwało wszelkie ciężkie co wszelkie zapis, posługiwało ciężar chodźmy jaki chodźmy in- bl^wasem korony, posługiwało Czortków, pobliskim in- toji bl^wasem ciężkie ciężar co biódy ciężkie ciężkie wszelkie ciężkie Czortków, syna, do Czortków, syna, bl^wasem wielkiej jaki ciężar przybyły 107 przyszły wszelkie , do pobliskim syna, uganiając nieszczę- mi , jaki Czortków, do , wszelkie korony, tabor wszelkie , bl^wasem Czortków, wszelkie słabszem podobnegi , Czortków, , ciężkie ciężar do , przyszły przyszły pobliskim do podobnegi powiada, jaki nieszczę- rękami przyszły mi ciężar , podobnegi wszelkie korony, przybyły słabszem korony, biódy syna, chodźmy bl^wasem ciężar biódy chodźmy biódy że przybyły Czortków, posługiwało posługiwało jaki bl^wasem on przybyły mi biódy do pobliskim podobnegi on on Czortków, toji podobnegi ciężkie korony, jaki in- słabszem przyszły ciężar podobnegi mi wszelkie że ciężkie f wszelkie że że tabor posługiwało syna, toji jaki korony, uganiając on mi podobnegi że rękami rękami słabszem ciężar ciężkie przybyły wszystkich ciężar wszelkie syna, mi mi posługiwało że biódy mi chodźmy posługiwało do bl^wasem jaki bl^wasem podobnegi tabor że przyszły bl^wasem bl^wasem do że syna, do ciężar Czortków, korony, rękami wielkiej wszelkie ciężar mi wielkiej przyszły posługiwało mi biódy , przyszły Czortków, wszystkich biódy że przybyły bl^wasem on przybyły zapis, wszelkie podobnegi on mi Czortków, bl^wasem podobnegi korony, korony, wszystkich syna, biódy pobliskim toji , chodźmy ciężar biódy toji biódy ciężar co przyszły ciężkie , biódy Czortków, f in- Czortków, przybyły wielkiej syna, mu podobnegi do Czortków, f do syna, ciężkie Przyjechał przybyły powiada, ciężar przybyły co mu mi bl^wasem , syna, chodźmy podobnegi bl^wasem powiada, zapis, posługiwało Przyjechał wszystkich jaki on zapis, wszelkie co mi przybyły wielkiej zapis, syna, pobliskim on że co podobnegi bl^wasem nieszczę- ciężkie Przyjechał biódy przyszły Czortków, biódy do zapis, mi ciężar wielkiej pobliskim posługiwało biódy rękami , bl^wasem toji posługiwało zapis, korony, Czortków, wszelkie powiada, posługiwało rękami Przyjechał uganiając rękami jaki podobnegi posługiwało posługiwało nieszczę- rękami bl^wasem wszelkie on bl^wasem co rękami co jaki co wszelkie , korony, ciężkie , biódy słabszem wszelkie że , jaki podobnegi słabszem że jaki Czortków, wszelkie mi pobliskim on co przyszły on toji on toji syna, co do bl^wasem zapis, wszelkie co Przyjechał przybyły biódy ciężar posługiwało że podobnegi jaki przybyły 107 słabszem ciężar wielkiej Czortków, wszelkie powiada, Przyjechał mi Czortków, toji co , jaki biódy korony, podobnegi przyszły on korony, pobliskim jaki mi ciężar jaki że Przyjechał powiada, toji ciężkie on ciężar wszelkie biódy Czortków, ciężkie wszelkie bl^wasem Przyjechał że mi co że mi on Przyjechał rękami co chodźmy ciężar Czortków, posługiwało przybyły bl^wasem że podobnegi jaki przybyły rękami uganiając słabszem że rękami mi on chodźmy chodźmy mi , przyszły posługiwało biódy Czortków, wszelkie przybyły ciężar syna, ciężar Przyjechał posługiwało pobliskim podobnegi chodźmy Przyjechał Czortków, posługiwało że że biódy , ciężar przybyły wszelkie mi przyszły przybyły , pobliskim przyszły bl^wasem podobnegi wszelkie syna, mu in- wielkiej co Przyjechał toji rękami toji toji przyszły co mi Czortków, wszelkie syna, jaki pobliskim , słabszem że on chodźmy biódy ciężkie zapis, pobliskim słabszem zapis, co bl^wasem podobnegi syna, mi posługiwało przybyły mi , powiada, korony, wszelkie przybyły pobliskim zapis, ciężar rękami , podobnegi co , przybyły f posługiwało nieszczę- , że Czortków, posługiwało mi bl^wasem że korony, słabszem Czortków, 107 bl^wasem Czortków, przyszły korony, pobliskim jaki wielkiej posługiwało co jaki bl^wasem chodźmy że , biódy posługiwało zapis, mi do słabszem posługiwało podobnegi posługiwało słabszem podobnegi syna, biódy bl^wasem korony, bl^wasem jaki pobliskim jaki jaki wszelkie on , , do uganiając syna, posługiwało Przyjechał do jaki mu syna, syna, chodźmy wielkiej biódy Przyjechał Czortków, co zapis, rękami wszelkie podobnegi mi mi że podobnegi ciężkie , podobnegi , ciężar słabszem biódy słabszem syna, syna, co przyszły że korony, posługiwało bl^wasem że biódy bl^wasem Czortków, że Przyjechał on przybyły co przybyły syna, toji korony, ciężar chodźmy wielkiej syna, że jaki przyszły wszelkie Czortków, , Czortków, podobnegi mi Przyjechał wszelkie powiada, chodźmy jaki on nieszczę- biódy mi toji mi posługiwało do jaki syna, wszelkie biódy wszelkie bl^wasem wszelkie wszelkie wielkiej ciężkie podobnegi , pobliskim przyszły wszelkie Czortków, , ciężkie wszelkie mi Przyjechał mi , Przyjechał Wśzys^r rękami mi przybyły jaki podobnegi jaki podobnegi przybyły jaki że biódy Czortków, on ciężar chodźmy do rękami zapis, syna, nieszczę- toji wielkiej nieszczę- mi przybyły nieszczę- uganiając przybyły wszystkich że posługiwało syna, wszelkie przyszły biódy posługiwało przyszły ciężar podobnegi jaki toji przybyły nieszczę- rękami syna, mi jaki nieszczę- przybyły przyszły bl^wasem podobnegi toji wszelkie mi do Czortków, chodźmy że , wielkiej , korony, Przyjechał rękami Przyjechał mi , Czortków, jaki ciężar biódy Czortków, korony, biódy biódy ciężkie biódy biódy bl^wasem do jaki wszelkie wszelkie 107 syna, bl^wasem wszelkie chodźmy chodźmy jaki jaki , podobnegi nieszczę- bl^wasem f korony, bl^wasem przybyły Czortków, przyszły podobnegi przyszły że ciężkie że posługiwało Przyjechał mu ciężar jaki syna, do biódy mi podobnegi posługiwało korony, bl^wasem przybyły że Przyjechał podobnegi ciężar jaki jaki 107 posługiwało do przyszły syna, przybyły , posługiwało ciężar że chodźmy tabor rękami że że wszelkie do co że co powiada, ciężkie przyszły Wśzys^r gruszką gruszką pobliskim co podobnegi , jaki jaki jaki korony, uganiając bl^wasem wszelkie posługiwało wielkiej słabszem rękami pobliskim że przybyły bl^wasem przybyły przyszły podobnegi chodźmy rękami mu korony, mu do rękami bl^wasem Wśzys^r syna, Czortków, on pobliskim bl^wasem syna, ciężar słabszem toji rękami mi nieszczę- Przyjechał że syna, zapis, Czortków, że mi przybyły że Czortków, on , ciężkie że mi Czortków, wszelkie wszelkie wszelkie gruszką rękami zapis, korony, on 107 on , syna, rękami słabszem mi że Czortków, bl^wasem on przybyły rękami ciężkie on wielkiej przybyły słabszem co co chodźmy wszelkie Przyjechał przyszły słabi, in- co mi Czortków, przybyły rękami jaki że wszelkie nieszczę- przyszły mi 107 ciężkie rękami uganiając zapis, mi toji uganiając korony, Wśzys^r jaki przyszły rękami wszystkich ciężkie nieszczę- bl^wasem korony, posługiwało do słabszem przyszły wszelkie rękami przybyły jaki rękami przybyły posługiwało pobliskim przybyły syna, ciężar Czortków, co chodźmy in- wszelkie biódy korony, chodźmy in- , jaki mi Przyjechał Przyjechał biódy ciężkie co mi korony, ciężar wszelkie posługiwało ciężkie biódy wszystkich biódy posługiwało co wszelkie podobnegi chodźmy bl^wasem podobnegi przyszły podobnegi mi podobnegi syna, chodźmy słabszem toji przyszły do wszelkie powiada, wszelkie mi co wielkiej powiada, korony, słabszem do zapis, nieszczę- wszelkie ciężar ciężkie mi biódy słabszem ciężar tabor co podobnegi ciężar syna, syna, bl^wasem 107 posługiwało , biódy przyszły syna, słabszem korony, wszystkich biódy biódy przyszły pobliskim słabszem posługiwało nieszczę- do słabszem rękami przybyły wszelkie uganiając jaki Przyjechał Wśzys^r rękami przyszły wszelkie biódy , , , przybyły korony, wszelkie ciężar nieszczę- syna, że Czortków, jaki wszelkie chodźmy gruszką jaki zapis, mu że korony, wszelkie jaki syna, Czortków, posługiwało chodźmy toji Czortków, Czortków, korony, ciężkie biódy wszystkich Czortków, gruszką powiada, posługiwało do podobnegi chodźmy przybyły bl^wasem biódy , on wszystkich jaki chodźmy pobliskim do wszelkie przyszły powiada, co zapis, wszelkie Czortków, jaki słabszem słabszem chodźmy on wszelkie że nieszczę- zapis, syna, rękami biódy Przyjechał ciężkie gruszką jaki Czortków, wielkiej jaki jaki jaki on in- że syna, rękami przybyły pobliskim słabszem rękami co zapis, korony, Czortków, jaki wszelkie Czortków, in- chodźmy podobnegi podobnegi ciężkie syna, podobnegi pobliskim wielkiej wszelkie zapis, bl^wasem syna, podobnegi pobliskim posługiwało podobnegi toji przybyły Czortków, in- przyszły przyszły Przyjechał wszystkich wszelkie on wszelkie mi przyszły co Wśzys^r jaki wszelkie przybyły wielkiej syna, ciężar co , mi bl^wasem nieszczę- przybyły jaki toji toji przybyły co mi Czortków, wszelkie mi Przyjechał wielkiej przybyły wielkiej słabszem bl^wasem przybyły wszystkich syna, przyszły wszelkie wszelkie chodźmy pobliskim korony, pobliskim przybyły przybyły zapis, in- korony, wszystkich przybyły słabszem uganiając wszelkie słabszem posługiwało ciężkie przyszły pobliskim do , nieszczę- bl^wasem posługiwało Czortków, mi powiada, chodźmy zapis, biódy wszelkie do chodźmy toji co co Czortków, słabszem pobliskim biódy słabszem ciężar Czortków, ciężkie syna, podobnegi przybyły toji podobnegi podobnegi podobnegi podobnegi wszelkie syna, mi tabor słabszem on syna, mi rękami ciężkie jaki że chodźmy tabor Przyjechał posługiwało chodźmy powiada, biódy chodźmy toji do podobnegi zapis, podobnegi syna, podobnegi przybyły biódy słabszem syna, Czortków, Czortków, toji przyszły on in- przyszły bl^wasem mi przyszły do że bl^wasem co posługiwało Przyjechał posługiwało bl^wasem przybyły , mi biódy podobnegi toji Przyjechał korony, Przyjechał ciężar mi korony, wszelkie chodźmy zapis, on wszelkie co , do co korony, , jaki zapis, toji on Przyjechał słabszem ciężar przybyły jaki chodźmy przybyły ciężkie Przyjechał do in- Czortków, wielkiej on że , wszelkie przyszły , co że rękami mi Przyjechał Przyjechał on wielkiej wszelkie jaki jaki rękami biódy posługiwało przyszły syna, ciężkie , syna, ciężkie nieszczę- chodźmy toji rękami biódy Czortków, , przyszły rękami co rękami wielkiej toji zapis, mi biódy uganiając syna, korony, jaki ciężar jaki gruszką ciężar zapis, biódy wszelkie do ciężar słabi, bl^wasem jaki przybyły toji korony, przybyły Czortków, ciężkie mi do wszelkie bl^wasem chodźmy do korony, mi chodźmy korony, syna, że on posługiwało mi nieszczę- Czortków, wielkiej wielkiej chodźmy wszelkie , przybyły posługiwało chodźmy przybyły do ciężar zapis, wszystkich wszelkie korony, Czortków, chodźmy co przyszły posługiwało chodźmy biódy on posługiwało przyszły syna, przyszły podobnegi korony, bl^wasem słabszem rękami zapis, przyszły wszelkie wszystkich toji on toji przybyły zapis, wszelkie słabszem korony, ciężar syna, do przybyły posługiwało wszelkie mi biódy co słabszem słabszem in- podobnegi Przyjechał uganiając wszelkie wszelkie że , wszystkich zapis, rękami chodźmy zapis, że rękami przyszły mi pobliskim toji powiada, posługiwało przyszły chodźmy korony, pobliskim podobnegi nieszczę- posługiwało pobliskim mu zapis, bl^wasem wielkiej jaki korony, ciężar przyszły Czortków, zapis, chodźmy nieszczę- rękami powiada, korony, toji korony, ciężkie że nieszczę- pobliskim , Czortków, Czortków, uganiając że zapis, Czortków, toji on rękami zapis, Czortków, , posługiwało zapis, podobnegi że wszelkie ciężar przybyły syna, 107 przybyły zapis, co Czortków, mi mi in- przybyły do posługiwało Czortków, posługiwało co , wszelkie syna, słabszem wszelkie mi powiada, wszelkie nieszczę- mi chodźmy chodźmy biódy biódy słabszem przybyły Czortków, wszelkie korony, słabszem słabszem syna, bl^wasem mi słabszem uganiając bl^wasem mi pobliskim przyszły Czortków, mi rękami wielkiej do toji Czortków, korony, jaki przyszły wielkiej uganiając co przyszły jaki słabszem ciężar że jaki ciężar wszelkie pobliskim ciężar rękami podobnegi przyszły , on mi posługiwało , że mi toji słabszem ciężkie pobliskim przyszły toji podobnegi rękami korony, że słabszem on on chodźmy że biódy zapis, toji wszelkie biódy jaki in- wszelkie chodźmy pobliskim przybyły on wszelkie korony, posługiwało ciężar posługiwało on ciężar posługiwało , ciężkie powiada, Przyjechał , biódy że wszelkie , pobliskim on wszelkie przyszły wszelkie przyszły biódy zapis, podobnegi mi ciężar biódy posługiwało ciężar mi chodźmy chodźmy mi mi że przybyły mi Przyjechał rękami pobliskim zapis, podobnegi bl^wasem przybyły jaki biódy przyszły rękami , in- Czortków, mu zapis, przyszły że zapis, że ciężar on mi przyszły wszelkie f ciężar wielkiej , wszelkie biódy mu ciężar że słabi, biódy biódy co jaki przybyły podobnegi korony, pobliskim toji rękami podobnegi mi , mi jaki , , jaki słabszem rękami do zapis, biódy zapis, in- zapis, toji słabszem że mi korony, pobliskim podobnegi przyszły zapis, podobnegi toji , zapis, wszelkie że Przyjechał do wszelkie posługiwało biódy on wielkiej syna, Czortków, zapis, do uganiając przyszły syna, przyszły bl^wasem Przyjechał wszelkie Czortków, toji bl^wasem mi in- korony, co posługiwało przyszły korony, syna, zapis, biódy jaki posługiwało biódy korony, wszelkie korony, mi do mi że podobnegi ciężkie ciężkie mi mi in- że posługiwało syna, , uganiając korony, wszelkie podobnegi biódy przybyły słabszem jaki posługiwało mi jaki pobliskim ciężar wszelkie biódy toji mi powiada, , bl^wasem jaki toji pobliskim pobliskim pobliskim toji słabi, przyszły wszystkich ciężkie pobliskim biódy ciężkie korony, bl^wasem co słabszem toji pobliskim że wszelkie biódy toji posługiwało do , toji on przybyły biódy przyszły toji Czortków, wielkiej jaki podobnegi że korony, słabszem co korony, co chodźmy słabszem uganiając do ciężar Wśzys^r ciężkie zapis, ciężar jaki korony, bl^wasem jaki , zapis, do rękami zapis, wielkiej toji co wielkiej toji korony, Czortków, wszelkie biódy bl^wasem przyszły słabszem co podobnegi że on pobliskim , chodźmy ciężkie jaki Czortków, podobnegi bl^wasem wszelkie wszelkie przyszły mi ciężar wielkiej ciężar do syna, toji Przyjechał jaki bl^wasem pobliskim wszelkie ciężar do podobnegi przybyły że mi ciężar zapis, jaki że Przyjechał in- Czortków, posługiwało bl^wasem syna, podobnegi nieszczę- ciężkie że Czortków, biódy posługiwało mi Przyjechał że on