Poręczenie według prawa cywilnego jako zabezpieczenie kredytu

Poręczenie za spłatę kredytu jest umową przez którą poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu udzielonego przez bank, w przypadku gdyby kredytobiorca nie spłacił go w oznaczonym w umowie kredytowej terminie. Ponieważ poręczenie jest umową, dla jej ważności wymagane jest złożenie oświadczenia zarówno przez bank, jak i przez poręczyciela. Jednakże kodeks cywilny wymaga jedynie, aby na piśmie złożone było zobowiązanie poręczyciela, natomiast oświadczenie banku może być złożone w dowolnej formie, np. poprzez samo przyjęcie dokumentu zawierającego zobowiązanie poręczyciela.

Jeżeli poręczenia udziela kilka osób, mogą one złożyć oświadczenia w jednym piśmie lub w pismach odrębnych. Oświadczenia poręczycieli nie muszą być złożone równocześnie. Dla swej ważności zobowiązanie poręczyciela musi zawierać wskazania osoby, za którą jest udzielane poręczenie oraz jednoznaczne oznaczenie kredytu, do spłaty którego zobowiązuje się poręczyciel. Kredyt ów może być oznaczony poprzez np. wskazanie numeru umowy kredytowej.

Dotyczy to również poręczenia za kredyt przyszły. Wówczas określenie kredytu, za spłatę którego udzielono poręczenie może nastąpić poprzez wskazanie rodzaju kredytu, numeru i daty złożenia wniosku kredytowego. Nieważne jest poręczenie „za wszelkie kredyty” jakie kredytobiorca zaciągnął lub zaciągnie. Nie jest natomiast niezbędne określenie w treści oświadczenia poręczyciela kwoty, do wysokości której ponosi on odpowiedzialność, chyba że poręczenie jest udzielone za spłatę kredytu przyszłego. Wówczas wymagane jest określenie kwoty do wysokości której ponosi odpowiedzialność poręczyciel, pod rygorem nieważności poręczenia.

Przyjmując różne kryteria, poręczenia można podzielić na:
- udzielone za spłatę całości kredytu
- udzielone za oznaczoną w poręczeniu cześć kredytu
- bezterminowe – gdy poręczyciel nie wskazał okresu na jaki udziela poręczenia i w ciągu którego będzie ponosił odpowiedzialność
- terminowe – gdy poręczyciel wskazuje termin, do którego przejmuje na siebie odpowiedzialność za spłatę kredytu
- zabezpieczające spłatę kredytu przyszłego do wysokości z góry oznaczonej - należy przy tym pamiętać iż bezterminowe poręczenie za kredyt przyszły może być przed udzieleniem kredytu odwołane bez podania przyczyny. Możliwość taka nie istnieje w przypadku terminowego poręczenia za kredyt przyszły
- zabezpieczające spłatę kredytu udzielonego - poręczenie za spłatę kredytu udzielonego nie może być przez poręczyciela wypowiedziane bez zgody banku, niezależnie od tego czy jest to poręczenie terminowe, czy bezterminowe


O autorze

Cichy

Pisze i rysuje. Nigdy nie marnuje czasu. Zawsze coś tworzy.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

TEST