Oprocentowanie wkładów i lokat bankowych

Pieniądz na rynku bankowym jest przedmiotem kupna i sprzedaży. Banki pozyskują środki w postaci depozytów, a sprzedają w formie kredytów. Relacje pomiędzy zapotrzebowaniem na pieniądz, a ich ilością na rynku pozwalają na określenie jego ceny. Zyskiem z tytułu obrotu pieniądza jest różnicą pomiędzy kosztami jego pozyskania a ceną sprzedaży.

Z punktu przyjęcia depozytu banki ponoszą pewne koszty, do których możemy zaliczyć koszty działalności banków, jak i obowiązek utrzymania obowiązkowych rezerw. Odprowadzane rezerwy są istotnymi kosztami dla banków, ponieważ kwota rezerwy obowiązkowej nie podlega oprocentowaniu.

Odprowadzona przez bank kwota jest czynnikiem wpływającym na poziom opłacalności przyjętych depozytów. Wysokość odprowadzanej rezerwy ustalona jest przez Radę Polityki Pieniężnej. W razie spadku ilości depozytów zmniejsza się udział rezerwy obowiązkowej. W praktyce dla banku oznacza  to że, mają one do dyspozycji około 80% zgromadzonych środków. Odprowadzone rezerwy w znaczny sposób wpływają na poziom ceny pieniądza, jednak nadal stanowią podstawowe źródło finansowania banku.

Podstawą powodzenia banków, jest utrzymanie odpowiedniej wartości aktywów i pasywów. Oczywiście dla banku istotny jest ostateczny koszt pozyskania owych środków. Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której dochód z inwestycji znacznie przekracza koszt pozyskania pieniądza, oczywiste jest, że opłaca się wówczas bankowi wprowadzić działania marketingowe w celu ich pozyskania. Banki jednak zawsze w takiej sytuacji muszą rozważać, jakie ewentualnie ponoszą ryzyko.

Dla obliczenia średniego kosztu pozyskania pieniądza banki stosują następujące metody:
• Obliczenie średniego kosztu pozyskania pieniądza z uwzględnieniem środków własnych. Kosztem pozyskania depozytów jest wartość wypłaconych odsetek.
• Obliczenie wyłącznie kosztów pozyskania pieniądza z zewnątrz. W tym przypadku przyjmuje się założenie, że środki własne nie odgrywają większej roli w zakresie inwestycji w aktywa przynoszące dochody.

Kolejnym krokiem jest obliczenie średniego kosztu pozyskania poszczególnych składników aktywów (tj. lokat bieżących, depozytów, lokat międzybankowych), ich struktury procentowej i ich poszczególnego kosztu. Następnie udział każdego ze składników zostaje pomnożony przez jego koszt, a otrzymane iloczyny sumujemy. Wynikiem jest średni koszt pozyskania pieniędzy jest większy bądź równy niż zysk spodziewany z inwestycji, bank nie podejmuje oczywiście ryzyka. Gdy mamy do czynienia z przypadkiem, w którym koszt pozyskania depozytów jest znacznie niższy od przychodu z inwestycji, bank podejmuje ryzyko. W takiej sytuacji opłaca się często bankowi podnieść oferowane klientom oprocentowanie.

Na wysokość oprocentowania oprócz kosztów ma znaczny wpływ także czas trwania lokaty. Oprocentowanie jest oczywiście zróżnicowane w zależności od banku i tego, w czym się on specjalizuje. I tak w Invest Banku oprocentowanie lokaty jednomiesięcznej wynosi 3.1% i jest ono stałe. W Banku Zachodnim tama lokata jest oprocentowana na 3.2%, w Pekao 2.75% i jest zmienne, w Banco Inco natomiast 2.7% o stałej stopie procentowej, a w WBK oprocentowanie jest również stałe i wynosi 3%.

Na lokatach miesięcznych oszczędza się tylko przez jeden miesiąc. Po upływie tego terminu większość banków automatycznie odnawia rachunki. Oznacza to, że po wygaśnięciu umowy nie trzeba jeszcze raz stawić się w banku, żeby po raz drugi ją podpisać. Lokaty odnawia się automatycznie w Banku Zachodnim, w Invest Banku oraz w WBK. Nieco inne zasady obowiązują w Pekao. Banco Inco. W obu bankach przy podpisywaniu umowy klient zastrzega czy chce, aby bank wznowił rachunek. Dodatkowo klienci muszą określić, czy na nowej lokacie ma znaleźć się kwota wpłacana miesiąc temu wraz z odsetkami czy tylko kapitał.

Każdy z banków przy odpowiednio wysokim wkładzie daje możliwość negocjowania wyższego oprocentowania albo też wyższe oprocentowanie gwarantuje od razu. Bank Zachodni przystąpi do negocjacji pod warunkiem, że na koncie ulokuje się co najmniej 20 000 zł. Z kolei Invest Bank podwyższy oprocentowanie w przypadku, gdy wpłaci się co najmniej 10 000 zł. Wówczas oprocentowanie wzrasta o 0.2 punkta, gdy kwota będzie wynosić 50 000 zł oprocentowanie będzie wyższe o 0.3%. Natomiast gdy ulokowana kwota będzie wyższa niż 100 000 zł, to oprocentowanie zostanie podwyższone o ponad 0.3%. W Pekao, gdy wpłaci się więcej niż 10 000 zł, oprocentowanie wkładu zostanie podniesione o 0.3%.

Negocjacje można rozpocząć, gdy minimalna kwota będzie wynosić 20 000 zł. Miesięczna lokata negocjowana w Pekao nie jest odnawiana automatycznie. W Banco Inco, gdy wpłaci się 100 000 zł, można negocjować zarówno oprocentowanie jak i czas jej trwania. Wielkopolski Bank Kredytowy automatycznie podniesie oprocentowanie lokaty, jeśli ulokuje się na niej co najmniej 20 000 zł.


O autorze

Natka

Pisze o wszystkim co ważne i ciekawe, ale głównie o ekonomii i biznesie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

Poprzedni artykuł:Lokaty terminowe w bankach
Następny artykuł:Cechy osobowości
TEST