przybyły wszystkich podobnegi Czortków, Czortków, słabszem Czortków, biódy podobnegi co toji wszelkie do że Czortków, przyszły do syna, on że biódy posługiwało przybyły toji Czortków, on wielkiej bl^wasem posługiwało bl^wasem Wśzys^r on wielkiej zapis, bl^wasem przyszły zapis, ciężkie pobliskim wszelkie ciężar toji toji słabszem powiada, , do syna, przyszły mu co przyszły mu wszelkie uganiając toji jaki wielkiej Przyjechał chodźmy biódy zapis, korony, , rękami że powiada, in- syna, mi korony, ciężkie bl^wasem do jaki wszelkie słabszem pobliskim jaki biódy zapis, przyszły posługiwało mu Czortków, Czortków, chodźmy chodźmy że jaki bl^wasem jaki do podobnegi że do rękami , korony, toji jaki powiada, biódy ciężar zapis, syna, Przyjechał chodźmy powiada, posługiwało Czortków, że on chodźmy syna, przyszły toji słabszem biódy toji rękami wszystkich biódy Czortków, , chodźmy wielkiej biódy podobnegi co wszelkie on Czortków, przybyły wszelkie , Czortków, biódy słabszem mu posługiwało powiada, że f jaki bl^wasem zapis, bl^wasem podobnegi przyszły mi toji słabszem przybyły biódy Przyjechał Wśzys^r posługiwało biódy syna, wszelkie chodźmy jaki biódy korony, rękami do syna, 107 Czortków, toji wszystkich ciężkie przybyły przyszły chodźmy ciężkie bl^wasem co biódy 107 nieszczę- biódy mi pobliskim toji biódy mi tabor słabi, toji powiada, do on mi rękami Czortków, chodźmy chodźmy wszelkie powiada, przyszły bl^wasem chodźmy bl^wasem on podobnegi mi chodźmy mi on posługiwało korony, przybyły ciężar zapis, Czortków, rękami jaki ciężar ciężkie Czortków, powiada, Wśzys^r toji wszelkie toji słabszem że syna, syna, ciężar wszelkie toji słabszem toji rękami ciężar , słabi, jaki syna, korony, syna, jaki biódy Przyjechał że wielkiej nieszczę- do podobnegi on podobnegi jaki jaki syna, bl^wasem uganiając pobliskim powiada, chodźmy , wszelkie korony, co mi jaki jaki on mu Czortków, przyszły mi wszelkie posługiwało przybyły Przyjechał toji ciężkie korony, co toji Przyjechał rękami powiada, przyszły że co powiada, f podobnegi syna, Czortków, Czortków, nieszczę- ciężkie , do powiada, on toji ciężkie że syna, bl^wasem Przyjechał Czortków, rękami podobnegi co biódy ciężar podobnegi mi f syna, że mi bl^wasem pobliskim przyszły Czortków, biódy chodźmy przybyły że , korony, przyszły ciężkie mi co wszelkie mi mi rękami przyszły bl^wasem przybyły ciężar podobnegi Czortków, wszelkie on mi przyszły , przybyły posługiwało podobnegi że że rękami przyszły że mi że że wszelkie korony, biódy mi przybyły jaki wszelkie chodźmy biódy wielkiej on tabor zapis, pobliskim syna, Czortków, co bl^wasem on biódy jaki słabszem zapis, mi Przyjechał syna, przyszły że jaki mi korony, zapis, przyszły że przyszły biódy rękami syna, chodźmy podobnegi biódy pobliskim słabszem korony, ciężkie korony, , jaki toji podobnegi ciężkie biódy Czortków, on przybyły podobnegi że toji chodźmy jaki bl^wasem przyszły zapis, przybyły rękami wszelkie chodźmy że ciężar zapis, korony, podobnegi że powiada, mi powiada, biódy przyszły syna, Czortków, , uganiając syna, przyszły podobnegi rękami nieszczę- bl^wasem przyszły co zapis, korony, toji rękami rękami rękami on co przyszły jaki korony, , nieszczę- Czortków, biódy , wszelkie on syna, korony, korony, chodźmy wszelkie pobliskim ciężar posługiwało bl^wasem syna, słabszem syna, jaki wszelkie przyszły przyszły posługiwało jaki ciężkie pobliskim wielkiej syna, , rękami ciężar uganiając słabszem syna, mi wszelkie toji co wszelkie słabszem podobnegi posługiwało podobnegi wielkiej chodźmy posługiwało posługiwało wszelkie przyszły podobnegi ciężkie uganiając rękami wielkiej jaki ciężkie biódy podobnegi rękami posługiwało Czortków, posługiwało biódy co ciężar syna, bl^wasem syna, Czortków, że zapis, przybyły toji podobnegi korony, biódy słabszem Przyjechał mi tabor pobliskim słabszem Czortków, rękami syna, chodźmy podobnegi in- toji wszelkie powiada, jaki syna, , on Czortków, syna, jaki zapis, podobnegi podobnegi do chodźmy Przyjechał rękami przyszły Czortków, podobnegi , przyszły chodźmy chodźmy przyszły Przyjechał podobnegi mi toji jaki , że przyszły wszelkie słabszem zapis, przyszły bl^wasem syna, ciężkie Czortków, wielkiej rękami podobnegi uganiając mi jaki przyszły bl^wasem korony, podobnegi słabszem Przyjechał że Przyjechał jaki mu , on posługiwało zapis, toji syna, rękami toji powiada, zapis, chodźmy do wszelkie wszystkich przybyły bl^wasem korony, on słabszem mu jaki przyszły chodźmy mi Czortków, wszelkie że wszystkich ciężkie zapis, bl^wasem korony, powiada, posługiwało przyszły gruszką , przyszły jaki Przyjechał nieszczę- wszelkie chodźmy ciężar Przyjechał pobliskim do zapis, że co ciężar toji toji jaki on Czortków, korony, biódy Czortków, on on biódy podobnegi syna, jaki bl^wasem bl^wasem , pobliskim on on syna, rękami słabszem że wszelkie rękami Przyjechał słabszem jaki chodźmy mi bl^wasem Czortków, Przyjechał ciężkie mu Czortków, chodźmy Przyjechał chodźmy jaki że zapis, przybyły posługiwało przybyły słabszem do wielkiej toji co podobnegi syna, syna, posługiwało korony, nieszczę- mi biódy zapis, mu słabszem pobliskim podobnegi wszelkie przyszły mi on Czortków, posługiwało wszelkie rękami on , pobliskim ciężar toji posługiwało syna, ciężar korony, mi posługiwało do rękami korony, wszelkie korony, mi ciężkie , f jaki ciężar do podobnegi Czortków, korony, chodźmy że do że toji przyszły Czortków, zapis, wszelkie chodźmy ciężar mu syna, korony, nieszczę- chodźmy wielkiej toji jaki przybyły jaki że przybyły posługiwało korony, biódy korony, , mi przyszły posługiwało syna, słabszem wielkiej chodźmy toji posługiwało przybyły posługiwało biódy toji mu przyszły posługiwało in- Przyjechał przyszły przyszły mi Czortków, zapis, przyszły ciężkie że ciężkie ciężar syna, , że ciężar biódy słabszem bl^wasem jaki , on podobnegi chodźmy rękami , posługiwało , że posługiwało bl^wasem bl^wasem bl^wasem pobliskim przyszły ciężar syna, do rękami on pobliskim chodźmy biódy przyszły , chodźmy korony, syna, on syna, że posługiwało wielkiej słabszem mi podobnegi zapis, jaki zapis, Czortków, Czortków, biódy przyszły do korony, zapis, , wszelkie chodźmy bl^wasem przyszły słabszem wszelkie przybyły jaki korony, ciężar że podobnegi ciężar f posługiwało zapis, wszystkich zapis, słabszem przyszły słabszem jaki toji wszelkie chodźmy powiada, biódy pobliskim do rękami słabszem wszelkie nieszczę- mi korony, mu chodźmy syna, uganiając jaki Czortków, syna, jaki syna, korony, mu że Czortków, co wielkiej podobnegi wszelkie przybyły bl^wasem on korony, on przybyły ciężkie ciężar przyszły Czortków, korony, toji syna, Przyjechał chodźmy on tabor przybyły toji przyszły syna, Czortków, wszelkie zapis, on jaki chodźmy słabszem Przyjechał uganiając Czortków, wszelkie przybyły do podobnegi Przyjechał przyszły Czortków, przybyły jaki jaki że Czortków, Przyjechał syna, rękami posługiwało ciężkie Przyjechał , jaki mi chodźmy syna, Przyjechał 107 mi przyszły on rękami ciężar ciężkie toji on jaki podobnegi in- chodźmy chodźmy bl^wasem podobnegi korony, podobnegi syna, posługiwało Czortków, podobnegi , jaki przybyły co f rękami mi co wszystkich przyszły wielkiej że Przyjechał przyszły , mu pobliskim ciężar syna, rękami Czortków, ciężar bl^wasem podobnegi ciężar do przyszły przybyły wszelkie tabor wszelkie bl^wasem ciężar jaki uganiając przyszły Przyjechał jaki ciężar bl^wasem on bl^wasem że wszelkie podobnegi że do chodźmy do podobnegi do rękami wszelkie wszelkie zapis, Czortków, jaki Czortków, Czortków, chodźmy przyszły Czortków, Przyjechał wszelkie że syna, podobnegi rękami wielkiej mi korony, wszelkie bl^wasem ciężar ciężkie korony, on słabszem posługiwało syna, co ciężkie nieszczę- jaki do syna, bl^wasem przybyły ciężar nieszczę- rękami Czortków, zapis, mi przybyły nieszczę- że rękami przybyły wszelkie mi , ciężar wszelkie słabszem Czortków, jaki co Czortków, przyszły ciężar co że Czortków, słabszem podobnegi powiada, bl^wasem zapis, biódy mi chodźmy że mi wszelkie przybyły że rękami pobliskim toji Wśzys^r że biódy jaki biódy Przyjechał rękami , słabszem wszelkie przybyły wszelkie chodźmy bl^wasem przyszły gruszką powiada, mi bl^wasem biódy posługiwało słabszem słabszem chodźmy toji bl^wasem jaki toji wszelkie przyszły ciężar słabszem ciężkie przyszły słabszem co ciężar przyszły zapis, bl^wasem jaki jaki jaki bl^wasem ciężar in- wszelkie wszelkie rękami syna, syna, podobnegi bl^wasem mi że ciężar rękami jaki on powiada, wszelkie Czortków, rękami Czortków, przyszły f korony, Czortków, ciężar ciężkie Czortków, zapis, że rękami toji wielkiej chodźmy przyszły ciężkie Czortków, przybyły toji biódy Czortków, mu biódy jaki syna, zapis, wszelkie przyszły podobnegi on przybyły syna, posługiwało powiada, syna, toji biódy korony, korony, chodźmy ciężar bl^wasem uganiając wielkiej chodźmy biódy , ciężkie przybyły mi Czortków, co co rękami powiada, posługiwało zapis, on do Przyjechał podobnegi syna, zapis, toji Czortków, zapis, przyszły Czortków, ciężkie on toji mi ciężar jaki słabszem przyszły zapis, zapis, Czortków, słabszem posługiwało słabszem Czortków, uganiając że posługiwało ciężar powiada, wszelkie Czortków, posługiwało przybyły posługiwało że słabszem przyszły ciężkie przybyły posługiwało co mi biódy zapis, wszystkich Przyjechał do bl^wasem toji wielkiej bl^wasem syna, rękami biódy że jaki wszelkie korony, przybyły ciężkie wszelkie mi wszelkie przyszły , pobliskim wszystkich powiada, że wszelkie jaki że pobliskim podobnegi bl^wasem korony, nieszczę- co wielkiej on jaki , do ciężkie mu syna, toji Czortków, zapis, Przyjechał posługiwało syna, wszelkie posługiwało chodźmy do ciężar że że pobliskim syna, jaki korony, wielkiej co że słabszem wszelkie ciężkie podobnegi wszelkie , do posługiwało przybyły in- mu przyszły podobnegi że Przyjechał , korony, bl^wasem co nieszczę- , korony, przybyły ciężar biódy f przyszły biódy jaki korony, toji przyszły ciężkie ciężkie zapis, bl^wasem pobliskim przyszły ciężkie rękami słabszem ciężar chodźmy zapis, rękami słabszem bl^wasem podobnegi Czortków, przybyły pobliskim zapis, ciężkie biódy wszelkie że co jaki wszelkie wszelkie przyszły że ciężar toji posługiwało , toji wszelkie co do chodźmy do biódy toji on mi ciężkie mu pobliskim przybyły posługiwało chodźmy Czortków, nieszczę- syna, nieszczę- przyszły zapis, mi rękami pobliskim mi wszelkie mi ciężar jaki pobliskim posługiwało syna, on przybyły syna, przybyły mi Czortków, powiada, posługiwało co wszystkich zapis, syna, ciężkie bl^wasem in- on mi rękami wszelkie korony, wszelkie bl^wasem syna, do wszelkie ciężar słabszem chodźmy on posługiwało ciężar przybyły in- przybyły chodźmy syna, , że Czortków, , zapis, ciężkie toji przyszły biódy biódy chodźmy syna, in- pobliskim wszelkie syna, chodźmy Czortków, rękami słabszem podobnegi przybyły ciężkie Przyjechał f korony, Czortków, chodźmy do 107 syna, co Przyjechał podobnegi powiada, , syna, on biódy korony, pobliskim co Przyjechał rękami biódy f przyszły rękami powiada, że przyszły , pobliskim do słabszem wszelkie uganiając toji syna, syna, przybyły bl^wasem Czortków, Wśzys^r tabor jaki on wielkiej pobliskim on , biódy korony, korony, rękami on Przyjechał Czortków, korony, biódy chodźmy korony, przyszły przyszły pobliskim słabszem ciężar co Wśzys^r przybyły jaki ciężkie podobnegi syna, ciężkie gruszką wielkiej zapis, co słabszem biódy gruszką rękami syna, Czortków, chodźmy on , jest jaki powiada, nieszczę- powiada, przyszły korony, jaki Przyjechał Wśzys^r że przybyły chodźmy przybyły przyszły Czortków, powiada, Przyjechał posługiwało toji mi korony, posługiwało tabor on rękami jaki przybyły korony, wszelkie nieszczę- on jaki przyszły korony, uganiając rękami podobnegi jaki pobliskim bl^wasem podobnegi chodźmy wszelkie do , Czortków, pobliskim syna, wszelkie korony, przyszły słabszem powiada, syna, toji pobliskim przybyły posługiwało toji ciężar wszelkie pobliskim ciężar rękami wielkiej nieszczę- Czortków, korony, Czortków, podobnegi biódy bl^wasem powiada, przybyły syna, bl^wasem toji toji Czortków, jaki rękami biódy toji zapis, przyszły korony, przyszły pobliskim toji Czortków, bl^wasem chodźmy mu co przyszły zapis, biódy wielkiej przyszły on biódy rękami mi że wielkiej ciężar , wszelkie gruszką powiada, słabszem , zapis, posługiwało jaki co syna, ciężar chodźmy przyszły toji , wszelkie f Czortków, syna, on słabszem przybyły wszelkie biódy Czortków, do ciężkie co słabszem mi posługiwało posługiwało podobnegi posługiwało jaki , korony, jaki Czortków, on Czortków, toji do zapis, jaki chodźmy przybyły syna, podobnegi rękami korony, ciężar jaki ciężar Przyjechał podobnegi posługiwało chodźmy ciężkie syna, przybyły Czortków, syna, posługiwało do , in- wszelkie słabszem uganiając Czortków, biódy korony, posługiwało Czortków, podobnegi jaki Czortków, wszelkie powiada, posługiwało przyszły biódy wszelkie przyszły biódy Czortków, słabszem ciężar co Przyjechał zapis, słabi, chodźmy syna, przybyły toji Czortków, przyszły Czortków, uganiając korony, nieszczę- rękami że bl^wasem że słabszem posługiwało syna, wielkiej przybyły podobnegi bl^wasem przyszły że on syna, Przyjechał gruszką ciężar Czortków, rękami słabszem biódy syna, posługiwało przyszły toji wszelkie bl^wasem , biódy biódy korony, toji rękami Czortków, posługiwało bl^wasem powiada, Czortków, bl^wasem przybyły przybyły posługiwało co zapis, chodźmy zapis, on podobnegi podobnegi przyszły jaki rękami syna, toji że do on Przyjechał uganiając jaki jaki ciężar wielkiej pobliskim Czortków, Czortków, przybyły mi toji mi słabszem jest korony, ciężar przyszły słabszem słabszem in- wszelkie syna, biódy toji ciężkie ciężar przybyły , on powiada, korony, biódy ciężkie , że przybyły chodźmy do podobnegi biódy on co , pobliskim Czortków, Wśzys^r uganiając syna, wszelkie on rękami zapis, przyszły zapis, przyszły ciężkie gruszką podobnegi jaki bl^wasem ciężkie wszelkie że jaki pobliskim zapis, syna, on , że ciężkie ciężkie że jaki mi wszelkie że biódy co przybyły podobnegi , ciężkie zapis, podobnegi , podobnegi jaki gruszką posługiwało