Struktura organizacyjna firmy – istota i funkcje struktury

Sposoby postrzegania struktury organizacyjnejPrzyjmuje się, że ogólnie rozumiana struktura organizacyjna obejmuje relacje występujące między częściami zorganizowanej całości oraz między nimi a całością, które mają znaczenie ze względu na powodzenie tej całości (w przypadku instytucji powodzenie polega na osiąganiu wyznaczonych celów). Czytaj więcej...

Fazy czynności kierowniczych

Wyróżnić możemy następujące fazy czynności kierowniczych:1. Przyjęcie zadania• Wyjaśnianie wątpliwości związanych z zadaniem• Powiązanie zadania z innymi zadaniami i procesami• Orientacja na wyniki (kryteria oceny)• Wypracowanie koncepcji wykonania zadania2. Przekazanie zadania podwładnym• Uświadomienie szerszego kontekstu zadania (Czytaj więcej...

Składniki kierowania

Podstawowe składniki kierowania to „zlecenia”, „bodźce” oraz „argumenty racjonalne i emocjonalne”. Zlecenie to informacja przekazana przez kierownika podwładnemu dotycząca oczekiwań kierownika wobec podwładnego. Oczekiwania te dotyczą najczęściej pożądanych wyników działania podwładnego bądź wymaganego sposobu realizacji zadania. Czytaj więcej...

Techniki rangowania elementów (w tym techniki rangowania celów)

W procesach kierowania bardzo często występują problemy wymagające ustalenia hierarchii dowolnych elementów. Jako przykłady tego typu rozstrzygnięć wskazać można następujące ustalenia: „wybór jednego z kandydatów do obsady stanowiska”, „wybór najlepszych oferentów”, „ustalenie właściwych relacji w wynagrodzeniach pracownikówCzytaj więcej...

Zalecenia poprawnego formułowania i przekazywania celów i zadań

Podstawowe zalecenia możemy sformułować następująco:• cel powinien być realny, wykonalny i dostępny, powinna być zapewniona wewnętrzna i zewnętrzna możność jego wykonania. Możność wewnętrzna warunkowana jest przez spełnienie 4 składników: „wie”, „chce”, „umie” i „potrafi”. Możność zewnętrzna wyznaczona jest przez Czytaj więcej...

Cele i zadania

Cele - określają przewidywane i pożądane kierunki funkcjonowania firmy jako całości bądź poszczególnych jej części (komórek organizacyjnych i pracowników). Cele obejmują zarówno określenie przedmiotu działalności, jak też przewidywanych i pożądanych aspektów sprawnościowych (kryteriów oceny). Cele można klasyfikować wg różnych Czytaj więcej...

Organizacja w sensie ogólnym

Organizacja w sensie ogólnym – taka całość, której części współprzyczyniają się do powodzenia całości. Tak rozumianą całość można rozpatrywać w trzech znaczeniach: „rzeczowym” (np. instytucja), „czynnościowym” (tj. organizowanie, np. podział zadań między pracowników, projektowanie struktury organizacyjnej, organizowanie Czytaj więcej...
TEST