Polecane: https://pospay.com.pl/strefa-wiedzy

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Oprócz wysokości stopy procentowej decydujący wpływ na skłanianie ludności do oszczędzania ma poczucie bezpieczeństwa wkładów powierzonych bankowi. W związku z tym w Polsce został powołany 17 lutego 1995 r. ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Przynależność banku do tego funduszu jest obowiązkowa. Każdy z banku ma obowiązek płacić określony procent sumy aktywów ważonych ryzykiem. W przypadku trudności banku może on zwrócić się do funduszu o wsparcie finansowe. Najistotniejsze jest jednak to, że fundusz gwarantuje wypłatę niedużych depozytów. Gdy bank upada, z funduszu wypłacone zostają  pieniądze depozytariusza.

Do podstawowych funkcji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego należą:
• funkcja gwarancyjna
• funkcja pomocnicza
• funkcja analityczno – diagnostyczna
• funkcja koncesyjno – nadzorcza

Dla klientów banku oznaczają one tyle, że zgromadzone oszczędności, jak i cały sektor bankowy, podlegają bieżącej analizie.

Podstawowymi zadaniami Funduszu są:
• ochrona wkładów pieniężnych na rachunkach bankowych osób fizycznych oraz innych podmiotów, które powierzają pieniądze bankom jako instytucjom zaufania publicznego
• udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły się w obliczu utraty wypłacalności i podejmują samodzielną sanację
• wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych z silnymi jednostkami bankowymi
• gromadzenie informacji oraz bieżąca i okresowa analiza rozwoju sytuacji finansowej banków ukierunkowana na podejmowanie inicjatyw oraz działań zapobiegających pogłębianiu się występujących zagrożeń

Obowiązkowy system gwarantowania obejmuje imienne wkłady pieniężne, zgromadzone na rachunkach bankowych, jak i należności deponentów, wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone wystawionymi przez bank dokumentami imiennymi z wyłączeniem papierów wartościowych i listów zastawnych.

Górna granica środków gwarantowanych w 90% będzie w kolejnych latach ulegała podwyższaniu i wynosi:
• 11 000 euro od 1 stycznia 2000 roku
• 15 000 euro od 1 stycznia 2001 roku
• 17 000 euro od 1 stycznia 2002 roku
• 20 000 euro od 1 stycznia 2003 roku

Organami Funduszu są Rada Funduszu oraz Zarząd Funduszu, powoływany przez Radę na 3 lata i składający się z pięciu członków, mających odpowiednie wyższe wykształcenie i co najmniej 5 – letni staż pracy w bankowości. Rada wyznacza kierunek oraz sprawuje kontrolę i nadzór nad Funduszem, a Zarząd kieruje bieżącą działalnością Funduszu.


O autorze

EweLina

Zainteresowania wszelakie. Uzależniona od podróży i czytania książek. Pisze artykuły, aby nie marnować czasu podczas dojazdów do pracy komunikacją miejską.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

Poprzedni artykuł:Prowizje od wkładów i lokat bankowych
Następny artykuł:Cechy osobowości

Polecane: pospay.com.pl

Polecane: https://pospay.com.pl

TEST