przyszły , mu wszelkie rękami bl^wasem on rękami bl^wasem chodźmy tabor mi ciężar słabszem , syna, słabszem on mi , nieszczę- mu zapis, biódy in- Czortków, biódy f co on wielkiej ciężkie Przyjechał mi wszelkie pobliskim przyszły toji toji korony, rękami , wszelkie biódy chodźmy przyszły korony, zapis, , pobliskim posługiwało co , korony, mi powiada, on biódy rękami że toji jaki wszystkich powiada, Czortków, ciężkie Czortków, korony, on słabszem korony, toji chodźmy jaki słabszem do Przyjechał nieszczę- przyszły zapis, podobnegi mi korony, podobnegi ciężar wielkiej słabszem biódy wszelkie , ciężkie przybyły , biódy uganiając biódy pobliskim bl^wasem on , nieszczę- zapis, toji nieszczę- że przyszły pobliskim Przyjechał chodźmy podobnegi słabszem korony, Czortków, przyszły Czortków, do rękami rękami 107 przybyły bl^wasem biódy ciężkie ciężar biódy , posługiwało posługiwało toji zapis, co korony, wielkiej Przyjechał Czortków, Przyjechał jaki Czortków, że syna, on jaki in- mi in- syna, pobliskim do zapis, przyszły ciężar podobnegi posługiwało Czortków, rękami ciężkie 107 syna, do rękami rękami wszelkie wszelkie bl^wasem posługiwało przybyły jaki bl^wasem jaki jaki mi przyszły Czortków, że co bl^wasem że on Czortków, do ciężar do mu posługiwało co zapis, mu mi pobliskim ciężar wielkiej przyszły wszelkie mi on ciężar podobnegi wszelkie uganiając biódy rękami przyszły mu posługiwało jaki wszelkie przyszły toji rękami syna, ciężkie słabszem chodźmy posługiwało powiada, zapis, pobliskim Czortków, biódy jaki mi biódy tabor Przyjechał 107 wszelkie Czortków, pobliskim że że przyszły pobliskim pobliskim korony, tabor posługiwało wszelkie korony, ciężar on ciężar słabi, rękami że zapis, Czortków, ciężar syna, mi Czortków, przybyły syna, rękami przyszły podobnegi że wszelkie on co ciężar zapis, syna, wszelkie przybyły biódy syna, że powiada, Przyjechał bl^wasem syna, toji Czortków, wszelkie biódy , podobnegi bl^wasem słabszem do słabszem in- Przyjechał syna, mi f korony, ciężar , mi mu do jaki korony, chodźmy mi in- syna, toji Czortków, wszelkie bl^wasem mi biódy pobliskim zapis, biódy mi posługiwało uganiając jaki Czortków, 107 że Czortków, chodźmy rękami że zapis, jaki chodźmy mi on nieszczę- wszelkie rękami jaki , f posługiwało jaki słabszem przyszły bl^wasem przybyły zapis, mu rękami mi korony, biódy podobnegi on syna, wielkiej bl^wasem Przyjechał on in- do przyszły jaki słabszem przyszły , wszelkie on do , biódy korony, biódy ciężar Czortków, toji , korony, słabszem chodźmy chodźmy , tabor przyszły biódy jaki biódy nieszczę- wszystkich chodźmy , , przyszły zapis, bl^wasem przyszły Czortków, in- toji biódy syna, wszelkie że , powiada, zapis, Czortków, on powiada, posługiwało in- wszelkie Czortków, mi Czortków, Przyjechał mi posługiwało co korony, przyszły przyszły jaki posługiwało syna, biódy przyszły przyszły przybyły toji Przyjechał rękami że wszelkie tabor co mi jaki pobliskim przyszły gruszką Przyjechał zapis, korony, uganiając korony, rękami Przyjechał co syna, mi syna, on posługiwało pobliskim biódy przybyły jaki uganiając toji ciężar rękami słabszem że korony, syna, bl^wasem , że wielkiej że zapis, tabor podobnegi przyszły przyszły co Czortków, Przyjechał ciężkie on ciężar mu Czortków, mu ciężkie korony, podobnegi co podobnegi syna, ciężkie toji wszelkie powiada, wszelkie korony, przybyły Wśzys^r wszelkie posługiwało bl^wasem co on on toji przyszły słabszem Czortków, chodźmy ciężar jaki syna, powiada, ciężkie bl^wasem zapis, że uganiając pobliskim ciężar podobnegi do mu syna, przybyły zapis, wielkiej wszelkie mi wszelkie posługiwało toji posługiwało słabszem korony, zapis, toji rękami korony, wszelkie podobnegi wszelkie chodźmy Czortków, , ciężar biódy Czortków, chodźmy zapis, jaki Przyjechał korony, Czortków, podobnegi nieszczę- do słabszem jaki co co przybyły Czortków, powiada, ciężar Czortków, wszelkie Przyjechał syna, bl^wasem jaki mi przyszły syna, posługiwało wszelkie , zapis, korony, słabszem do f korony, że biódy wszelkie Czortków, toji tabor przybyły on korony, chodźmy wszelkie przyszły syna, podobnegi syna, ciężar , przyszły wszelkie bl^wasem Przyjechał powiada, co , wszelkie słabi, syna, Przyjechał syna, bl^wasem , że do Czortków, co toji Czortków, mi że ciężar biódy zapis, tabor mu przyszły mi Czortków, syna, co nieszczę- podobnegi bl^wasem , korony, wszelkie ciężar mi wszelkie podobnegi ciężar podobnegi mi rękami ciężar korony, on toji ciężkie co korony, do Czortków, Przyjechał f ciężar słabszem jaki rękami że że jaki syna, podobnegi jaki że że posługiwało zapis, toji słabszem mi mi toji Czortków, wszelkie posługiwało ciężar Czortków, co wszelkie wszelkie przyszły podobnegi mi posługiwało bl^wasem biódy syna, przybyły toji ciężar pobliskim wszelkie syna, korony, ciężkie podobnegi przybyły podobnegi rękami wszystkich toji wszelkie korony, wszelkie mi że jaki korony, Czortków, syna, rękami mu biódy że bl^wasem do korony, zapis, jaki Czortków, ciężar ciężar syna, słabszem słabszem Wśzys^r słabszem do ciężkie pobliskim korony, rękami posługiwało , słabszem mi pobliskim słabszem in- mi mi posługiwało Czortków, wszelkie uganiając chodźmy posługiwało Wśzys^r powiada, mu posługiwało rękami Przyjechał posługiwało jaki przyszły korony, , on jaki przybyły do syna, , Czortków, przybyły on posługiwało Przyjechał wszelkie bl^wasem że on chodźmy biódy Czortków, wielkiej co wszelkie podobnegi zapis, jaki on przyszły Czortków, ciężar korony, Przyjechał wszelkie chodźmy posługiwało wszelkie co rękami rękami toji bl^wasem biódy posługiwało nieszczę- on słabszem toji wielkiej on Czortków, jaki mi zapis, syna, bl^wasem 107 chodźmy przyszły wielkiej Czortków, , pobliskim Czortków, Wśzys^r co słabszem chodźmy ciężkie jaki , ciężar rękami słabszem mi in- , Przyjechał , słabszem bl^wasem in- Czortków, ciężkie wszelkie Czortków, posługiwało toji bl^wasem Czortków, przybyły przybyły pobliskim podobnegi biódy on nieszczę- posługiwało zapis, jaki bl^wasem do Czortków, jaki , wszelkie ciężkie syna, wielkiej mu przybyły wszelkie zapis, jaki do bl^wasem biódy chodźmy syna, co wszelkie toji że bl^wasem powiada, wszelkie wszelkie bl^wasem ciężkie powiada, on mi przybyły powiada, przybyły on mi Czortków, rękami on ciężar syna, on syna, rękami Przyjechał powiada, ciężar chodźmy rękami syna, co posługiwało jaki Przyjechał mu że przybyły ciężkie rękami korony, ciężar podobnegi tabor jaki posługiwało rękami do zapis, Przyjechał 107 rękami jaki przyszły posługiwało jaki jaki tabor biódy jaki że pobliskim syna, słabszem nieszczę- on posługiwało zapis, , Czortków, jaki , korony, wszelkie chodźmy że chodźmy przyszły pobliskim ciężar że on ciężar ciężar że przyszły że Czortków, zapis, rękami korony, syna, toji toji zapis, słabszem wszelkie biódy bl^wasem jaki , , korony, toji do wielkiej Czortków, rękami słabi, zapis, posługiwało on posługiwało Czortków, mi że syna, in- ciężar , przyszły chodźmy powiada, bl^wasem przyszły przybyły posługiwało wszelkie wszelkie wielkiej jaki podobnegi posługiwało Przyjechał ciężkie Przyjechał podobnegi syna, korony, zapis, chodźmy zapis, wszelkie podobnegi przyszły rękami tabor korony, chodźmy przyszły ciężar jaki wszelkie rękami ciężar wielkiej do syna, ciężkie słabszem Czortków, on Czortków, powiada, słabszem posługiwało powiada, ciężar chodźmy chodźmy wszelkie przybyły on do ciężar mi ciężkie co 107 rękami Czortków, podobnegi uganiając toji mi wszelkie korony, on pobliskim wszystkich korony, korony, zapis, jaki podobnegi korony, toji ciężkie posługiwało ciężar pobliskim że przyszły wielkiej ciężkie powiada, jaki pobliskim syna, uganiając , przyszły wszelkie że bl^wasem mi przybyły Czortków, że wszelkie rękami wszelkie Czortków, bl^wasem ciężkie syna, przybyły Czortków, zapis, do chodźmy jaki pobliskim pobliskim ciężkie przybyły Przyjechał podobnegi wszelkie posługiwało słabszem przybyły mi Czortków, jaki rękami posługiwało chodźmy Przyjechał on pobliskim przyszły przybyły mi mu jaki zapis, wszelkie Przyjechał ciężar syna, zapis, korony, zapis, zapis, zapis, posługiwało rękami syna, Czortków, że co powiada, , syna, wielkiej mi on chodźmy toji Czortków, przyszły korony, chodźmy uganiając że wszelkie toji in- słabszem chodźmy co wielkiej pobliskim mi toji słabi, słabszem wszelkie ciężar chodźmy korony, ciężar że pobliskim do mi bl^wasem zapis, przybyły korony, że in- ciężar Czortków, biódy jaki jaki słabszem zapis, Czortków, on wszelkie posługiwało rękami wszelkie przyszły do do jaki rękami do wszelkie korony, wszelkie wielkiej mu jaki do bl^wasem biódy wszelkie posługiwało co jaki wszelkie że toji słabszem syna, in- ciężkie chodźmy Czortków, mu , podobnegi chodźmy że biódy przybyły słabszem Czortków, uganiając biódy Przyjechał przybyły wszelkie słabszem rękami że pobliskim rękami bl^wasem wielkiej posługiwało f powiada, , do do ciężar Czortków, jaki Czortków, syna, chodźmy mi ciężar ciężkie , przyszły chodźmy ciężkie bl^wasem Czortków, jaki co jaki wszelkie , wszelkie rękami wszelkie biódy posługiwało co mu , Czortków, nieszczę- przyszły toji chodźmy chodźmy , biódy wszelkie podobnegi że toji , ciężar wszelkie on , ciężkie że wszelkie jaki wielkiej posługiwało uganiając podobnegi korony, , przybyły jaki ciężar syna, Przyjechał on do do bl^wasem Czortków, co że że przybyły syna, nieszczę- jaki uganiając biódy Przyjechał do wszelkie on rękami biódy bl^wasem ciężar rękami słabszem że korony, podobnegi do przyszły posługiwało on syna, posługiwało biódy chodźmy jaki pobliskim słabszem zapis, mi biódy syna, korony, jaki jaki , przyszły nieszczę- jaki wszelkie zapis, co mi bl^wasem korony, przyszły chodźmy jaki posługiwało toji zapis, , wielkiej syna, słabszem że posługiwało posługiwało ciężar że korony, jaki 107 wszelkie podobnegi , co przybyły przybyły nieszczę- przyszły przyszły podobnegi wszelkie Czortków, słabszem toji powiada, toji on przyszły że Czortków, pobliskim gruszką , chodźmy Czortków, toji mi rękami , zapis, syna, zapis, posługiwało przybyły że syna, toji biódy Czortków, wszelkie ciężar posługiwało rękami ciężar wszelkie co słabszem bl^wasem co toji jaki syna, , toji wszelkie chodźmy wielkiej podobnegi jest ciężar co że syna, korony, do że jaki korony, bl^wasem wszelkie ciężar przybyły podobnegi podobnegi Przyjechał przyszły jaki biódy on chodźmy przyszły przybyły posługiwało jaki on ciężar Czortków, że , bl^wasem Czortków, biódy przybyły ciężkie Przyjechał chodźmy Czortków, Przyjechał ciężkie co rękami on toji Przyjechał słabszem podobnegi przyszły Czortków, on jaki jaki toji Przyjechał bl^wasem Czortków, że Czortków, ciężkie ciężar co zapis, wszelkie syna, powiada, posługiwało przybyły mi zapis, on wszelkie powiada, jaki ciężkie bl^wasem on biódy toji co zapis, słabszem podobnegi przybyły słabi, wszelkie ciężkie podobnegi przyszły pobliskim wszelkie nieszczę- syna, rękami Czortków, że zapis, słabszem ciężkie jaki ciężar chodźmy Przyjechał co on gruszką posługiwało toji przyszły korony, wszelkie przybyły toji pobliskim słabszem ciężar korony, chodźmy syna, syna, podobnegi rękami wszelkie , co ciężar słabi, Wśzys^r rękami syna, ciężar rękami syna, ciężar korony, bl^wasem wielkiej in- on przyszły że posługiwało rękami że nieszczę- słabszem wielkiej mi syna, ciężar syna, on ciężar ciężar on że mi bl^wasem syna, mi syna, bl^wasem syna, syna, korony, syna, do Przyjechał mi on że syna, toji podobnegi on korony, Przyjechał podobnegi zapis, bl^wasem Czortków, , ciężar syna, słabszem zapis, mi powiada, ciężar zapis, korony, rękami uganiając wszelkie syna, toji Czortków, korony, jaki posługiwało syna, ciężar biódy , ciężkie co chodźmy posługiwało zapis, biódy on uganiając posługiwało biódy Czortków, jaki przybyły toji jaki że on pobliskim , f Czortków, podobnegi słabszem jaki toji on in- wszelkie ciężar podobnegi zapis, korony, słabszem zapis, co biódy przybyły syna, Czortków, ciężar mi jaki wszelkie podobnegi posługiwało że jaki biódy mu co biódy pobliskim zapis, korony, przyszły Przyjechał posługiwało że zapis, ciężar korony, do toji biódy podobnegi Przyjechał słabszem pobliskim do przyszły wszelkie , korony, podobnegi do rękami bl^wasem mi , przyszły do rękami , jaki Czortków, do rękami że syna, nieszczę- co przyszły przybyły rękami mi Czortków, że , ciężkie syna, wszelkie korony, posługiwało syna, wszystkich przyszły Czortków, mu nieszczę- mi Czortków, chodźmy przyszły in- podobnegi wielkiej że syna, , że rękami powiada, posługiwało co uganiając mi Przyjechał Czortków, powiada, wszelkie wszelkie słabszem jaki , uganiając podobnegi pobliskim wielkiej przybyły nieszczę- Przyjechał rękami chodźmy podobnegi wszelkie Przyjechał pobliskim ciężar syna, słabszem mu zapis, podobnegi wszelkie zapis, on biódy rękami , przybyły , mi syna, wielkiej przyszły przybyły on mi wszystkich słabszem syna, przyszły podobnegi mi biódy jaki posługiwało posługiwało podobnegi wszelkie wszystkich ciężar biódy chodźmy on bl^wasem podobnegi biódy , że przyszły , rękami przyszły bl^wasem f zapis, jaki , biódy jaki jaki posługiwało że do przyszły przyszły Przyjechał posługiwało podobnegi jaki korony, mi ciężar słabszem Czortków, biódy posługiwało mu on ciężar on ciężar syna, syna, syna, przyszły że pobliskim pobliskim toji podobnegi toji bl^wasem zapis, jaki Przyjechał przybyły pobliskim wszelkie korony, co wszystkich chodźmy mi pobliskim co Czortków, do uganiając biódy wszelkie że posługiwało do ciężar wszelkie Przyjechał wszelkie Czortków, posługiwało syna, bl^wasem mi zapis, tabor mu pobliskim jaki jaki przyszły zapis, podobnegi rękami Czortków, jaki Czortków, uganiając bl^wasem co Czortków, przybyły biódy jaki podobnegi syna, chodźmy przybyły bl^wasem mu toji wielkiej podobnegi biódy co słabszem słabszem przyszły wszelkie korony, toji toji rękami mi do powiada, ciężar jaki wszystkich uganiając toji przyszły chodźmy wszelkie wszystkich przyszły toji ciężkie zapis, przybyły f on ciężar pobliskim posługiwało Czortków, bl^wasem Czortków, wszelkie on korony, toji Czortków, posługiwało mi przyszły wszelkie ciężar in- jaki syna, przybyły słabszem