Pierwsze kredyty hipoteczne w BGŻ

Kredyt na indywidualne budownictwo mieszkaniowe oraz na zakup budynków lub lokali mieszkaniowych otrzymać może każda osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie i na stałe zamieszkała w Polsce, obywatele państw obcych posiadających zezwolenie na stały pobyt na terytorium RP w postaci karty stałego pobytu oraz zezwolenie MSW na zakup nieruchomości lub lokalu spółdzielczego oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie przez wnioskodawcę zdolności kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczenia zwrotu kredytu.

Powyższy kredyt może być przeznaczony na:
• budowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w domu wielomieszkaniowym - kredyt hipoteczny / kredyt mieszkaniowy
• nadbudowę i rozbudowa budynku mieszkalnego
• przebudowę np. strychu, suszarni itp. na cele mieszkalne
• remont, modernizację, renowację lokali i budynków mieszkalnych (z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania mieszkań)
• zakup budynku mieszkalnego wraz z działką budowlaną lub lokalu mieszkalnego w domu mieszkalnym lub budynku wielomieszkaniowym

Kredyt ten udzielają oddziały BGŻ S.A. właściwe dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (zameldowanie na pobyt stały) lub miejsca inwestowania. Wysokość udzielonego kredytu nie może przekroczyć 75 % planowanych kosztów inwestycji.

Do środków własnych wnioskodawcy zalicza się:
• środki pieniężne przeznaczone na inwestycję
• wartość działki budowlanej - wyceniana przez rzeczoznawcę
• pierwszą opłatę roczną wniesioną z tytułu użytkowania wieczystego terenu
• udokumentowane wydatki poniesione na przygotowanie inwestycji do realizacji, w tym: koszty projektu, badań geologicznych, opracowania dokumentacji technicznej projektu
• wartość wykonywanych prac przy budowie wg kosztorysu oraz zgromadzonych materiałów udokumentowanych rachunkami lub fakturami

Okres kredytowania nie może przekraczać 25 lat. Natomiast w przypadku kredytów udzielanych w walutach wymienialnych lub kredytów przewalutowywanych na walutę wymienialną (USD, EUR, CHF) okres kredytowania może wynosić 15 lat. W przypadku kredytów z terminem spłaty powyżej 5 lat, BGŻ S.A. może stosować karencję w spłacie kapitału i odsetek jednak nie dłużej niż 2 lata a w przypadku odsetek jeden rok.

Oprocentowanie jest zmienne w okresie kredytowania i ustalane:
• jako stopa nominalna w ofercie publicznej BGŻ S.A.
• gdy udział środków własnych kredytobiorcy nie przekracza 50% planowanych kosztów inwestycji - od 11,99%
• gdy udział środków własnych kredytobiorcy przekracza 50% planowanych kosztów inwestycji - od 10,99% jako suma stawki WIBOR za 3 miesiące i marży BGŻ S.A. określonej w umowie kredytu

Wybór zasady oprocentowania kredytu należy do kredytobiorcy.

Podstawą określenia wysokości oprocentowania dla kredytów w walutach są:
• w USD i CHF - stawka LIBOR z 3 ostatnich miesięcy
• w EURO - stawka EURIBOR z 3 ostatnich miesięcy

Bank zabezpiecza spłatę kredytu poprzez:
• ustanowienie hipoteki na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczonej budowy, budynku lub lokalu mieszkalnego od ognia lub innych zdarzeń losowych
• BGŻ S.A. może żądać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń np.: poręczenie wg prawa cywilnego, zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej lub przewłaszczenie

BGŻ S.A. może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od żądania zabezpieczenia hipotecznego, gdy okres kredytowania nie przekracza 5 lat, a kredyt zostanie zabezpieczony w innej formie.

