Polecane: https://mentalexpert.pl/

Organizacja w sensie ogólnym

Organizacja w sensie ogólnym – taka całość, której części współprzyczyniają się do powodzenia całości. Tak rozumianą całość można rozpatrywać w trzech znaczeniach: „rzeczowym” (np. instytucja), „czynnościowym” (tj. organizowanie, np. podział zadań między pracowników, projektowanie struktury organizacyjnej, organizowanie konferencji) i „atrybutowym” (przypisywanie rzeczom bądź działaniom pewnych specyficznych cech: dobrze zorganizowany obieg dokumentów, dobrze zorganizowana firma, dobrze zorganizowane procesy produkcyjne).

Powodzenie całości, jaką jest instytucja, oznacza dążenie do skutecznego i efektywnego osiągania założonych celów instytucji.

• w znaczeniu czynnościowym organizacja (organizowanie) stanowi część ogólniejszych pojęć, jakimi są zarządzanie instytucją, zarządzanie projektem czy kierowanie ludźmi
• organizowanie jako funkcja zarządzania instytucją jest uporządkowaną sekwencją działań prowadzących do utworzenia organizacji w znaczeniu rzeczowym oraz do nadania jej określonej struktury organizacyjnej. Przykładami tak rozumianej funkcji organizowania są: utworzenie przedsiębiorstwa (powołanie go do życia, jego instytucjonalizacja), strukturyzacja przedsiębiorstwa – kształtowanie jego struktury organizacyjnej, ustalenie wzorcowych zasad specjalizacji, konfiguracji, hierarchii i formalizacji), reorganizowanie - zmiana struktury organizacyjnej, restrukturyzacja przedsiębiorstwa - istotna zmiana przedmiotu działalności, zasad funkcjonowania, a nawet zmiana formy organizacyjnej
• w węższym rozumieniu, jako funkcja kierowania ludźmi bądź jako funkcja zarządzania przedsięwzięciem, organizowanie odnosi się do konkretnej wyodrębnionej jednostki bądź komórki organizacyjnej czy przedsięwzięcia i oznacza bieżące porządkowanie działań podległych pracowników w aspekcie czasowym i przestrzennym, rozmieszczanie zasobów, bieżące przydzielanie prac i zadań oraz bieżące ich koordynowanie
• we wszystkich wskazanych przypadkach organizowanie polega w istocie z jednej strony na  dzieleniu i porządkowaniu składników, z drugiej natomiast strony na integrowaniu podzielonych części, scalaniu ich w jedną całość i przeciwdziałaniu tendencjom odśrodkowym
• obok porządkowania i integrowania, organizowanie ma do spełnienia jeszcze jedną ważną rolę – stabilizuje ustalone zasady cechy i relacje, nadając im pewną trwałość. W ten sposób struktura organizacyjna wyznacza ramy przeciwdziałające nadmiernej przypadkowości działań, zapewniając jej względną równowagę. Wiąże się to również z wymogiem zapewnienia względnej niezależności funkcjonowania instytucji od wymienialności jej składników, a także jest podyktowane potrzebą zapewnienia ciągłości działań w instytucji. Instytucja nie może reagować na każdą zmianę w jej środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w sposób szczególny
• wynika a tego, że organizowanie (kształtowanie struktury) powinno łączyć w sobie synergicznie trzy podstawowe funkcje: porządkowanie, integrowanie i stabilizowanie składników instytucji bądź przedsięwzięcia


O autorze

EweLina

Zainteresowania wszelakie. Uzależniona od podróży i czytania książek. Pisze artykuły, aby nie marnować czasu podczas dojazdów do pracy komunikacją miejską.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

Poprzedni artykuł:Czym jest kierowanie ludźmi?
Następny artykuł:Cechy osobowości
TEST