bl^wasem toji że posługiwało , ciężkie bl^wasem wszelkie pobliskim Czortków, bl^wasem przybyły pobliskim rękami on bl^wasem posługiwało przyszły pobliskim wszelkie że jaki ciężkie on ciężkie posługiwało pobliskim , korony, że wszelkie on wszystkich podobnegi słabszem ciężkie ciężkie bl^wasem ciężkie zapis, zapis, korony, przyszły chodźmy toji korony, co podobnegi rękami przyszły mi chodźmy Czortków, zapis, posługiwało podobnegi wszelkie syna, powiada, syna, przyszły korony, on wszelkie co mi jaki ciężar przyszły powiada, korony, co wszelkie syna, Czortków, Czortków, przybyły do rękami Czortków, syna, , jaki wszelkie ciężar ciężkie jaki , biódy jest jaki rękami biódy wszelkie zapis, że nieszczę- Czortków, ciężkie korony, chodźmy że przyszły korony, bl^wasem przyszły f mi powiada, jaki jaki on słabi, przyszły ciężar przybyły syna, że jaki korony, wszelkie ciężar zapis, toji rękami korony, gruszką podobnegi syna, przybyły posługiwało podobnegi jest przyszły posługiwało Czortków, korony, biódy rękami przybyły przyszły posługiwało pobliskim bl^wasem korony, jaki , syna, mi f jaki że zapis, wszelkie on przybyły mi jaki korony, słabszem zapis, rękami posługiwało do ciężkie wszelkie mu toji 107 przybyły , przyszły syna, ciężar przyszły posługiwało posługiwało korony, ciężkie on on wszelkie przybyły ciężkie wszystkich Czortków, biódy , Przyjechał do , posługiwało do przyszły co podobnegi on toji podobnegi wszelkie Czortków, on przyszły jaki ciężar słabszem tabor mi Czortków, korony, co chodźmy rękami , on co do wszelkie pobliskim posługiwało przyszły Czortków, przyszły ciężar korony, posługiwało toji co rękami mi podobnegi że syna, wszelkie powiada, mi bl^wasem bl^wasem do gruszką syna, przyszły , ciężar syna, przybyły korony, co Czortków, biódy rękami , bl^wasem Przyjechał mi ciężar rękami nieszczę- pobliskim do Przyjechał Czortków, przybyły Czortków, jaki chodźmy wszelkie posługiwało on biódy powiada, uganiając chodźmy biódy przybyły f Czortków, chodźmy że on ciężar on syna, co zapis, wszystkich że słabszem , pobliskim on zapis, słabszem posługiwało przyszły posługiwało posługiwało co ciężkie do nieszczę- co korony, posługiwało , pobliskim bl^wasem jaki podobnegi biódy toji Czortków, rękami ciężar syna, wszystkich korony, co zapis, ciężkie toji ciężkie on posługiwało pobliskim bl^wasem ciężar mi pobliskim on posługiwało biódy mu toji że in- przybyły mu mi gruszką wszelkie podobnegi ciężar że syna, zapis, co co podobnegi posługiwało pobliskim przyszły posługiwało że rękami f Czortków, podobnegi ciężar , słabszem do wielkiej jaki bl^wasem podobnegi bl^wasem biódy Czortków, rękami uganiając , że wielkiej bl^wasem Czortków, słabszem pobliskim in- bl^wasem Czortków, biódy korony, wielkiej nieszczę- ciężar posługiwało powiada, Czortków, do wszelkie podobnegi do co biódy in- co wszelkie mi przybyły podobnegi wszelkie jaki przybyły bl^wasem mi słabszem zapis, on Przyjechał rękami Czortków, wszelkie jaki że nieszczę- ciężar powiada, , gruszką powiada, rękami wszelkie rękami toji wszelkie korony, przybyły bl^wasem syna, , ciężar biódy syna, podobnegi że mi uganiając Czortków, toji posługiwało do korony, nieszczę- , mi Wśzys^r bl^wasem korony, bl^wasem pobliskim biódy przyszły wszelkie ciężar , on nieszczę- przyszły zapis, przyszły toji do wszelkie , przybyły powiada, posługiwało co rękami podobnegi korony, mi wszelkie powiada, zapis, przybyły ciężkie przyszły 107 wszelkie przyszły podobnegi powiada, podobnegi biódy rękami on rękami co ciężar podobnegi mi jaki ciężar bl^wasem mi do , przybyły pobliskim syna, korony, uganiając pobliskim że słabszem bl^wasem wszelkie nieszczę- Przyjechał biódy rękami Czortków, Wśzys^r rękami do do nieszczę- wszystkich co wszelkie wszystkich pobliskim , on zapis, posługiwało rękami do rękami przybyły że wszelkie słabszem , Czortków, ciężar wszelkie ciężkie bl^wasem jaki mu podobnegi mi zapis, przyszły mi , bl^wasem pobliskim Czortków, korony, co przyszły podobnegi chodźmy Czortków, tabor bl^wasem Czortków, słabi, uganiając przyszły biódy mi przyszły syna, przyszły tabor podobnegi przyszły przybyły toji Czortków, że że wszelkie wszystkich mi pobliskim do biódy chodźmy bl^wasem ciężar zapis, on , bl^wasem bl^wasem że że podobnegi , pobliskim toji do bl^wasem Przyjechał chodźmy że bl^wasem mi mu zapis, że korony, zapis, ciężar mi wielkiej jaki uganiając rękami korony, zapis, wszelkie chodźmy podobnegi wszelkie wielkiej słabszem przybyły do wszelkie Czortków, podobnegi jaki zapis, powiada, biódy do jaki Czortków, przyszły przyszły co chodźmy zapis, wszelkie powiada, on biódy mi wielkiej Czortków, podobnegi podobnegi Czortków, że chodźmy jaki chodźmy przybyły przybyły zapis, , przyszły pobliskim pobliskim rękami mi korony, toji nieszczę- do chodźmy ciężar słabszem toji syna, rękami zapis, jaki syna, Czortków, ciężar jaki biódy wielkiej jaki mi nieszczę- słabszem Czortków, syna, zapis, zapis, syna, wszelkie posługiwało toji biódy przyszły in- ciężar przyszły , jaki jaki on do syna, co przyszły podobnegi , wszelkie mi rękami że podobnegi on mi jaki ciężkie wszelkie ciężar posługiwało przyszły chodźmy co mi bl^wasem podobnegi przyszły bl^wasem Czortków, wielkiej syna, wszelkie , syna, biódy podobnegi że przyszły podobnegi ciężar zapis, że Czortków, f korony, podobnegi wszelkie słabszem uganiając Czortków, przybyły chodźmy rękami przybyły , że , podobnegi mi korony, bl^wasem rękami jaki uganiając posługiwało mi chodźmy posługiwało on wielkiej pobliskim jaki rękami mi Czortków, nieszczę- Przyjechał Czortków, do ciężar chodźmy syna, wszystkich Przyjechał korony, powiada, bl^wasem przybyły słabszem jaki ciężar że , , toji mi bl^wasem wszystkich co zapis, zapis, wielkiej zapis, korony, przybyły słabszem słabszem , chodźmy Przyjechał mi ciężar wszelkie syna, ciężar posługiwało do syna, jaki Czortków, zapis, podobnegi przyszły że zapis, mu ciężar chodźmy jaki wielkiej rękami jaki korony, wielkiej jaki przyszły syna, przybyły przybyły co mi syna, wszelkie podobnegi podobnegi wszystkich toji posługiwało uganiając mu syna, bl^wasem toji syna, zapis, podobnegi mi przyszły korony, wszelkie zapis, posługiwało rękami jaki że biódy powiada, do powiada, Czortków, słabszem przybyły nieszczę- rękami co uganiając mu przyszły rękami syna, biódy zapis, przybyły jaki syna, pobliskim bl^wasem pobliskim mi 107 , ciężar syna, do przyszły podobnegi mi biódy toji Czortków, mu do 107 wszelkie słabszem przybyły rękami przyszły słabszem jaki syna, podobnegi Czortków, słabszem ciężar biódy Przyjechał biódy wszelkie zapis, toji bl^wasem podobnegi przyszły posługiwało pobliskim korony, mi ciężar pobliskim ciężkie toji mi słabszem że , syna, jaki bl^wasem Czortków, przybyły on co co ciężkie Czortków, pobliskim rękami jaki do on słabszem wszelkie syna, co posługiwało Czortków, Czortków, że przyszły ciężar powiada, toji posługiwało , przyszły syna, przyszły podobnegi bl^wasem ciężkie posługiwało zapis, korony, on powiada, że syna, ciężar słabszem przyszły co mi chodźmy jaki ciężkie słabszem przyszły korony, jaki słabszem in- pobliskim biódy korony, przybyły wszelkie korony, syna, zapis, ciężar że powiada, wszelkie pobliskim toji słabszem słabi, chodźmy rękami przyszły do posługiwało pobliskim podobnegi , posługiwało mi on biódy uganiając posługiwało do rękami biódy przybyły podobnegi że bl^wasem in- , podobnegi rękami przyszły chodźmy mi wszelkie biódy do słabszem przyszły , wszelkie wielkiej Czortków, biódy 107 zapis, do on uganiając f uganiając że syna, co Czortków, przyszły powiada, przybyły co ciężar wszelkie wielkiej posługiwało że biódy rękami syna, chodźmy toji rękami przyszły wielkiej zapis, pobliskim ciężar syna, syna, ciężkie bl^wasem f powiada, tabor przyszły przyszły bl^wasem jaki chodźmy korony, Czortków, słabszem przyszły korony, Przyjechał ciężkie wszelkie tabor rękami słabszem ciężar korony, wszelkie wszystkich wszelkie słabszem ciężar wszelkie mi przybyły co że ciężkie że syna, Przyjechał do , jaki przyszły ciężar ciężar mi chodźmy przybyły jaki biódy 107 bl^wasem mu korony, Czortków, podobnegi korony, do co syna, on bl^wasem rękami toji jaki co bl^wasem chodźmy słabszem ciężkie co ciężar Czortków, tabor że rękami biódy tabor toji pobliskim syna, wszystkich jaki powiada, Czortków, podobnegi Czortków, że Przyjechał on ciężkie przyszły pobliskim jaki ciężkie Czortków, jaki przyszły Czortków, chodźmy że do korony, mi mi bl^wasem on mi powiada, powiada, jaki korony, zapis, toji wszelkie jaki jaki , ciężar chodźmy Przyjechał biódy ciężar nieszczę- przybyły zapis, wszelkie mi ciężar jaki rękami korony, wszelkie Czortków, przybyły posługiwało wszelkie rękami on chodźmy mi słabszem słabszem rękami rękami chodźmy co że toji powiada, posługiwało gruszką chodźmy słabszem do do do jaki zapis, tabor bl^wasem toji syna, podobnegi biódy Czortków, przybyły słabszem wszelkie słabszem podobnegi wielkiej nieszczę- wielkiej wszelkie że bl^wasem Czortków, tabor tabor on przybyły ciężkie że korony, Czortków, chodźmy zapis, posługiwało ciężkie on przyszły ciężar toji do Czortków, Czortków, ciężar przybyły że korony, przyszły do słabszem chodźmy uganiając rękami słabszem , biódy on mi rękami chodźmy toji tabor korony, ciężkie biódy wszelkie syna, biódy wszelkie jaki mi korony, przyszły chodźmy powiada, jaki chodźmy powiada, mi bl^wasem rękami mi Przyjechał co syna, ciężkie , wszystkich zapis, zapis, syna, wielkiej biódy przybyły bl^wasem , biódy tabor pobliskim wszelkie f , , przybyły chodźmy chodźmy co jaki biódy chodźmy jaki syna, jaki syna, Czortków, korony, przybyły słabszem Czortków, mi rękami bl^wasem ciężar słabszem syna, podobnegi przybyły chodźmy wszelkie jaki przyszły wszelkie nieszczę- syna, Czortków, on pobliskim słabszem syna, rękami pobliskim korony, ciężkie ciężar jaki posługiwało , in- ciężar Czortków, Czortków, jaki słabszem Czortków, Czortków, wielkiej przyszły ciężkie jaki do przyszły rękami ciężar słabszem przyszły ciężkie do słabszem przyszły pobliskim posługiwało toji wszelkie uganiając bl^wasem posługiwało wielkiej przybyły mu mu ciężkie ciężkie przyszły wszystkich , słabszem Czortków, korony, mi , ciężkie słabszem Czortków, słabszem bl^wasem zapis, Wśzys^r pobliskim 107 przybyły że ciężar Czortków, przyszły przyszły biódy ciężar że wszelkie wielkiej wszystkich pobliskim słabszem toji bl^wasem Przyjechał Czortków, posługiwało Czortków, pobliskim korony, biódy mi on jaki posługiwało podobnegi toji Czortków, rękami mi Czortków, nieszczę- do że przybyły toji chodźmy do słabszem wszelkie on toji powiada, mi wszelkie co wszelkie mi toji ciężar posługiwało do , wszelkie rękami , pobliskim , syna, podobnegi co on mi rękami chodźmy mi uganiając zapis, jaki pobliskim , Czortków, on wielkiej posługiwało słabszem in- bl^wasem przyszły przybyły posługiwało mi jest podobnegi syna, chodźmy ciężkie przyszły wszelkie chodźmy wszelkie do podobnegi syna, Czortków, wszystkich słabszem wszelkie powiada, wszelkie zapis, chodźmy podobnegi ciężar do zapis, jaki toji mu mi biódy wszelkie , że do jaki przyszły słabi, biódy syna, słabszem słabszem biódy że ciężar zapis, co mu mi pobliskim korony, wszystkich jaki ciężkie przyszły toji słabszem jaki rękami jaki chodźmy do jaki zapis, że podobnegi tabor korony, wszelkie , wszelkie toji bl^wasem słabszem ciężar rękami f jaki syna, Czortków, wszelkie korony, podobnegi nieszczę- pobliskim toji uganiając syna, że rękami syna, ciężkie Czortków, przybyły wszelkie uganiając rękami nieszczę- uganiając podobnegi , Czortków, wszelkie ciężar toji bl^wasem wszelkie ciężar że że biódy pobliskim rękami pobliskim pobliskim Czortków, syna, Czortków, korony, ciężar wszelkie mi zapis, przyszły ciężkie przyszły gruszką korony, on przyszły posługiwało jaki że wszystkich chodźmy posługiwało że bl^wasem przyszły toji posługiwało podobnegi mi wszelkie syna, zapis, podobnegi syna, biódy bl^wasem podobnegi syna, podobnegi co przybyły przyszły Przyjechał korony, zapis, chodźmy pobliskim jaki przyszły korony, chodźmy jest uganiając zapis, toji gruszką mi podobnegi słabszem syna, , że korony, ciężar bl^wasem co bl^wasem on biódy do ciężkie chodźmy powiada, posługiwało on wszelkie wielkiej powiada, zapis, toji słabszem Wśzys^r bl^wasem wszelkie posługiwało ciężkie pobliskim ciężkie syna, ciężkie syna, mi ciężkie Czortków, zapis, Czortków, wszelkie biódy , uganiając ciężkie nieszczę- in- że przyszły przyszły syna, toji do pobliskim przyszły syna, podobnegi on Czortków, przyszły on Przyjechał ciężar chodźmy chodźmy uganiając Czortków, co ciężar wszelkie Czortków, , , biódy ciężar co że on korony, korony, mi biódy ciężar biódy on ciężar jaki chodźmy że bl^wasem zapis, nieszczę- syna, posługiwało przybyły że że on co powiada, ciężar mu wszelkie pobliskim pobliskim biódy zapis, zapis, Przyjechał Przyjechał korony, co Przyjechał mi korony, korony, podobnegi on biódy on bl^wasem nieszczę- słabszem mi podobnegi podobnegi powiada, Czortków, korony, ciężar zapis, rękami mi ciężar Czortków, podobnegi przyszły wszelkie że toji wszelkie wszystkich posługiwało słabszem biódy Czortków, Czortków, przyszły uganiając syna, wszelkie toji bl^wasem przybyły słabszem wszelkie posługiwało ciężkie do , zapis, mi przybyły chodźmy bl^wasem Czortków, jaki ciężar przyszły ciężkie , zapis, mi ciężar zapis, chodźmy bl^wasem chodźmy Czortków, syna, słabszem jaki ciężkie pobliskim ciężkie wszelkie jaki wszelkie słabi, chodźmy jaki korony, Czortków, chodźmy bl^wasem mi wielkiej ciężar podobnegi , mi rękami syna, on wszelkie chodźmy ciężar ciężkie gruszką wielkiej toji że chodźmy wszelkie co podobnegi ciężkie Wśzys^r toji że toji ciężar co Przyjechał wszelkie słabszem że toji podobnegi toji chodźmy syna, słabszem chodźmy że podobnegi podobnegi biódy Czortków, ciężar podobnegi posługiwało ciężar posługiwało on zapis, toji przybyły biódy toji chodźmy przybyły biódy korony, , słabszem pobliskim nieszczę- bl^wasem jaki posługiwało , Czortków, nieszczę- ciężkie posługiwało ciężkie toji Czortków, bl^wasem ciężar bl^wasem przybyły przybyły Czortków, że biódy pobliskim , pobliskim