Aby otrzymać kredyt na indywidualne budownictwo mieszkaniowe oraz na zakup budynków lub lokali mieszkaniowych należy:
1. W oddziale banku BGŻ S.A. pobrać formularz "Wniosek o udzielenie kredytu na indywidualne budownictwo mieszkaniowe oraz na zakup budynków lub lokali mieszkaniowych"
2. Wypełniony wniosek złożyć w oddziale banku jednocześnie okazując wymagane dokumenty związane z:
- realizacją inwestycji a mianowicie:
• akt własności / współwłasności / lub użytkowania / współużytkowania wieczystego działki budowlanej, budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego
• pozwolenie na budowę, rozbudowę, nadbudowę budynku mieszkalnego lub na przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkalne wraz z projektem (dokumentacją techniczną)
• zestawienie planowanych kosztów sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane oraz harmonogram realizacji inwestycji i harmonogram spłaty kredytu
• zestawienie w ujęciu ilościowym i wartościowym środków własnych w tym kosztorys powykonawczy wykonanych robót sporządzany przez dział księgowości / rachunkowości,
- nabyciem budynku lub lokalu mieszkalnego:
• umowa wstępna kupna-sprzedaży
• dowód posiadania środków pieniężnych deklarowanych jako udział własny
• wypis z księgi wieczystej
3. Dokumenty potwierdzające stałe źródła dochodów rodziny
4. Dokumenty dotyczące proponowanych form zabezpieczeń kredytu np. wypis z księgi wieczystej, polisa ubezpieczeniowa budowy, budynku lub lokalu
5. Inne dokumenty określone przez oddział BGŻ S.A.

Rozpatrzenie wniosku kredytowego następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia pełnej dokumentacji. Kwota kredytu realizowana jest jednorazowo lub w transzach. Wysokość pierwszej transzy nie może przewyższać 50 % wartości poniesionych nakładów ze środków własnych kredytobiorcy.

Uruchomienie każdej kolejnej transzy następuje po stwierdzeniu przez BGŻ S.A.:
• celowego wykorzystania wypłaconych środków kredytowych
• realizacji inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem i dokumentacją techniczną.

Kredyt na zakup budynków i lokali mieszkalnych. Przedmiotem kredytu może być: zakup na rynku pierwotnym lub wtórnym domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej wraz z garażem, zakup budynku mieszkalnego wraz z działką budowlaną lub lokalu mieszkalnego w domu mieszkalnym lub budynku wielomieszkaniowym. Okres kredytowania wynosi do 25 lat, a w przypadku kredytów udzielanych w walutach wymienialnych do 15 lat. Oprocentowanie kredytu jest według zmiennej stopy procentowej.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 75% wartości nabywanej nieruchomości. Przy kredytach długoterminowych, tj. z okresem spłaty powyżej 5 lat istnieje możliwość karencji w spłacie kapitału i odsetek, nie dłużej niż 1 rok.

BGŻ S.A. pobiera prowizje:
• wstępną za rozpatrzenie wniosku, która jest zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej
• przygotowawczą od kwoty przyznanego kredytu
• za gotowość finansową od niewykorzystanej kwoty kredytu postawionej do dyspozycji kredytobiorcy
• rekompensacyjną od kwoty kredytu spłaconej wcześniej niż 7 dni roboczych przed terminem umownym

Prowizji rekompensacyjnej nie pobiera się po upływie 10 lat kredytowania w przypadku jednorazowej spłaty całości kredytu pozostałej do spłaty lub rat kredytu z okresu co najmniej 3 lat spłaty kredytu.

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego wraz z przelewem /cesją/ praw z polisy ubezpieczeniowej domu lub lokalu mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Do czasu dokonania wpisu hipotecznego, spłata kredytu zabezpieczana jest w formie weksla własnego in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, ubezpieczenia umowy kredytu w zakładzie ubezpieczeniowym lub w innej formie. Wysokość prowizji i oprocentowania kredytu jest takie samo jak przy kredycie na indywidualne budownictwo mieszkaniowe.


O autorze

Natka

Pisze o wszystkim co ważne i ciekawe, ale głównie o ekonomii i biznesie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

Poprzedni artykuł:Powstanie Banku Gospodarki Żywnościowej
Następny artykuł:Cechy osobowości
TEST