Cele i zadania

Cele - określają przewidywane i pożądane kierunki funkcjonowania firmy jako całości bądź poszczególnych jej części (komórek organizacyjnych i pracowników). Cele obejmują zarówno określenie przedmiotu działalności, jak też przewidywanych i pożądanych aspektów sprawnościowych (kryteriów oceny). Cele można klasyfikować wg różnych kryteriów.

Cele przedmiotowe - przewidywane i pożądane kierunki funkcjonowania eksponujące konkretne „czynności” i „obiekty oddziaływania”. Cel przedmiotowy odpowiada na pytanie „co się robi?” („co się powinno robić”), a nie „jak się powinno robić”. Przy formułowaniu treści celów przedmiotowych pomija się wyrazy o charakterze „wartościującym” (zapewnienie, doskonalenie, minimalizowanie, maksymalizowanie, zmniejszanie, usprawnienie, wzrost, spadek, uatrakcyjnienie, poprawa itp.). Oto przykłady poprawnie sformułowanych celów przedmiotowych:
            „Czynność”                       *             „Obiekt”
•    Analiza strategiczna                      otoczenia firmy
•    Opracowanie i aktualizacja            Regulaminu Organizacyjnego
•    Zaopatrzenie                                 w materiały i części zamienne
•    Sprzedaż                                       wyrobu „X”
•    Planowanie                                   remontu maszyn i urządzeń
•    Wypracowanie                              zakładowego planu kont

Cele efektywnościowe (= kryteria oceny) - przewidywane i pożądane kryteria oceny realizacji celów przedmiotowych. W formułowaniu kryteriów oceny eksponuje się wyrazy o charakterze „wartościującym” (zapewnienie, zmniejszenie, zwiększenie, doskonalenie, minimalizowanie itp.), a pomija przedmiotową stronę działań. Kryteria oceny mogą mieć charakter zarówno wymierny, jak też niewymierny. Kryteria oceny odzwierciedlają wymagania i oczekiwania wobec wewnętrznych podmiotów organizacyjnych w zakresie realizacji celów (zadań) przedmiotowych. Kryteria oceny pozwalają lepiej zrozumieć pożądaną sprawność i efektywność prowadzonych działań i na tej podstawie lepiej egzekwować odpowiedzialność za realizację celów przedmiotowych.

Do danego celu przedmiotowego można przypisać wiele różnych kryteriów oceny i odwrotnie, dane kryterium oceny może dotyczyć wielu celów przedmiotowych.

Zadania - cele zadane, cele ustalone na wyższych szczeblach zarządzania i narzucone do realizacji przez komórki i pracowników na niższych szczeblach organizacyjnych. Zaleca się, by w odniesieniu do pożądanych kierunków funkcjonowania firmy jako całości używać określenia „cele”, natomiast w odniesieniu do celów przydzielonych do realizacji przez konkretne komórki bądź pracowników używać określenia „zadania”. W takim rozumieniu cele firmy mają przede wszystkim charakter strategiczno-taktyczny, a zadania bardziej charakter operacyjny.


O autorze

Natka

Pisze o wszystkim co ważne i ciekawe, ale głównie o ekonomii i biznesie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

TEST