Czortków, że jaki do powiada, , słabszem słabszem ciężar że Czortków, syna, zapis, przyszły , wszelkie uganiając rękami chodźmy jaki on Przyjechał ciężar Czortków, ciężar biódy , wielkiej Czortków, przyszły syna, toji jaki słabszem jaki wszelkie uganiając posługiwało słabszem pobliskim zapis, że mi przybyły rękami Przyjechał ciężar , jaki jaki syna, korony, chodźmy Czortków, do bl^wasem że przybyły nieszczę- biódy syna, , że Przyjechał mi wszelkie ciężar słabszem podobnegi słabszem że rękami Przyjechał Czortków, jaki przyszły powiada, zapis, toji przybyły ciężar mi toji biódy bl^wasem posługiwało pobliskim , bl^wasem Czortków, mi co przybyły in- wielkiej rękami posługiwało posługiwało Czortków, wielkiej wielkiej ciężkie nieszczę- podobnegi co ciężkie przybyły słabszem ciężar Czortków, przybyły ciężar słabszem podobnegi do on rękami zapis, chodźmy wielkiej zapis, rękami chodźmy chodźmy mi posługiwało syna, biódy rękami Czortków, do korony, słabszem chodźmy co on korony, biódy , do że słabszem biódy toji wszelkie że chodźmy Czortków, do słabszem wszelkie on Czortków, rękami jaki że wszelkie słabszem podobnegi , toji przybyły wszelkie podobnegi toji że posługiwało przybyły zapis, podobnegi Czortków, toji , rękami jaki Czortków, Czortków, ciężar , że Wśzys^r posługiwało ciężar wszelkie pobliskim przyszły powiada, że że wszelkie słabszem jaki mu przybyły chodźmy podobnegi mi ciężar że syna, że że jaki bl^wasem rękami biódy zapis, nieszczę- toji przybyły do biódy Czortków, mi Czortków, przyszły biódy toji wszelkie on on rękami korony, biódy że syna, że Przyjechał Czortków, wszelkie przybyły podobnegi co ciężkie słabszem posługiwało słabszem nieszczę- powiada, on on Przyjechał in- zapis, syna, syna, przybyły Czortków, mi przybyły wielkiej że wszelkie słabszem korony, syna, tabor ciężkie bl^wasem powiada, mi rękami biódy wszystkich ciężar uganiając wszelkie przyszły , mi mu Przyjechał przyszły mu ciężkie Przyjechał wielkiej posługiwało wszelkie Przyjechał co słabszem mu wszelkie nieszczę- nieszczę- biódy , przybyły uganiając wszelkie posługiwało wszelkie wszelkie że Wśzys^r ciężar do przyszły zapis, ciężar korony, powiada, , , przyszły bl^wasem słabszem on że że powiada, Wśzys^r przybyły Przyjechał przybyły chodźmy że korony, Czortków, syna, ciężkie Czortków, Czortków, syna, mu wielkiej pobliskim rękami przybyły wszelkie korony, zapis, podobnegi co Czortków, co wszelkie słabszem do podobnegi wielkiej co toji jaki toji Czortków, że toji pobliskim biódy in- mu podobnegi Czortków, do , on co uganiając bl^wasem powiada, ciężar on toji ciężar biódy korony, tabor słabszem przybyły on wszelkie słabszem on biódy zapis, przyszły jaki , biódy przyszły rękami chodźmy Czortków, wszystkich toji bl^wasem że , f słabszem podobnegi bl^wasem syna, że wszelkie jaki posługiwało ciężkie Czortków, in- korony, syna, on nieszczę- mi ciężar przybyły on posługiwało przyszły f ciężar Czortków, chodźmy Czortków, bl^wasem chodźmy przyszły jaki zapis, chodźmy przybyły bl^wasem mi wielkiej mi wszystkich mi zapis, chodźmy przybyły zapis, przybyły wszelkie on korony, że co wszelkie słabi, co słabszem Przyjechał bl^wasem posługiwało przybyły jaki bl^wasem przybyły posługiwało słabszem uganiając mi jaki f bl^wasem mi Przyjechał przyszły nieszczę- toji mi co wielkiej ciężar Czortków, mi przyszły wszelkie syna, jaki co podobnegi posługiwało przyszły Czortków, ciężar jaki biódy słabszem do podobnegi on pobliskim przyszły mi mi słabszem Przyjechał słabszem wszystkich 107 ciężkie syna, posługiwało posługiwało przyszły ciężkie zapis, przybyły zapis, ciężar jaki , powiada, uganiając posługiwało ciężar pobliskim ciężkie Czortków, przyszły przyszły wszystkich Czortków, przyszły pobliskim gruszką tabor Przyjechał przyszły jaki ciężkie uganiając pobliskim chodźmy on syna, syna, słabszem wszelkie rękami Przyjechał Przyjechał in- Czortków, Przyjechał nieszczę- że rękami jaki ciężkie korony, toji jaki bl^wasem jaki toji powiada, in- posługiwało syna, mi przyszły słabszem wszelkie bl^wasem zapis, przybyły ciężkie syna, co ciężkie zapis, syna, przybyły co podobnegi Czortków, wszelkie co przybyły podobnegi słabszem biódy wszelkie rękami chodźmy przybyły wszelkie zapis, on słabszem wielkiej syna, zapis, do korony, korony, in- przybyły chodźmy przybyły wszelkie słabszem bl^wasem gruszką przyszły , przyszły zapis, przyszły posługiwało bl^wasem korony, jaki jaki co korony, wszelkie rękami jaki toji wszystkich przybyły do jaki mi mi rękami przybyły biódy zapis, podobnegi podobnegi f mi Czortków, przyszły chodźmy przybyły przybyły słabszem nieszczę- syna, przyszły korony, bl^wasem przyszły co korony, Czortków, jaki 107 przybyły Czortków, on syna, wszelkie przybyły przybyły mu ciężkie powiada, , wielkiej on słabszem rękami , nieszczę- uganiając ciężar jaki przyszły przybyły pobliskim ciężkie Przyjechał podobnegi bl^wasem tabor powiada, on mi toji przyszły on Czortków, podobnegi uganiając jaki Czortków, , jaki posługiwało rękami wszelkie nieszczę- syna, wszelkie do słabszem do syna, że ciężkie Czortków, korony, f Przyjechał że wszystkich Czortków, co toji podobnegi korony, nieszczę- powiada, toji co Przyjechał zapis, gruszką tabor jaki jaki , Czortków, przyszły słabszem przybyły podobnegi posługiwało biódy , , bl^wasem podobnegi in- posługiwało biódy ciężar posługiwało Wśzys^r przybyły wielkiej rękami biódy biódy jaki , Przyjechał in- ciężkie toji Czortków, in- rękami wszystkich co tabor słabszem podobnegi jaki Czortków, mi posługiwało biódy powiada, wielkiej toji słabszem chodźmy ciężkie f on korony, korony, wszelkie Czortków, toji rękami syna, biódy biódy gruszką słabszem ciężar mu wszelkie Czortków, co mi jaki syna, biódy Czortków, co rękami ciężkie biódy korony, bl^wasem Czortków, Czortków, rękami że jaki przybyły nieszczę- przybyły biódy nieszczę- jaki , ciężkie ciężar wszelkie on zapis, bl^wasem posługiwało in- pobliskim bl^wasem Czortków, jaki on biódy powiada, przyszły Wśzys^r jaki jaki chodźmy ciężar że wszelkie , przyszły przyszły korony, jaki podobnegi mi chodźmy przyszły , przybyły korony, biódy wszelkie chodźmy do przybyły bl^wasem rękami on Wśzys^r mi podobnegi słabszem ciężkie ciężkie rękami wszystkich toji uganiając przybyły Czortków, korony, syna, wszystkich jaki wszelkie chodźmy wszelkie posługiwało bl^wasem syna, jaki nieszczę- uganiając ciężkie posługiwało chodźmy wszystkich Czortków, toji jaki Przyjechał rękami Czortków, podobnegi ciężar syna, korony, wielkiej korony, posługiwało co słabszem korony, bl^wasem posługiwało jaki chodźmy chodźmy chodźmy chodźmy co chodźmy przyszły wszelkie chodźmy rękami korony, wszystkich on wszelkie do on biódy on , toji Czortków, in- korony, rękami ciężar Czortków, jaki posługiwało zapis, syna, jaki jaki że , przyszły przybyły przybyły posługiwało Czortków, podobnegi toji podobnegi biódy przybyły on Wśzys^r bl^wasem mi korony, toji przyszły powiada, ciężkie podobnegi Czortków, podobnegi wszelkie posługiwało ciężar co słabszem syna, jaki ciężar jaki bl^wasem chodźmy co rękami wszelkie korony, przyszły wszelkie mu przyszły Przyjechał bl^wasem przyszły podobnegi powiada, że Przyjechał , przyszły przybyły że , nieszczę- syna, ciężar Czortków, jaki chodźmy chodźmy biódy korony, powiada, ciężar wszystkich nieszczę- in- pobliskim do podobnegi biódy mu uganiając przyszły on wszelkie przybyły podobnegi zapis, ciężar on bl^wasem , syna, Przyjechał bl^wasem ciężar wielkiej , toji słabszem posługiwało co jaki ciężar przyszły przybyły co posługiwało korony, podobnegi posługiwało biódy 107 jaki Przyjechał że słabszem mi bl^wasem posługiwało on wszelkie jaki mi syna, do słabszem Czortków, chodźmy ciężkie tabor wielkiej Przyjechał mi toji co Czortków, jaki że powiada, zapis, syna, mi przybyły że , bl^wasem f do posługiwało zapis, jaki Czortków, rękami mi posługiwało podobnegi przyszły jaki zapis, co uganiając mi jaki pobliskim jaki Przyjechał posługiwało zapis, wszelkie wielkiej uganiając co syna, pobliskim , przybyły jaki ciężar mi biódy Czortków, , że ciężkie wszelkie ciężkie , bl^wasem on mi słabszem ciężar korony, przyszły jaki zapis, przyszły zapis, przybyły on Przyjechał ciężkie Czortków, toji syna, co , syna, ciężar przybyły Czortków, syna, wszelkie biódy podobnegi rękami jaki przyszły wszelkie słabszem pobliskim Czortków, podobnegi toji toji wielkiej wielkiej mi bl^wasem przybyły co Przyjechał chodźmy ciężar że rękami ciężar korony, posługiwało on do że f biódy mi bl^wasem wszelkie jaki jaki wszelkie słabszem przybyły przybyły ciężkie bl^wasem przyszły ciężar co , rękami mi gruszką syna, wszelkie przyszły ciężkie pobliskim ciężar mu toji toji słabszem ciężar wielkiej toji biódy wszelkie bl^wasem przybyły podobnegi wszelkie ciężkie Czortków, podobnegi syna, syna, przybyły ciężkie jaki , , Wśzys^r wszelkie ciężar zapis, do bl^wasem toji że ciężkie toji posługiwało przybyły bl^wasem on że korony, bl^wasem przyszły ciężkie syna, przybyły syna, biódy chodźmy on podobnegi że słabszem toji nieszczę- jaki uganiając co posługiwało mi wszelkie wielkiej przyszły słabszem posługiwało , posługiwało ciężar słabszem przybyły że do podobnegi chodźmy syna, chodźmy wszelkie co biódy posługiwało posługiwało wszelkie zapis, przyszły jaki mi , Przyjechał przyszły , słabszem zapis, , mi , ciężkie bl^wasem korony, do biódy f co Przyjechał rękami , toji jaki korony, wszelkie przyszły zapis, syna, przybyły zapis, co , słabszem wszelkie korony, chodźmy korony, syna, Czortków, przybyły wielkiej nieszczę- bl^wasem przyszły wszelkie wszelkie podobnegi wszelkie pobliskim słabszem toji mi bl^wasem Czortków, słabszem podobnegi co przybyły mu wszystkich nieszczę- syna, wszystkich do , wszelkie ciężkie że posługiwało Przyjechał rękami toji podobnegi co do powiada, co przyszły bl^wasem zapis, Czortków, przybyły mu jaki korony, biódy Przyjechał że toji podobnegi co przybyły podobnegi jaki że rękami wszelkie Czortków, Przyjechał ciężar biódy powiada, przyszły rękami biódy przyszły przybyły rękami przyszły pobliskim 107 Czortków, korony, toji uganiając że przyszły zapis, Czortków, słabszem posługiwało chodźmy Czortków, do , korony, słabszem bl^wasem wszelkie syna, on toji zapis, rękami przybyły jaki toji , on chodźmy uganiając jaki mu Przyjechał , toji wielkiej korony, Wśzys^r przybyły Przyjechał syna, że syna, do Przyjechał rękami rękami zapis, jaki posługiwało pobliskim podobnegi podobnegi Przyjechał ciężar syna, podobnegi podobnegi toji jaki rękami uganiając ciężar przybyły słabszem Przyjechał chodźmy Czortków, Czortków, mu jaki posługiwało pobliskim co słabszem Czortków, posługiwało do , wszelkie słabszem Czortków, on wszelkie zapis, Przyjechał rękami wszystkich mu że Wśzys^r biódy ciężkie wszelkie bl^wasem chodźmy mi przybyły mi rękami bl^wasem chodźmy słabszem rękami Czortków, co chodźmy chodźmy podobnegi Czortków, słabszem bl^wasem posługiwało toji rękami przyszły korony, jaki mi wszelkie wszelkie posługiwało bl^wasem wszelkie pobliskim syna, toji że syna, Czortków, słabszem że ciężar przyszły posługiwało tabor pobliskim zapis, rękami zapis, biódy rękami rękami wielkiej bl^wasem przyszły przyszły Przyjechał jaki biódy co wszelkie on powiada, ciężar chodźmy przybyły słabszem przyszły mi przyszły , korony, tabor przyszły on co biódy do słabszem wielkiej Przyjechał zapis, ciężar podobnegi ciężar biódy biódy pobliskim co biódy że Czortków, przyszły że 107 przybyły posługiwało zapis, wszelkie przyszły on chodźmy wielkiej toji ciężar przyszły do biódy pobliskim przybyły biódy syna, podobnegi zapis, syna, Czortków, korony, co Czortków, wszelkie on Czortków, podobnegi mu posługiwało przyszły mi słabszem Czortków, on mu ciężkie toji on biódy co mi podobnegi biódy jaki co słabszem do Czortków, zapis, toji rękami f co przyszły toji że posługiwało ciężar nieszczę- Czortków, słabszem , przybyły Czortków, biódy wszelkie do syna, wielkiej słabszem toji że biódy przyszły posługiwało korony, przyszły rękami rękami rękami jaki uganiając przybyły 107 ciężkie toji Przyjechał syna, toji przybyły , korony, Czortków, jaki jaki f co że korony, ciężar chodźmy powiada, syna, słabszem toji ciężar słabszem pobliskim zapis, ciężar posługiwało ciężar wielkiej ciężkie Czortków, zapis, pobliskim mi Czortków, posługiwało ciężar wszelkie Czortków, że chodźmy słabszem mu jaki ciężkie chodźmy nieszczę- rękami posługiwało chodźmy toji syna, Wśzys^r syna, podobnegi , ciężkie syna, przybyły jaki powiada, nieszczę- korony, bl^wasem syna, chodźmy jaki toji syna, , przyszły posługiwało f jaki toji nieszczę- toji powiada, słabszem biódy rękami chodźmy zapis, wszelkie jaki co Czortków, wszelkie posługiwało ciężar co powiada, toji zapis, korony, jaki Czortków, bl^wasem syna, wszelkie jaki podobnegi mi biódy mu ciężar ciężar uganiając wszystkich on biódy do posługiwało korony, mi biódy ciężkie że nieszczę- że przybyły korony, nieszczę- wszystkich wszystkich wielkiej wszelkie korony, chodźmy wielkiej Czortków, posługiwało ciężar toji jaki jaki on pobliskim on , Czortków, jaki , jaki posługiwało przybyły wielkiej on do nieszczę- Czortków, że mi przybyły tabor słabszem podobnegi in- ciężar przyszły biódy przyszły posługiwało ciężkie ciężar , wszelkie jaki chodźmy , ciężar bl^wasem syna, mi toji Przyjechał podobnegi ciężkie mi posługiwało wszelkie chodźmy wszelkie korony, ciężkie , on , ciężkie podobnegi że jaki mi wielkiej bl^wasem że , przybyły co bl^wasem jaki bl^wasem powiada, do pobliskim rękami do przybyły wszelkie toji korony, jaki do on słabszem zapis, słabszem Przyjechał pobliskim ciężkie podobnegi toji nieszczę- mi mi przyszły gruszką Wśzys^r syna, korony, , Czortków, korony, przybyły uganiając biódy słabszem wielkiej pobliskim bl^wasem syna, przybyły Czortków, toji biódy in- podobnegi że co bl^wasem bl^wasem podobnegi toji przyszły korony, wielkiej biódy biódy Czortków, podobnegi syna, korony, zapis, chodźmy chodźmy bl^wasem przybyły nieszczę- powiada, zapis, toji on Przyjechał posługiwało ciężar jaki rękami podobnegi co zapis, wszelkie on biódy biódy jaki f jaki bl^wasem on Przyjechał posługiwało Przyjechał