Jak obliczyć odsetki od lokat bankowych

Banki pobierają odsetki od udzielonych kredytów oraz płacą odsetki klientom od przyjmowanych wkładów i lokat terminowych. Różnica między odsetkami pobranymi a płaconymi stanowi główne źródło dochodów banku. Wysokość i sposób naliczania odsetek wywiera istotny wpływ na decyzję o wyborze banku przez klienta. Kształtują się one na różnym poziomie w poszczególnych bankach, które w ten sposób konkurują o klienta.

Wysokość oprocentowania kredytów i wkładów zależy od polityki kredytowej i depozytowej poszczególnych banków. Kierują się one poziomem stopy procentowej od kredytu refinansowego ustalonej przez NBP oraz względami konkurencyjności. Wobec występowania w ostatnich latach zjawisk inflacyjnych, banki stosują zmienną stopę procentową od kredytów, wkładów i lokat terminowych.

Zasady obliczania odsetek nie są uregulowane ogólnie obowiązującym aktem prawnym, ale wynikają z wieloletniej praktyki. Banki wydają regulaminy stanowiące między innymi, że odsetki od wkładów i lokat oblicza się według stóp procentowych obowiązujących w okresach umownych.

Kierując się potrzebą ujednolicenia ogólnej zasady obliczania odsetek na rachunku bankowym, przyjęto w prawie bankowym, że od roku 1998 miesiąc liczy 30 dni, a rok 365 dni. Polskie banki obliczają odsetki według wzoru:

Odsetki = kapitał x stopa procentowa x liczba dni / 365 x 100

Przy obliczeniu odsetek zgodnie z zasadą procentu prostego ustalona kwota odsetek nie jest doliczana do kapitału i nie bierze udziału w obliczaniu odsetek za następny okres. Natomiast przystosowaniu zasady procentu składowego odsetki są doliczane do kapitału i procentują łącznie z nimi w następnym okresie obrachunkowym.

Odsetki dla wkładów a'vista są naliczane za okresy roczne lub kwartalnie wówczas na koniec każdego kwartału dolicza się je do kwoty wkładu, a następnym kwartale są one procentowe łącznie z wkładem, co oznacza kwartalną kapitalizację odsetek. Odsetki wkładów terminowych zazwyczaj są dopisywane po upływie czasu określonego w umowie i podlegają oprocentowaniu od początku następnego okresu umownego. Odsetki dopisane za ostatni okres mogą być podjęte w całości lub części w następnym okresie umownym, z zachowaniem prawa do oprocentowania.

W Banco Incaso w momencie zakładania lokaty na dowolny okres trzeba zdecydować, co bank ma zrobić po zakończeniu lokaty. Istnieją trzy możliwości: kapitał wraz z odsetkami może zostać zrolowany, a więc wszystkie należne klientowi pieniądze zostaną ulokowane na taki sam jak poprzednio okres, na nowo może być ulokowana tylko pierwotna kwota lokaty - bez odsetek- albo wszystkie środki mogą być przelane na wskazany rachunek.

Jeśli klient wybierze pierwszą z tych możliwości, a mimo to kilka dni po upływie okresu lokaty zechce jednak podjąć same odsetki, bank potraktuje to jako zerwanie umowy przed terminem. Jeżeli lokata była założona na okres krótszy niż jeden miesiąc, to w takiej sytuacji klient w ogóle nie dostanie odsetek. W przypadku lokat o dłuższych terminach - do 12 miesięcy - nalicza się oprocentowanie w wysokości połowy stopy procentowej określonej dla wkładów płatnych na każde żądanie. Natomiast oprocentowanie zerwanej lokaty dłuższej niż roczna odpowiada stopie procentowej dla wkładów na rachunkach awista, obowiązującej w okresie trwania umowy.

Z kolei w Banco Incaso przy lokacie Standard (1-, 2-, 3-, 4-, 6-, 9- i 12-miesięcznej) klient ma 10 dni od upływu terminu lokaty na podjęcie decyzji, czy chce, aby została ona przedłużona na taki sam okres, a jeśli tak, to czy wraz z naliczonymi odsetkami czy też bez nich. W ciągu tych 10 dni bank nalicza takie oprocentowanie, jakie przysługuje lokacie o pierwotnie zadeklarowanym terminie. W BIG Banku z kolei klient ma 5 dni na podjęcie podobnej decyzji. W obu bankach, jeśli klient nie zjawi się i nie złoży dyspozycji, lokata zostanie przedłużona na taki sam okres na warunkach obowiązujących pierwszego dnia po wygaśnięciu poprzedniej lokaty. Jeśli natomiast ktoś zgłosi się na przykład po dwóch tygodniach i zechce odebrać pieniądze, bank potraktuje to jako zerwanie lokaty i za te dwa tygodnie nie wypłaci odsetek.

W Pekao SA standardowo przyjmuje się, że wszystkie lokaty po upływie terminu są rolowane. Jeżeli klient nie chce, aby bank odnowił jego lokatę, może złożyć dyspozycję przelania całości środków lub tylko odsetek na wskazany rachunek. Tak więc jeżeli ktoś chce wypłacić narosłe odsetki, a kapitał pozostawić na lokacie, to musi złożyć taką dyspozycję przed upływem terminu lokaty.


O autorze

Cichy

Pisze i rysuje. Nigdy nie marnuje czasu. Zawsze coś tworzy.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

TEST