Polecane: kancelaria-windykacja.pl

Blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

Zabezpieczenie udzielonego kredytu może nastąpić w drodze nieodwołalnej blokady środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych:
a)  oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych złotowych i walutowych
b)  związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym również na rachunkach lokat terminowych

Blokada dokonywana jest przez bank prowadzący rachunek na pisemne zlecenie posiadacza rachunku lub osób posiadających nieograniczone pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem. Bank dokonujący blokady powinien wydać potwierdzenie dokonania blokady, zawierające stwierdzenia:
- na czyje zlecenie blokada została dokonana
- na czyją rzecz blokada została dokonana
- iż blokada jest nieodwołalna
- iż odwołanie blokady możliwe jest jedynie za zgodą, na którego rzecz blokada została ustanowiona

Kredytobiorca, wnosząc o udzielenie kredytu zabezpieczonego blokadą, składa w banku oprócz zaświadczenia o dokonaniu blokady, pełnomocnictwo uprawniające bank, w przypadku niespłacenia kredytu, do:
- dokonania potrącenia wierzytelności banku z tytułu niespłaconego kredytu z wierzytelności kredytobiorcy z tytułu prowadzenia przez bank rachunku lub
- pobrania z zablokowanego rachunku wierzytelności banku z tytułu niespłaconego kredytu, gdy rachunek prowadzony jest przez inny bank niż ten, który udzielił kredytu

O dokonaniu potrącenia bank powiadamia pisemnie posiadacza rachunku. Po spłacie kredytu, bank zwraca kredytobiorcy upoważnienie oraz wydaje pisemną zgodę na odblokowanie rachunku.

Blokada rachunku bankowego jest jednym z mniej bezpiecznych i skutecznych zabezpieczeń spłaty kredytu. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż jest to umowa nienazwana, a w przypadku, gdy posiadacz rachunku ma jeszcze innych wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone zastawem na wierzytelności z rachunku bankowego lub cesją wierzytelności z rachunku, będą oni w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do banku, którego wierzytelność jest zabezpieczona jedynie blokadą.

Ponadto w przypadku, gdy wierzytelność banku nie jest jeszcze wymagalna, a z rachunku bankowego prowadzenia jest egzekucja, bank niema prawa dokonać potrącenia ani podnosić, iż prowadzenie egzekucji narusza jego prawa, tak jak ma to prawo zrobić bank-zastawnik lub bank-cesjonariusz.


O autorze

EweLina

Zainteresowania wszelakie. Uzależniona od podróży i czytania książek. Pisze artykuły, aby nie marnować czasu podczas dojazdów do pracy komunikacją miejską.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

Poprzedni artykuł:Poręczenie wekslowe
Następny artykuł:Cechy osobowości

Polecane: Dowiedz się o tym wszystkim

Polecane: Zajrzyj do nas

TEST