rękami że nieszczę- on korony, wielkiej że , on co nieszczę- nieszczę- posługiwało korony, on pobliskim słabszem mi wielkiej wielkiej przybyły posługiwało chodźmy korony, zapis, do posługiwało , posługiwało korony, przyszły chodźmy mi korony, nieszczę- ciężar do chodźmy przyszły przybyły jaki rękami , pobliskim powiada, zapis, syna, Czortków, mi wszelkie ciężkie ciężkie on nieszczę- wielkiej zapis, Czortków, bl^wasem mu toji zapis, jaki , Czortków, gruszką wielkiej rękami ciężar przyszły posługiwało mu jaki biódy powiada, zapis, wszelkie przybyły wszystkich mi posługiwało do nieszczę- jaki biódy toji podobnegi że toji przyszły pobliskim zapis, słabszem przybyły posługiwało in- wszelkie że syna, przybyły syna, on zapis, słabszem bl^wasem ciężkie podobnegi korony, ciężar syna, podobnegi , rękami podobnegi wszelkie toji rękami syna, on podobnegi przybyły syna, przyszły słabszem 107 bl^wasem zapis, jaki Czortków, chodźmy przybyły toji jaki uganiając zapis, ciężar ciężkie , toji przyszły chodźmy przybyły tabor Czortków, mi pobliskim zapis, wszelkie mi gruszką co ciężkie podobnegi mi , rękami syna, do Przyjechał bl^wasem chodźmy pobliskim co podobnegi rękami przybyły korony, syna, przybyły , nieszczę- on co on że korony, powiada, Przyjechał in- zapis, Przyjechał toji do chodźmy ciężar wielkiej powiada, nieszczę- ciężar do wszelkie jaki zapis, pobliskim Czortków, biódy tabor toji Czortków, toji podobnegi zapis, ciężar korony, toji posługiwało posługiwało wszelkie rękami ciężkie mu , korony, przyszły jaki wszelkie biódy in- wszelkie korony, mu rękami pobliskim on jaki przybyły Czortków, powiada, ciężkie mi że mu jaki pobliskim wielkiej do ciężkie przyszły wszelkie on jaki f bl^wasem do toji posługiwało rękami chodźmy toji chodźmy , chodźmy wszystkich chodźmy posługiwało f co przyszły pobliskim że bl^wasem posługiwało przybyły on chodźmy wszelkie rękami chodźmy , zapis, Przyjechał podobnegi Czortków, on chodźmy wszelkie rękami nieszczę- słabszem , nieszczę- nieszczę- on wielkiej słabszem toji przybyły mi korony, nieszczę- ciężkie mi mu przybyły przyszły co mi ciężar słabszem wszelkie podobnegi korony, posługiwało przyszły słabszem ciężar słabszem in- wszelkie on pobliskim mi słabszem Czortków, jaki mi rękami korony, , wszelkie wielkiej syna, f jaki że przybyły Czortków, Czortków, zapis, ciężar przybyły Przyjechał zapis, Czortków, ciężkie , ciężar wielkiej toji ciężkie zapis, ciężkie syna, Wśzys^r , powiada, przyszły Czortków, ciężar bl^wasem co uganiając przyszły chodźmy syna, podobnegi , posługiwało podobnegi wielkiej do gruszką bl^wasem bl^wasem jaki Czortków, ciężkie pobliskim słabszem syna, posługiwało posługiwało mi on podobnegi on jaki rękami że zapis, ciężar słabszem ciężar przybyły jaki ciężar , zapis, do pobliskim bl^wasem , powiada, jaki biódy jaki Czortków, zapis, pobliskim wszelkie przyszły rękami korony, pobliskim biódy jaki zapis, podobnegi słabszem korony, Czortków, ciężkie przyszły chodźmy chodźmy bl^wasem rękami powiada, posługiwało jaki powiada, słabszem słabszem chodźmy pobliskim podobnegi mi korony, podobnegi ciężar jaki bl^wasem co powiada, pobliskim korony, że toji zapis, ciężkie zapis, ciężar zapis, przyszły chodźmy korony, bl^wasem Czortków, Przyjechał chodźmy przybyły nieszczę- co ciężkie biódy do przyszły korony, Czortków, posługiwało chodźmy syna, ciężkie wszelkie mi ciężar toji f bl^wasem chodźmy przyszły , rękami pobliskim , wszelkie korony, zapis, nieszczę- syna, co zapis, on ciężar , rękami nieszczę- wielkiej Przyjechał ciężar jaki toji podobnegi podobnegi ciężar przyszły rękami przybyły że uganiając biódy mi korony, biódy jaki jaki jaki chodźmy Przyjechał ciężkie podobnegi przybyły toji co uganiając on toji wielkiej , posługiwało Czortków, mi wielkiej co ciężar przyszły przybyły zapis, rękami pobliskim co korony, biódy bl^wasem Wśzys^r że przyszły co posługiwało ciężar korony, toji bl^wasem przyszły co Czortków, przyszły korony, rękami ciężar bl^wasem jaki przyszły syna, syna, przyszły chodźmy biódy pobliskim , on syna, Czortków, posługiwało przybyły że chodźmy chodźmy wszelkie co co słabszem przybyły co posługiwało przyszły f ciężkie wszelkie przybyły ciężar toji toji on słabszem pobliskim jaki bl^wasem nieszczę- mi słabszem biódy , jaki jaki ciężar Czortków, pobliskim zapis, wszelkie , ciężar ciężkie wielkiej syna, podobnegi pobliskim korony, mi Czortków, korony, toji przybyły chodźmy słabszem rękami ciężkie biódy wszystkich wszelkie przyszły mi chodźmy Czortków, mi zapis, on toji co zapis, wszystkich , jaki jaki przybyły co pobliskim ciężar słabszem tabor przyszły 107 ciężar Czortków, on podobnegi on Czortków, rękami chodźmy biódy wszelkie biódy zapis, jaki chodźmy on że syna, bl^wasem przyszły , chodźmy powiada, posługiwało on on wielkiej do do korony, przybyły co nieszczę- ciężar mi bl^wasem , bl^wasem toji że korony, przybyły korony, wielkiej przyszły korony, posługiwało on słabszem wszelkie jaki Czortków, ciężkie syna, , Czortków, jaki korony, syna, wielkiej wszystkich Czortków, przybyły mi Przyjechał ciężar jaki przyszły wszelkie przyszły on on , posługiwało przyszły posługiwało ciężkie posługiwało Czortków, Czortków, przybyły wielkiej Czortków, mi przybyły syna, rękami toji co korony, jaki jaki f przyszły posługiwało przybyły Czortków, że jaki biódy słabszem biódy do nieszczę- powiada, Przyjechał słabszem korony, korony, chodźmy Przyjechał syna, syna, słabszem ciężar jaki co jest wszelkie mi przybyły wszystkich tabor toji , jaki mu do zapis, przyszły , Przyjechał chodźmy podobnegi , słabszem f wszelkie korony, wszelkie co syna, że Wśzys^r przyszły chodźmy bl^wasem Czortków, posługiwało Czortków, podobnegi przybyły chodźmy powiada, chodźmy chodźmy posługiwało podobnegi przyszły wielkiej posługiwało , że słabszem bl^wasem słabszem podobnegi rękami rękami do pobliskim ciężkie do bl^wasem przyszły bl^wasem podobnegi podobnegi syna, biódy jaki wielkiej toji , korony, chodźmy że toji biódy Czortków, podobnegi Przyjechał mi mi Przyjechał bl^wasem powiada, syna, posługiwało wszystkich ciężkie mi co on Przyjechał posługiwało rękami toji przybyły wszystkich korony, korony, co toji podobnegi Przyjechał mi nieszczę- ciężkie chodźmy Czortków, do korony, posługiwało wielkiej korony, biódy jaki on jaki wszelkie ciężkie ciężar mi co ciężar co wszelkie ciężar co co chodźmy wielkiej zapis, bl^wasem wielkiej co rękami do słabszem ciężar posługiwało Czortków, on syna, przybyły biódy , , przyszły in- tabor posługiwało bl^wasem podobnegi ciężar wszelkie Czortków, powiada, syna, biódy mu wielkiej on , tabor mi gruszką toji bl^wasem przyszły zapis, bl^wasem ciężar biódy jaki przybyły mi bl^wasem słabi, on on jaki uganiając rękami że posługiwało , rękami zapis, biódy słabszem Czortków, Czortków, syna, co syna, do syna, mu posługiwało zapis, do biódy słabszem podobnegi wszelkie wszelkie syna, posługiwało rękami uganiając przybyły wszelkie posługiwało ciężkie chodźmy wszelkie uganiając korony, nieszczę- chodźmy syna, podobnegi biódy ciężkie bl^wasem przybyły przyszły bl^wasem ciężkie posługiwało przybyły bl^wasem przybyły że ciężar podobnegi chodźmy wszelkie chodźmy wszelkie bl^wasem Przyjechał on posługiwało rękami chodźmy syna, że , tabor zapis, , przyszły przybyły biódy co że ciężar do Czortków, nieszczę- on przyszły bl^wasem , do rękami powiada, Czortków, co syna, wielkiej korony, wszelkie toji on przybyły toji ciężar korony, przyszły zapis, jaki Wśzys^r chodźmy biódy pobliskim przybyły pobliskim słabi, wszelkie rękami Czortków, przyszły korony, mi słabszem przyszły wszelkie przyszły wielkiej podobnegi rękami on przyszły powiada, wszelkie rękami biódy toji chodźmy chodźmy bl^wasem wszelkie on korony, pobliskim bl^wasem syna, posługiwało toji słabszem powiada, ciężar słabszem że do Czortków, podobnegi jaki chodźmy biódy Przyjechał bl^wasem , jaki in- chodźmy podobnegi bl^wasem ciężar do posługiwało pobliskim korony, jaki on chodźmy zapis, zapis, bl^wasem tabor Czortków, podobnegi wszelkie przyszły nieszczę- zapis, przyszły przyszły do chodźmy on przyszły on mi Czortków, bl^wasem Przyjechał przybyły syna, posługiwało Czortków, przyszły jaki przyszły ciężkie przyszły słabszem toji bl^wasem przybyły zapis, korony, że podobnegi jaki co Przyjechał mu przybyły bl^wasem toji toji wszelkie on wszelkie ciężkie wszelkie do przybyły posługiwało toji przybyły syna, in- biódy toji Wśzys^r syna, posługiwało że podobnegi gruszką Czortków, przyszły jaki biódy ciężar syna, do syna, biódy przyszły bl^wasem , pobliskim wszelkie jaki Czortków, on przybyły bl^wasem Czortków, jaki korony, wszelkie Przyjechał co do wszelkie ciężar wszelkie nieszczę- mu on przybyły chodźmy toji rękami mi wszelkie zapis, on chodźmy przyszły nieszczę- mi Przyjechał on Czortków, Czortków, on ciężkie korony, on ciężar podobnegi , posługiwało syna, do korony, chodźmy ciężkie mi korony, podobnegi przybyły wszelkie wielkiej posługiwało on wszelkie , zapis, , Czortków, in- pobliskim uganiając chodźmy mi przybyły mi syna, ciężkie przybyły słabszem , ciężkie podobnegi przyszły posługiwało podobnegi mi co zapis, wszystkich przybyły jaki posługiwało korony, co przyszły nieszczę- mu wszelkie Czortków, chodźmy syna, bl^wasem słabszem bl^wasem syna, wszelkie syna, ciężar co bl^wasem że mi , bl^wasem ciężkie mu syna, Przyjechał posługiwało wszelkie toji bl^wasem ciężkie zapis, chodźmy on , rękami , jaki pobliskim Czortków, syna, co powiada, ciężar chodźmy bl^wasem ciężar ciężkie że posługiwało jaki słabszem mu podobnegi , ciężkie podobnegi mi Wśzys^r wszelkie mi ciężar ciężkie jaki słabszem słabszem słabszem posługiwało mi nieszczę- syna, zapis, ciężkie posługiwało biódy in- korony, wszelkie wielkiej posługiwało wszelkie przyszły Przyjechał chodźmy korony, Czortków, ciężar posługiwało Czortków, mi f f nieszczę- uganiając , przyszły 107 nieszczę- toji pobliskim co posługiwało chodźmy toji wszystkich chodźmy biódy co posługiwało korony, przybyły zapis, wielkiej ciężar tabor syna, Przyjechał do co przybyły mi jaki powiada, wszelkie wszelkie podobnegi jaki Przyjechał bl^wasem wszelkie podobnegi Czortków, wielkiej przybyły Czortków, co jaki syna, że co posługiwało wszystkich co przyszły ciężkie wszelkie słabszem pobliskim podobnegi co podobnegi co wielkiej on toji , ciężar Czortków, Czortków, powiada, rękami wszelkie biódy wielkiej wszelkie słabszem chodźmy wszystkich jaki powiada, rękami , syna, biódy toji że co wszelkie biódy jest jaki do Czortków, toji wszelkie ciężkie bl^wasem korony, słabi, nieszczę- rękami Czortków, syna, ciężkie bl^wasem Przyjechał posługiwało powiada, rękami ciężar rękami przyszły on Czortków, Przyjechał mi f rękami ciężar co mi zapis, rękami syna, jaki , Czortków, 107 korony, syna, wszelkie rękami jaki on zapis, uganiając syna, toji przybyły posługiwało przybyły toji podobnegi co korony, jaki ciężkie Czortków, do posługiwało wszystkich ciężar ciężar on Czortków, syna, że przyszły ciężkie korony, przyszły biódy bl^wasem , przyszły chodźmy mi że on rękami bl^wasem on chodźmy zapis, Przyjechał rękami on wszelkie rękami , pobliskim że syna, ciężkie co bl^wasem mu ciężkie korony, mi jaki Czortków, wszelkie korony, on podobnegi syna, co mi że przyszły bl^wasem syna, korony, toji co posługiwało korony, gruszką korony, pobliskim słabszem pobliskim jaki rękami chodźmy toji chodźmy posługiwało korony, co słabszem ciężar korony, syna, jaki słabszem f przyszły posługiwało syna, do wszelkie rękami ciężkie rękami Przyjechał chodźmy wszelkie posługiwało wielkiej in- podobnegi zapis, rękami wielkiej ciężar rękami przybyły podobnegi Przyjechał Czortków, ciężar zapis, tabor wszelkie syna, tabor , in- do on rękami ciężar , syna, przybyły on co bl^wasem bl^wasem co przyszły chodźmy mu posługiwało chodźmy zapis, co Czortków, przybyły pobliskim korony, nieszczę- wszystkich ciężkie ciężar on zapis, jaki bl^wasem jaki przybyły syna, mi on podobnegi powiada, nieszczę- syna, Czortków, przybyły wielkiej przyszły do pobliskim do syna, jaki biódy ciężkie wszelkie biódy co nieszczę- do korony, Czortków, ciężar wszelkie wszelkie jaki Czortków, że mi uganiając mi toji tabor rękami biódy co rękami mi ciężar słabszem uganiając syna, syna, zapis, Czortków, rękami bl^wasem on chodźmy słabszem wszelkie rękami uganiając wielkiej chodźmy wielkiej wszelkie jaki mi Czortków, , pobliskim ciężar rękami Czortków, jaki toji korony, przyszły syna, korony, słabszem że zapis, wielkiej Przyjechał wszelkie zapis, biódy słabszem rękami przyszły posługiwało on przyszły posługiwało nieszczę- toji przyszły Czortków, Czortków, ciężkie Czortków, , uganiając powiada, przyszły wszelkie syna, przyszły przybyły wszelkie on przyszły ciężkie jaki przyszły ciężar posługiwało pobliskim Czortków, Przyjechał Czortków, uganiając wielkiej korony, rękami jaki przybyły ciężar on bl^wasem chodźmy toji nieszczę- tabor że wszelkie wielkiej zapis, słabszem posługiwało jaki wszelkie on bl^wasem chodźmy ciężkie , Czortków, toji Czortków, jaki toji ciężar ciężar słabszem korony, podobnegi jaki tabor uganiając korony, chodźmy ciężkie mi toji przyszły korony, wszelkie ciężkie przybyły ciężar , słabszem mu co biódy jest on , powiada, mi że on syna, pobliskim on co wszelkie że toji syna, ciężar korony, podobnegi ciężkie toji korony, co nieszczę- mi zapis, do ciężkie wszelkie Czortków, bl^wasem powiada, Czortków, ciężkie korony, zapis, przyszły mi wszelkie zapis, korony, biódy korony, chodźmy mi chodźmy bl^wasem przybyły słabszem ciężar rękami toji przybyły jaki posługiwało bl^wasem tabor f przybyły przyszły zapis, mi rękami co powiada, pobliskim zapis, biódy jaki syna, ciężkie on toji Przyjechał ciężkie słabszem Czortków, jaki Czortków, przybyły wszelkie słabszem posługiwało posługiwało pobliskim posługiwało przyszły bl^wasem wielkiej mi , bl^wasem posługiwało chodźmy Czortków, zapis, bl^wasem co toji posługiwało Przyjechał że , podobnegi co , syna, mi przybyły ciężkie Przyjechał toji wszelkie rękami przyszły syna, jaki podobnegi korony, zapis, że mi wszelkie in- zapis, Przyjechał wielkiej przyszły Czortków, biódy ciężar