Plan marketingowy nieruchomości cz.1

NOVA Nieruchomości jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną przez Przedsiębiorstwo Handlowe NOVA S.A. w Szczecinie. Spółka powstała w oparciu o umowę sporządzoną w formie aktu notarialnego z dnia 16 października 2004 roku i została wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy, Sekcja Rejonowa, dział B.

Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wynajem lokali użytkowych. Okresem rozrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.135.300 zł i obejmuje 91.353 udziały o wartości 100,00 zł każdy, pokryte gotówką w łącznej kwocie 50.000 zł oraz aportem o wartości 9.085.300 zł.

Przedsiębiorstwo Handlowe NOVA S.A. zostało stworzone 16 lipca 1991 w Szczecinie w wyniku prywatyzacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlowego NOVA. Założycielami spółki byli pracownicy dawnego WPH, którzy – na podstawie umowy z Wojewodą Szczecińskim, reprezentującym Skarb Państwa – przejęli w leasing majątek WPH. Podstawowymi obszarami działalności spółki stały się: prowadzenie handlu hurtowego i detalicznego oraz zarządzanie nieruchomościami.
PH NOVA S.A. prowadzi działalność handlową w placówkach na terenie Szczecina. Istotnym obszarem działalności jest także zarządzanie własnymi nieruchomościami.

Działalność handlowa NOVA S.A. obejmuje prowadzenie handlu detalicznego i hurtowego w zakresie:
- produktów tekstylnych, pasmanteryjnych, dziewiarskich i bieliźniarskich
- produktów żywnościowych
- obuwia damskiego i męskiego oraz galanterii skórzanej i sportowej
- konfekcji damskiej i męskiej
- produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej
- sprzętu RTV i AGD

W okresie 19912003 PH NOVA S.A. prowadził politykę rozbudowy sieci handlowej na terenie Szczecina. W efekcie, pod koniec 2003 roku obejmowała ona 24 placówki sklepowe o łącznej powierzchni ok. 15.000 m2 oraz bazę magazynową o powierzchni ok. 4000 m2. Równocześnie prowadzone były działania zmierzające do zwiększenia efektywności operacyjnej, czego wynikiem było znaczące zmniejszenie poziomu zatrudnienia, jakie nastąpiło w drugiej połowie dekady (z 450 osób w 1995 roku do 346 w 2003).

W drugiej połowie lat 90 przychody PH NOVA S.A. ustabilizowały się na poziomie 50 mln zł rocznie, przy czym malejąca opłacalność działalności handlowej spowodowała, że rosnącym ich składnikiem (ok. 3,5 mln zł w 2003 roku) stały się czynsze dzierżawne z części powierzchni handlowej przekazanej w użytkowanie podmiotom zewnętrznym.

W latach 199699 PH NOVA S.A. wykorzystał korzystne warunki wykupu użytkowanych nieruchomości, przejmując większość z nich (18 lokali handlowych oraz magazyn hurtowy) na własność.
W połowie 2004 roku rozpoczęto proces restrukturyzacji PH NOVA S.A., obejmujący:
- wyłączenie zarządzania nieruchomościami ze struktury organizacyjnej PH NOVA S.A. (utworzenie NOVA Nieruchomości Sp. z o.o. i wniesienie do nowego podmiotu wszystkich nieruchomości)
- przekazanie części placówek handlowych ich kierownikom, którzy przejmują pracowników i zapasy towarowe (spłata w okresie 20 miesięcy), otrzymując w użytkowanie lokale za czynsz skalkulowany na warunkach preferencyjnych
- sprzedaż części placówek i wykorzystanie uzyskanych w ten sposób przychodów do finansowania zmian organizacyjnych;
- refinansowanie zadłużenia bankowego PH NOVA S.A. poprzez jego przejęcie przez NOVA Nieruchomości Sp. z o.o.

NOVA Nieruchomości Sp. z o.o. posiada zarząd jednoosobowy, w którym funkcję prezesa pełni X. Spółka jest nowym podmiotem utworzonym w ramach reorganizacji PH NOVA S.A. z zadaniem maksymalizacji bieżącej wartości przychodów z przejętych nieruchomości.

Utworzenie NOVA Nieruchomości Sp. z o.o. ma na celu zapewnienie efektywnego wykorzystania składników majątku trwałego należących dotychczas do PH NOVA S.A. W dotychczasowej strukturze organizacyjnej tego podmiotu nieruchomości – stanowiące ok. 95% wartości majątku trwałego – stanowiły wewnętrzne źródło subsydiowania podstawowej działalności handlowej. Mechanizm ten miał zarówno charakter bezpośredni poprzez finansowanie deficytowej działalności placówek handlowych środkami uzyskiwanymi z dzierżawy lub sprzedaży części posiadanych nieruchomości, jak i pośredni – przez zaniechanie obciążania działalności handlowej kosztami alternatywnymi wykorzystywanej do tego celu powierzchni. W tej sytuacji, stworzenie odrębnego podmiotu prawnego, przejmującego posiadane przez PH NOVA nieruchomości, stało się punktem wyjścia do prowadzenia dalszych działań porządkujących sytuację ekonomiczną tego podmiotu.

Przekazane przez NOVA Nieruchomości Sp. z o.o. składniki majątku trwałego stanowiły dotychczas ok. 94% wartości nieruchomości w PH NOVA S.A. Lokale „MATRIX”, „OPEN” i „LATO” w Szczecinie pozostawione zostały u dotychczasowego właściciela jako źródło przychodów wspierających realizowany w tym podmiocie program reorganizacji (pierwszy poprzez sprzedaż, pozostałe przez dzierżawę lub sprzedaż).

Punktem wyjścia dla określenia podstawowych założeń tego programu stała się analiza wyników poszczególnych placówek handlowych działających w strukturze PH NOVA S.A. Pozwoliła ona na stwierdzenie, że prowadzenie opłacalnej (przy uwzględnieniu pełnego rachunku kosztów ekonomicznych) działalności handlowej nie ma uzasadnienia w odniesieniu do większości prowadzonych dotychczas placówek. Wydzierżawienie ich powierzchni lub sprzedaż (w zależności od każdorazowej oceny względnej opłacalności dostępnych opcji) stało się w tej sytuacji celem działań w perspektywie połowy 2006 roku.

Placówkami, których działalność znajduje obecnie uzasadnienie ekonomiczne są:
- dom Handlowy „OZYRYS” – ze względu na tradycyjnie silną pozycję na lokalnym rynku i możliwość znacznego wzrostu obrotów
- sklep „OSIEDLOWY” – jako dochodowa placówka działająca w lokalu będącym własnością municypalną, możliwym do wykupienia na preferencyjnych warunkach

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, przyjęto, że w perspektywie kilku miesięcy, działalność handlowa PH NOVA S.A. ograniczona zostanie do powyższych placówek. Minimalizacja kosztów związanych ze zwolnieniami pracowników (posiadających w większości prawo do 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz – dodatkowo – 3-miesięcznych odpraw), konieczność zagospodarowania znaczących zapasów, a także czas potrzebny na znalezienie zainteresowanych dzierżawą lub kupnem nieruchomości – stały się podstawowymi wyznacznikami przyjętego programu działań.


O autorze

EweLina

Zainteresowania wszelakie. Uzależniona od podróży i czytania książek. Pisze artykuły, aby nie marnować czasu podczas dojazdów do pracy komunikacją miejską.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

TEST