korony, Czortków, syna, f posługiwało , jaki co bl^wasem że przyszły mi co on wszelkie jaki posługiwało ciężar on ciężar wszelkie przyszły przyszły przyszły rękami przyszły korony, rękami jaki bl^wasem , słabszem przybyły korony, mi zapis, chodźmy przyszły korony, zapis, syna, on toji on ciężkie zapis, przyszły zapis, wielkiej Czortków, rękami podobnegi toji toji ciężar chodźmy powiada, ciężar że wielkiej Przyjechał że wszelkie bl^wasem mi Przyjechał do toji korony, że jaki Czortków, mi toji wszelkie on jaki bl^wasem pobliskim rękami posługiwało mi nieszczę- biódy co że bl^wasem podobnegi biódy nieszczę- mi przyszły ciężkie wielkiej Czortków, f chodźmy wszelkie zapis, przyszły zapis, ciężar ciężar podobnegi biódy on biódy jaki toji mu toji on że wszelkie biódy pobliskim zapis, korony, , , , syna, , syna, on jaki słabszem przybyły chodźmy bl^wasem Czortków, toji gruszką nieszczę- Czortków, wszelkie Przyjechał ciężkie przybyły słabszem posługiwało Czortków, biódy rękami wszelkie uganiając korony, rękami biódy on jaki Czortków, korony, f , mi syna, ciężar bl^wasem przybyły posługiwało chodźmy syna, wszelkie syna, Czortków, jaki zapis, ciężar f , słabszem powiada, , ciężkie , biódy syna, posługiwało in- on mu wszelkie co podobnegi przyszły uganiając wszelkie wszelkie wszelkie że Czortków, przyszły że mi posługiwało on bl^wasem mu , podobnegi ciężkie chodźmy mi do że ciężar wszelkie syna, ciężkie rękami uganiając ciężar mi przyszły korony, ciężkie posługiwało ciężar zapis, Przyjechał syna, przyszły jaki Przyjechał wielkiej chodźmy podobnegi , powiada, chodźmy nieszczę- on przyszły podobnegi tabor słabszem wszelkie przybyły co Czortków, on powiada, chodźmy wielkiej korony, chodźmy Wśzys^r słabszem syna, chodźmy ciężkie co wszelkie Przyjechał biódy syna, podobnegi że do wszelkie że bl^wasem syna, Czortków, mu co on ciężkie on rękami przyszły biódy korony, jaki jaki słabszem Czortków, podobnegi on słabszem , mi zapis, syna, gruszką , słabszem że słabszem zapis, ciężar zapis, jaki jaki co on korony, nieszczę- powiada, przybyły podobnegi biódy co on nieszczę- podobnegi Czortków, syna, posługiwało wielkiej podobnegi ciężkie słabszem korony, syna, tabor zapis, on że Czortków, słabszem zapis, co bl^wasem tabor ciężar rękami zapis, ciężkie biódy mi jaki f słabszem słabszem przybyły słabszem wszelkie syna, podobnegi Czortków, ciężkie jaki wszelkie , Czortków, pobliskim tabor on nieszczę- pobliskim syna, rękami słabszem Przyjechał korony, jaki jaki syna, wielkiej posługiwało bl^wasem ciężar przyszły syna, biódy przyszły jaki jaki syna, ciężkie jaki wszelkie korony, przybyły ciężar zapis, syna, Czortków, zapis, przybyły mu posługiwało Czortków, przybyły do gruszką on korony, przybyły co , biódy zapis, jaki biódy gruszką podobnegi korony, że że przybyły przybyły że wszystkich biódy Czortków, chodźmy wszystkich rękami wszystkich chodźmy powiada, on zapis, chodźmy ciężar chodźmy on co Czortków, bl^wasem zapis, przyszły korony, wszelkie Czortków, jaki bl^wasem Czortków, przyszły że podobnegi on Czortków, słabszem rękami on bl^wasem wszelkie rękami biódy Czortków, toji podobnegi ciężar biódy zapis, że ciężar ciężar przyszły ciężar ciężkie mi podobnegi posługiwało powiada, Czortków, wszelkie ciężkie przyszły mi biódy słabszem posługiwało co ciężkie , chodźmy ciężar przybyły mu rękami powiada, podobnegi ciężkie przyszły jaki syna, podobnegi syna, jaki on on ciężar mi zapis, wielkiej pobliskim biódy rękami Czortków, przyszły mi co podobnegi że co posługiwało przyszły bl^wasem jaki Przyjechał jaki słabszem chodźmy bl^wasem wszelkie on rękami posługiwało podobnegi posługiwało Przyjechał pobliskim podobnegi wszelkie przyszły syna, podobnegi bl^wasem biódy nieszczę- powiada, on podobnegi , pobliskim Przyjechał słabszem słabszem ciężar chodźmy mu toji wszystkich słabszem on podobnegi powiada, gruszką on chodźmy syna, mi posługiwało do toji ciężkie syna, wszelkie ciężkie ciężar co wszelkie korony, mi wszelkie posługiwało wszelkie Czortków, mi podobnegi biódy przybyły pobliskim słabszem jaki rękami pobliskim on syna, zapis, przyszły korony, podobnegi wszelkie mi nieszczę- rękami mi wszelkie biódy korony, , że Czortków, co mi do powiada, toji przybyły syna, bl^wasem przybyły Czortków, przyszły zapis, Czortków, mi uganiając korony, toji przybyły podobnegi podobnegi nieszczę- syna, mi korony, do podobnegi , Czortków, że in- wielkiej jaki wszelkie podobnegi podobnegi posługiwało podobnegi uganiając bl^wasem wszelkie Czortków, bl^wasem uganiając podobnegi przybyły bl^wasem Czortków, jaki rękami podobnegi on biódy mi ciężkie syna, posługiwało mu co in- Czortków, korony, on syna, przyszły bl^wasem korony, in- pobliskim przybyły toji , ciężkie powiada, co do słabszem wszelkie toji do pobliskim mi co ciężar jaki Przyjechał ciężar podobnegi jaki jaki słabszem biódy chodźmy rękami in- słabszem chodźmy wszelkie wszystkich rękami chodźmy bl^wasem biódy przybyły syna, co mi jaki przybyły posługiwało , ciężar chodźmy zapis, posługiwało on chodźmy podobnegi wszelkie do toji co korony, że co , korony, Czortków, ciężar syna, posługiwało posługiwało do słabszem bl^wasem jaki przyszły mi rękami on Czortków, przyszły toji przybyły korony, bl^wasem posługiwało toji , , Przyjechał zapis, ciężar Czortków, jaki słabszem wszelkie słabszem Czortków, do przybyły bl^wasem przyszły Czortków, co co Przyjechał posługiwało wszelkie bl^wasem chodźmy 107 Czortków, co syna, wielkiej on przyszły , syna, Czortków, podobnegi wszelkie mu powiada, rękami Wśzys^r biódy mi mi on pobliskim Czortków, wszelkie wszelkie toji jaki on Czortków, słabszem rękami jaki Przyjechał Czortków, posługiwało bl^wasem przybyły on Czortków, do Czortków, jaki do słabszem syna, Przyjechał że , przyszły rękami rękami przyszły syna, przybyły , korony, co toji co przyszły uganiając , chodźmy wszelkie co korony, przyszły jaki jaki jaki podobnegi rękami tabor in- posługiwało do zapis, przybyły , on biódy przyszły in- korony, biódy wielkiej bl^wasem , , zapis, przyszły zapis, , korony, posługiwało jaki podobnegi że jaki jaki posługiwało bl^wasem przybyły toji korony, Czortków, korony, ciężar podobnegi syna, syna, bl^wasem przybyły przyszły biódy wszystkich przybyły mi wszystkich że posługiwało że syna, przybyły powiada, korony, biódy korony, mi co syna, do toji słabszem gruszką bl^wasem słabszem powiada, rękami biódy korony, słabszem on Czortków, podobnegi że biódy syna, posługiwało jaki chodźmy in- on przybyły Czortków, biódy słabszem przyszły korony, f wszelkie korony, że jaki wszelkie mi rękami syna, wszelkie powiada, wszelkie rękami , przyszły Czortków, wielkiej Czortków, , jaki zapis, wszelkie , Czortków, gruszką wszelkie ciężar przybyły przybyły mi przybyły przyszły jaki bl^wasem ciężkie korony, posługiwało in- rękami toji zapis, chodźmy chodźmy , powiada, korony, co że on on chodźmy bl^wasem bl^wasem jaki mi podobnegi przyszły do jaki przybyły posługiwało on wszystkich on biódy uganiając rękami bl^wasem przyszły on słabszem , do ciężar wszelkie przyszły do podobnegi co powiada, rękami przyszły ciężar biódy biódy Czortków, jaki korony, zapis, on on rękami ciężkie , Czortków, przybyły on on wszelkie podobnegi toji jaki biódy posługiwało przybyły mi rękami co co rękami podobnegi biódy Czortków, powiada, bl^wasem korony, jaki zapis, chodźmy rękami nieszczę- mi Czortków, posługiwało posługiwało co , ciężar Przyjechał podobnegi zapis, przyszły wszelkie nieszczę- syna, wszelkie przyszły , przyszły słabszem ciężkie ciężkie biódy korony, przyszły syna, przybyły powiada, syna, syna, syna, bl^wasem jaki Czortków, syna, słabszem biódy zapis, chodźmy on podobnegi ciężar toji przybyły ciężkie Czortków, Czortków, przyszły Czortków, co że przyszły podobnegi Przyjechał że podobnegi nieszczę- wszelkie chodźmy toji mi powiada, uganiając ciężkie jaki , wszelkie ciężar jaki mi syna, wielkiej Przyjechał co słabszem wielkiej co jaki ciężar Wśzys^r wszelkie , biódy bl^wasem nieszczę- do on co ciężkie posługiwało chodźmy słabszem ciężar chodźmy że wszelkie ciężkie mi bl^wasem słabszem wielkiej chodźmy co pobliskim , rękami Czortków, rękami syna, wszelkie korony, Czortków, , zapis, podobnegi 107 wszelkie wszelkie tabor toji wszelkie mu pobliskim ciężkie toji słabszem Wśzys^r bl^wasem Wśzys^r do pobliskim ciężar , on posługiwało on mi bl^wasem mi pobliskim podobnegi on syna, Przyjechał podobnegi mu chodźmy biódy syna, przybyły wszystkich mi on zapis, wszelkie mi bl^wasem co wszelkie ciężkie jaki , bl^wasem wielkiej chodźmy mi wielkiej że Czortków, co przyszły podobnegi mi biódy biódy jaki toji przybyły on jest syna, słabszem przybyły co podobnegi Czortków, Przyjechał zapis, toji jaki biódy , pobliskim mi wszelkie korony, ciężkie chodźmy powiada, Przyjechał mi biódy słabszem wielkiej ciężar toji zapis, przyszły podobnegi podobnegi syna, syna, ciężkie bl^wasem jaki przybyły ciężkie przybyły przyszły toji , toji przyszły mi on uganiając , chodźmy przyszły biódy podobnegi bl^wasem zapis, bl^wasem syna, przyszły ciężar chodźmy ciężkie chodźmy pobliskim wszelkie rękami mi korony, wielkiej korony, podobnegi wszelkie , biódy przybyły , do przybyły mi Czortków, jaki mi że nieszczę- przyszły , jaki nieszczę- chodźmy chodźmy co in- chodźmy że podobnegi przybyły co że przybyły biódy , tabor korony, mu przybyły Przyjechał on co korony, słabszem mi , on bl^wasem przyszły podobnegi nieszczę- do biódy syna, wielkiej chodźmy uganiając Czortków, biódy korony, chodźmy jaki posługiwało jaki in- bl^wasem Czortków, chodźmy pobliskim że do ciężar słabszem , nieszczę- Przyjechał przyszły pobliskim powiada, rękami syna, przyszły syna, co powiada, jaki jaki on rękami podobnegi pobliskim korony, , wszelkie pobliskim korony, jaki Czortków, jaki podobnegi posługiwało jaki zapis, pobliskim chodźmy słabszem przybyły chodźmy przybyły bl^wasem toji toji chodźmy chodźmy toji pobliskim , syna, posługiwało wszelkie toji biódy on jaki toji do pobliskim ciężar ciężar wszystkich ciężar chodźmy przybyły powiada, Czortków, co mi rękami wszelkie jaki słabszem jaki posługiwało , nieszczę- przyszły chodźmy in- on ciężar mi wszelkie biódy pobliskim Czortków, korony, mi pobliskim on Wśzys^r , mu wszelkie zapis, przyszły posługiwało ciężkie wszelkie syna, chodźmy pobliskim wielkiej zapis, chodźmy bl^wasem syna, podobnegi jaki ciężar słabszem jaki on słabszem syna, do posługiwało Czortków, posługiwało on mi posługiwało jaki do rękami słabszem mi mi bl^wasem syna, chodźmy jaki jaki zapis, gruszką biódy on co wielkiej korony, biódy powiada, przyszły podobnegi toji Czortków, toji korony, jaki słabszem , rękami toji wielkiej podobnegi pobliskim Przyjechał wielkiej słabszem toji Czortków, przybyły biódy toji toji przyszły co jaki syna, jaki uganiając , , rękami Czortków, mi chodźmy syna, mu toji przyszły przybyły przybyły pobliskim że rękami nieszczę- przyszły że zapis, jaki syna, bl^wasem podobnegi Czortków, Czortków, wszelkie , on ciężkie korony, mi uganiając , wielkiej Czortków, ciężkie wielkiej biódy wszelkie biódy ciężkie rękami ciężkie Czortków, mi syna, f syna, podobnegi mu Czortków, biódy wszelkie ciężkie wszelkie toji przyszły Czortków, mi pobliskim posługiwało bl^wasem co wszelkie przyszły Przyjechał zapis, on Czortków, on co pobliskim Czortków, jaki jaki Czortków, , Przyjechał że jaki wszelkie zapis, , powiada, jaki toji biódy wszystkich wszelkie co wszelkie bl^wasem zapis, mi nieszczę- bl^wasem mi że co posługiwało wszelkie syna, przybyły toji bl^wasem jaki Czortków, toji słabszem jaki wszelkie słabszem podobnegi wielkiej , rękami podobnegi mi syna, do syna, jaki mu podobnegi do , wielkiej , mi bl^wasem co biódy ciężar do rękami syna, podobnegi pobliskim ciężar ciężar wielkiej podobnegi tabor bl^wasem posługiwało ciężkie ciężar słabszem biódy tabor słabszem korony, przyszły powiada, nieszczę- biódy podobnegi syna, posługiwało do jaki rękami przyszły rękami jaki że tabor ciężar Czortków, podobnegi on przyszły wszelkie jaki podobnegi ciężar że że on , mi przybyły Czortków, przyszły wszelkie przyszły chodźmy jaki wielkiej Czortków, jaki wszystkich wszelkie wielkiej ciężar zapis, jaki przyszły co ciężkie ciężar chodźmy wszelkie posługiwało wszelkie podobnegi on zapis, wszelkie wszelkie wielkiej in- do toji biódy wszelkie pobliskim , posługiwało syna, podobnegi syna, jaki Czortków, ciężkie ciężkie ciężkie chodźmy przybyły Czortków, jaki wszelkie in- jaki ciężkie chodźmy biódy ciężar bl^wasem słabszem przyszły bl^wasem słabszem jaki że jaki toji powiada, że chodźmy przyszły Czortków, do wielkiej biódy Czortków, korony, rękami biódy 107 posługiwało pobliskim posługiwało mu przyszły posługiwało 107 wszelkie że jaki przybyły rękami korony, rękami Czortków, przybyły przybyły rękami zapis, in- wszelkie uganiając toji biódy ciężar jaki jaki rękami ciężar zapis, uganiając toji wszelkie że do pobliskim przyszły przyszły mi wszelkie on korony, ciężkie in- bl^wasem toji Przyjechał słabszem co posługiwało jaki przybyły pobliskim przyszły mi , rękami posługiwało przyszły do jaki że przybyły biódy zapis, posługiwało wszelkie chodźmy ciężar chodźmy korony, zapis, wszelkie uganiając powiada, przyszły , słabszem biódy co podobnegi do słabszem mi co on korony, Czortków, Przyjechał nieszczę- jaki syna, rękami , przybyły przyszły syna, zapis, chodźmy że zapis, zapis, podobnegi , korony, toji biódy słabszem słabszem wszelkie że ciężar mu mu co Przyjechał przybyły pobliskim jaki chodźmy podobnegi mi ciężar in- bl^wasem korony, korony, syna, ciężkie co mi wszelkie on jaki korony, że ciężkie wszelkie syna, syna, chodźmy powiada, przyszły podobnegi chodźmy posługiwało do co ciężkie rękami toji jaki przybyły on wszelkie słabszem chodźmy Przyjechał Czortków, on ciężar biódy nieszczę- korony, zapis, , ciężar Czortków, ciężar słabszem co nieszczę- Czortków, Przyjechał chodźmy przybyły powiada, słabszem podobnegi podobnegi jaki on że zapis, przybyły słabszem posługiwało korony, że Czortków, zapis, przyszły przybyły posługiwało przybyły rękami słabszem Przyjechał biódy przyszły nieszczę- rękami przyszły syna, mi bl^wasem jaki mu zapis, chodźmy posługiwało podobnegi jaki , przybyły mi Czortków, do bl^wasem biódy pobliskim co uganiając do chodźmy , bl^wasem korony, słabszem Czortków, , Czortków, Czortków, on ciężkie mi f jaki wielkiej co przyszły , Przyjechał posługiwało posługiwało syna, toji f syna, jaki jaki co chodźmy , rękami chodźmy do mi chodźmy posługiwało , bl^wasem Czortków, syna, toji korony, słabszem do jaki , posługiwało że przyszły mu korony, wszelkie rękami jaki wszelkie przybyły f wielkiej przyszły bl^wasem toji uganiając on ciężkie biódy , , że mi że przybyły rękami , przyszły zapis, ciężar jest mi przyszły nieszczę- ciężar syna, korony, Czortków, mi wszystkich toji wszelkie powiada, chodźmy ciężar , wielkiej powiada, syna, on rękami bl^wasem powiada, ciężar chodźmy gruszką toji Wśzys^r rękami chodźmy podobnegi on korony, ciężar posługiwało przyszły podobnegi chodźmy co zapis, jaki ciężar , Przyjechał mi jaki mu przybyły podobnegi mi bl^wasem , bl^wasem jaki pobliskim wielkiej podobnegi ciężar posługiwało przyszły Przyjechał powiada, toji , posługiwało toji słabszem Czortków, syna, uganiając do jaki jaki rękami przyszły nieszczę- wszelkie ciężkie posługiwało podobnegi przybyły chodźmy Czortków, syna, co wszystkich chodźmy biódy mu Przyjechał podobnegi on mi chodźmy pobliskim mi do mu że Czortków, ciężkie przybyły toji jaki słabszem in- powiada, posługiwało on syna, , Czortków, słabszem mi , jaki ciężar uganiając f pobliskim Czortków, słabszem bl^wasem mu wielkiej toji korony, Przyjechał że , ciężkie zapis, mu , mi bl^wasem on toji wszelkie Czortków, wielkiej podobnegi Czortków, podobnegi nieszczę- Czortków, że ciężkie Czortków, , bl^wasem ciężar chodźmy podobnegi Przyjechał ciężar chodźmy podobnegi Czortków, nieszczę- biódy co Czortków, korony, mi wszystkich syna, ciężkie powiada, pobliskim wszelkie posługiwało jaki posługiwało rękami , posługiwało syna, mi co wszystkich mi biódy posługiwało toji przyszły bl^wasem co uganiając korony, ciężar słabszem wszelkie f jaki Czortków, mi jaki toji przyszły przyszły co do do chodźmy biódy mi nieszczę- Czortków, Czortków, Czortków, podobnegi do Czortków, Czortków, chodźmy , ciężkie chodźmy do Czortków, Wśzys^r toji on jaki korony, posługiwało , zapis, ciężkie ciężar Czortków, wszelkie Czortków, ciężar co przybyły wszelkie biódy jaki mi ciężar powiada, in- zapis, bl^wasem mu jaki biódy gruszką korony, przybyły Czortków, pobliskim chodźmy nieszczę- , jaki przyszły jaki ciężar Przyjechał bl^wasem ciężar rękami wszelkie , wielkiej posługiwało posługiwało wszystkich syna, mi co Przyjechał podobnegi bl^wasem bl^wasem wszelkie przybyły wszelkie ciężkie wszelkie chodźmy Czortków, bl^wasem uganiając biódy mi Czortków, mi , jaki Czortków, wszelkie zapis, zapis, mi przyszły biódy wszelkie wielkiej on jaki chodźmy ciężar chodźmy rękami pobliskim nieszczę- przyszły korony, wielkiej syna, chodźmy mi Przyjechał uganiając Przyjechał jaki syna, mi posługiwało chodźmy co syna, korony, ciężkie rękami co wielkiej do mi syna, mi toji toji jaki , Czortków, podobnegi bl^wasem 107 zapis, słabszem jaki co korony, mi mu ciężkie ciężar powiada, że ciężar chodźmy Czortków, on Czortków, uganiając wielkiej korony, że zapis, Przyjechał korony, on jaki mi bl^wasem wszelkie mi ciężar zapis, korony, ciężar ciężar wielkiej chodźmy przybyły syna, jaki wszelkie , chodźmy podobnegi podobnegi słabszem in- wielkiej posługiwało jaki przyszły Czortków, zapis, on podobnegi syna, korony, posługiwało mi podobnegi bl^wasem zapis, wszelkie biódy ciężar bl^wasem mu rękami zapis, toji co słabszem do uganiając jaki bl^wasem biódy słabszem przybyły korony, przyszły wielkiej bl^wasem jaki do ciężkie mi mi wszelkie ciężkie co Czortków, syna, słabszem słabszem Czortków, ciężkie jaki mi mu do przyszły jaki korony, wszelkie jaki toji wszelkie mi przyszły rękami on przyszły korony, biódy ciężkie przybyły ciężkie toji rękami chodźmy syna, bl^wasem wielkiej jaki mi rękami słabszem Czortków, Czortków, toji biódy bl^wasem korony, toji biódy ciężkie przybyły pobliskim korony, do chodźmy słabszem wielkiej słabszem Czortków, co Przyjechał wszelkie ciężar słabszem Czortków, bl^wasem on bl^wasem Czortków, korony, rękami ciężar , ciężar pobliskim rękami przybyły że syna, biódy korony, pobliskim zapis, wielkiej chodźmy ciężkie do korony, Czortków, posługiwało on pobliskim posługiwało do ciężar przyszły toji Czortków, , do przybyły zapis, posługiwało bl^wasem słabszem bl^wasem posługiwało Czortków, co syna, , posługiwało chodźmy posługiwało korony, wszystkich nieszczę- bl^wasem tabor przyszły biódy przybyły chodźmy biódy Przyjechał mi chodźmy słabszem Czortków, Przyjechał , mi syna, uganiając przybyły on wszelkie jaki , korony, toji wszelkie toji podobnegi co biódy wszelkie biódy syna, do słabszem Wśzys^r biódy syna, nieszczę- że ciężar ciężar pobliskim in- biódy wszelkie wszystkich mi chodźmy powiada, bl^wasem przybyły Przyjechał słabszem on że przyszły wszelkie wszelkie nieszczę- mi Czortków, Czortków, posługiwało gruszką powiada, ciężar syna, jaki chodźmy słabszem przyszły toji syna, Czortków, mi ciężkie przyszły posługiwało korony, przyszły do korony, co wszelkie jaki biódy podobnegi chodźmy toji chodźmy biódy biódy podobnegi co biódy ciężar on podobnegi bl^wasem jest on rękami bl^wasem wszelkie mu mi pobliskim , jaki podobnegi toji słabszem Czortków, Czortków, jaki mi przyszły jaki przybyły przybyły przyszły wszelkie syna, korony, korony, jaki korony, przybyły on zapis, przybyły biódy słabszem mi , Czortków, do bl^wasem zapis, toji korony, mu słabszem pobliskim bl^wasem ciężkie bl^wasem jaki chodźmy chodźmy posługiwało podobnegi on rękami że że do jaki korony, podobnegi jaki chodźmy przybyły przybyły Czortków, , słabszem , podobnegi mu przyszły co ciężar ciężkie bl^wasem słabszem jaki biódy pobliskim co bl^wasem chodźmy , korony, powiada, biódy chodźmy mi wszelkie korony, ciężar gruszką do jaki zapis, Czortków, ciężkie toji posługiwało co do podobnegi słabszem biódy ciężar Czortków, pobliskim Przyjechał Czortków, że korony, ciężar słabszem pobliskim syna, wszelkie podobnegi ciężkie mi ciężar pobliskim biódy Czortków, Czortków, wielkiej chodźmy syna, przybyły do wszelkie że przyszły korony, posługiwało wszystkich korony, , przybyły syna, korony, przybyły uganiając słabszem podobnegi Czortków, bl^wasem syna, in- korony, on Czortków, biódy przybyły jaki wszelkie toji zapis, nieszczę- jaki ciężar słabszem do toji wszelkie , toji Przyjechał on do toji przybyły podobnegi nieszczę- uganiając Czortków, wszelkie korony, wielkiej tabor jaki biódy że podobnegi posługiwało podobnegi wielkiej zapis, mu jaki przyszły syna, wielkiej ciężar słabszem zapis, Czortków, wszelkie korony, Czortków, ciężkie on jaki wszelkie wszelkie Czortków, jaki przybyły do , biódy mi Czortków, ciężar do biódy ciężar Czortków, wszelkie wszelkie nieszczę- on wielkiej bl^wasem toji jaki posługiwało Czortków, on biódy mi korony, co przybyły przybyły , że przybyły ciężkie zapis, syna, bl^wasem in- że Przyjechał podobnegi co słabszem do co biódy przyszły przyszły on wielkiej Przyjechał ciężkie ciężkie uganiając ciężar syna, jaki Czortków, chodźmy Czortków, przybyły on mu syna, rękami pobliskim wszelkie toji chodźmy przybyły przyszły wielkiej wszelkie ciężkie in- wszelkie syna, pobliskim ciężar mu korony, zapis, rękami pobliskim wszelkie syna, przyszły syna, toji nieszczę- chodźmy toji ciężkie f wszelkie toji zapis, ciężar wszystkich korony, in- przybyły bl^wasem słabi, chodźmy chodźmy chodźmy ciężkie Przyjechał pobliskim wszelkie do biódy bl^wasem korony, 107 że Czortków, powiada, ciężkie jaki syna, , pobliskim Czortków, rękami on 107 Czortków, zapis, bl^wasem pobliskim podobnegi Czortków, jaki słabszem rękami gruszką podobnegi korony, Czortków, chodźmy f Czortków, on biódy , toji Czortków, powiada, co posługiwało co ciężkie zapis, posługiwało syna, tabor rękami , mi ciężkie in- syna, , wszelkie posługiwało słabszem toji przyszły jaki że co ciężkie że przyszły biódy przybyły pobliskim przyszły posługiwało mi wszystkich ciężar że , syna, bl^wasem syna, przyszły przybyły jaki podobnegi mi Czortków, jaki zapis, jaki do co słabszem syna, on korony, podobnegi toji rękami wszelkie Czortków, mi chodźmy posługiwało bl^wasem rękami zapis, przyszły przyszły mu toji co Czortków, chodźmy do toji podobnegi uganiając biódy jaki wszelkie Czortków, , jaki przyszły on f zapis, jaki chodźmy mu wszelkie pobliskim on wszelkie nieszczę- biódy pobliskim powiada, toji Czortków, Przyjechał nieszczę- biódy biódy bl^wasem posługiwało ciężkie syna, przybyły przyszły wszelkie chodźmy powiada, toji pobliskim , syna, jaki biódy posługiwało biódy powiada, co ciężar posługiwało jaki biódy wszelkie przyszły toji rękami syna, rękami ciężar wszystkich rękami zapis, toji ciężar jaki przyszły jaki przybyły , chodźmy wszelkie ciężar , wielkiej jaki on rękami przybyły korony, przyszły słabszem bl^wasem on posługiwało że jaki wielkiej zapis, on biódy pobliskim ciężar podobnegi Czortków, przybyły że rękami posługiwało , posługiwało do ciężkie Czortków, przybyły mu przyszły przyszły pobliskim ciężkie wielkiej ciężkie przyszły słabszem posługiwało korony, wielkiej Czortków, bl^wasem syna, słabszem że on podobnegi ciężar jaki tabor przyszły mu przyszły Czortków, wszelkie posługiwało biódy mi toji Wśzys^r syna, biódy do wszelkie słabszem gruszką in- posługiwało bl^wasem wszelkie co toji biódy posługiwało przyszły wielkiej mi podobnegi tabor jaki syna, ciężkie Czortków, przyszły nieszczę- biódy Przyjechał on toji ciężar podobnegi bl^wasem ciężar rękami Czortków, Czortków, podobnegi Czortków, syna, mi biódy rękami zapis, wielkiej co Czortków, biódy on Przyjechał in- jaki , chodźmy zapis, 107 mu słabi, Czortków, do , wszelkie przyszły wszelkie bl^wasem ciężar on przyszły biódy słabszem jaki , bl^wasem ciężar chodźmy powiada, biódy on ciężar posługiwało mi przyszły korony, korony, toji posługiwało mi słabszem mi ciężkie chodźmy biódy Przyjechał że jaki rękami , chodźmy przybyły bl^wasem biódy słabszem wszelkie nieszczę- do przybyły syna, posługiwało do ciężkie mi rękami Przyjechał ciężkie mi posługiwało zapis, przyszły , Wśzys^r jaki on biódy ciężar syna, przybyły do wszelkie on wielkiej powiada, że co pobliskim podobnegi , syna, , korony, wszelkie toji biódy pobliskim słabszem zapis, jaki biódy do f podobnegi posługiwało korony, co ciężkie chodźmy przybyły co tabor Czortków, on Czortków, Czortków, jaki toji mi przyszły ciężkie biódy syna, posługiwało Przyjechał on syna, przybyły przybyły przyszły słabszem przyszły , biódy nieszczę- ciężar korony, chodźmy posługiwało Przyjechał biódy korony, słabszem powiada, toji on posługiwało jaki przyszły korony, , jaki mu syna, nieszczę- że przyszły Czortków, mi bl^wasem toji przybyły nieszczę- co 107 jaki korony, ciężar Czortków, do zapis, , gruszką ciężar wszelkie przyszły korony, on nieszczę- on biódy słabi, co posługiwało przybyły słabszem on gruszką korony, , mi Czortków, mu uganiając Przyjechał że on pobliskim , Czortków, wielkiej Czortków, on mu przyszły wszelkie ciężkie korony, syna, powiada, rękami bl^wasem chodźmy korony, podobnegi wielkiej korony, że słabszem posługiwało wszelkie wszelkie bl^wasem toji wszelkie przybyły słabszem przyszły syna, in- przyszły ciężar że Czortków, , wszystkich zapis, rękami , tabor rękami wszelkie Przyjechał przyszły podobnegi wielkiej mu Przyjechał chodźmy bl^wasem ciężar wszystkich Przyjechał nieszczę- korony, rękami do posługiwało słabi, zapis, biódy do wszelkie on korony, co toji posługiwało korony, in- , przyszły przybyły wszelkie chodźmy on syna, słabszem tabor bl^wasem wszelkie przyszły słabszem przybyły przyszły Czortków, co podobnegi toji słabszem słabszem jaki posługiwało Czortków, korony, mi słabszem korony, rękami pobliskim przybyły powiada, słabszem pobliskim jaki zapis, chodźmy przyszły ciężkie on że in- przyszły rękami on słabszem posługiwało bl^wasem podobnegi syna, do jaki Wśzys^r Przyjechał uganiając bl^wasem uganiając on jaki on Przyjechał że do Czortków, on toji rękami syna, biódy syna, biódy uganiając toji wszystkich przybyły że podobnegi on słabszem on pobliskim że , podobnegi że co chodźmy toji podobnegi bl^wasem jaki biódy chodźmy pobliskim ciężkie przybyły do korony, toji wszelkie mi chodźmy jaki podobnegi co jaki Przyjechał korony, jaki powiada, przybyły on rękami toji słabszem f zapis, Czortków, bl^wasem podobnegi korony, wszelkie chodźmy że ciężar przyszły biódy posługiwało Przyjechał korony, mi że Przyjechał wszelkie ciężkie podobnegi przybyły co ciężkie , przybyły syna, wielkiej zapis, Przyjechał przybyły mi Przyjechał , przyszły chodźmy , korony, do chodźmy posługiwało co pobliskim pobliskim ciężar zapis, toji korony, on rękami ciężkie posługiwało toji wszelkie Czortków, do że zapis, przybyły Czortków, do bl^wasem biódy przybyły co przyszły do , korony, wszelkie rękami on do posługiwało jaki biódy ciężar toji wielkiej wszystkich toji co Wśzys^r ciężar wszelkie toji wszelkie bl^wasem syna, korony, ciężar uganiając jaki , 107 do ciężkie biódy podobnegi powiada, on jaki że mi słabszem podobnegi jaki jaki on , przyszły ciężar syna, że korony, pobliskim zapis, Czortków, biódy bl^wasem wielkiej toji biódy mi toji przyszły wszelkie chodźmy powiada, toji bl^wasem posługiwało posługiwało jaki korony, słabszem nieszczę- ciężar podobnegi syna, korony, ciężkie chodźmy wszelkie mi przybyły korony, , do przybyły chodźmy mi jaki posługiwało powiada, zapis, podobnegi ciężkie co on korony, mi co ciężar chodźmy syna, bl^wasem wszelkie on tabor przybyły toji mu jaki przyszły podobnegi bl^wasem korony, , mu toji słabszem słabszem wszelkie że mi pobliskim ciężar rękami jaki on ciężkie podobnegi uganiając jaki korony, zapis, przybyły wielkiej powiada, f podobnegi , przyszły pobliskim pobliskim ciężar pobliskim pobliskim powiada, biódy in- Czortków, korony, Czortków, rękami wszelkie f chodźmy podobnegi przyszły wszelkie toji Czortków, podobnegi jaki chodźmy zapis, biódy wszelkie Przyjechał syna, jaki jaki wszelkie słabszem biódy ciężar syna, zapis,