Poręczenie wekslowe

Awal jest to poręczenie udzielone za osobę zobowiązaną wekslowo. Poręczenie może być udzielone przez osobę trzecią lub nawet przez osobę podpisaną już na wekslu np. pełnomocnik, który podpisał weksel w imieniu innej osoby, może poręczyć za mocodawcę. Poręczenie wekslowe może być udzielone na wekslu, tj. na przedniej stronie weksla lub na odwrotnej stronie weksla, względnie na przedłużku.

Dla ważności poręczenia udzielonego na pierwszej stronie weksla wystarczy samo złożenie podpisu przez poręczyciela. Natomiast dla ważności poręczenia udzielonego na odwrotnej stronie weksla lub na przedłużku niezbędne jest, oprócz złożenia podpisu przez poręczyciela umieszczenie wyrażenia „ręczę”, „poręczam”, „gratuluję”, lub innego zwrotu wskazującego na poręczenie. Jeżeli poręczycielem jest podmiot gospodarczy, jego podpis obejmuje stempel firmowy oraz podpisy osób uprawnionych do zaciągania w imieniu tego podmiotu zobowiązań wekslowych. Poręczenie wekslowe musi być bezwarunkowe. Dodanie warunku unieważnia je. Poręczenie może być udzielone, co do całości sumy wekslowej, lub, co do jej części określonej na wekslu. Jeżeli poręczyciel udzielając poręczenia nie wskaże kwoty, do wysokości, której odpowiada za zapłatę weksla, oznacza to, iż poręcza za zapłatę całej kwoty weksla. Dopuszczalne jest udzielenie poręczenia wekslowego przez kilka osób, a każda z nich może odpowiadać za zapłatę całości, bądź części kwoty weksla.

W przypadku udzielania poręczenia na wekslu in blanco, poręczyciel, oprócz złożenia podpisu, podpisuje deklaracje do weksla in blanco, podobnie jak wystawca weksla, jednakże ważność zobowiązania wekslowego poręczyciela nie jest uzależniona od istnienia deklaracji wekslowej.

W szczególnych przypadkach deklaracja poręczyciela do weksla in blanco może być potraktowana jako poręczenie według prawa cywilnego za zapłatę kredytu przyszłego. Będzie to możliwe, gdy na skutek pomyłki przy uzupełnianiu poręczonego weksla in blanco, nie spełnia on przesłanek wymienionych w art. 101 prawa wekslowego, niezbędnych do uznania dokumentu za weksel. Jednakże warunkiem niezbędnym do uznania deklaracji wekslowej za poręczenie według prawa cywilnego jest to, aby zawierała ona określenie kwoty, do wysokości, której odpowiada poręczyciel.

Przyjęcie weksla własnego z awalem jest dla banku szczególnie ważne w przypadku udzielania kredytu spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnym. Weksel może być wystawiony przez spółkę a poręczony przez jej wspólników lub członków zarządu. Jest to bowiem najczęściej jedyna możliwość dochodzenia przez bank roszczeń z tytułu niespłaconego kredytu od wspólników tych spółek lub członków jej zarządu.

Na polecenie zasługuje również udzielenie poręczenia wekslowego przez współmałżonka kredytobiorcy. Jest to znacznie bardziej skuteczne niż jego „zwykła” pisemna zgoda na zaciągniecie przez współmałżonka kredytu, bowiem na jego odpowiedzialność nie ma wpływu fakt, iż w momencie uzyskania tytułu wykonawczego osoby te nie pozostawały już w związku małżeńskim

Zgodnie z zasadą prawa wekslowego stanowiącą, iż każdy kto się podpisze na wekslu odpowiada za jego zapłatę, również osoba która udzieliła poręczenia wekslowego odpowiada za zapłatę weksla. Jej odpowiedzialność ma charakter:
- samoistny – ze względu na to, iż nieważność zobowiązania wekslowego jednej z osób podpisujących się na wekslu, w tym również osoby, za którą zostało udzielone poręczenie, nie wpływa na ważność zobowiązania poręczyciela. Poręczyciel wekslowy nie odpowiada tylko wówczas, gdy poręczy na nieważnym wekslu.
- akcesoryjny – odpowiada bowiem tak samo jak osoba za którą zostało udzielone poręczenie; może jednak ograniczyć swoja odpowiedzialność do kwoty wskazanej przez siebie na wekslu. Zmiana wysokości kredytu lub terminu jego spłaty po udzieleniu poręczenia wymaga zgody poręczyciela wekslowego.
- solidarny – bowiem odpowiada za zapłatę weksla solidarnie z innymi dłużnikami wekslowymi, a jeżeli poręczycieli było kilku wówczas każdy z nich odpowiada za cala sumę do wysokości której poręczył

W przypadku niezapłacenia za weksel przez jego wystawcę oraz przez poręczycieli, bank może dochodzić swoich roszczeń w trybie uproszczonego postępowania nakazowego. Nie jest możliwe dochodzenie roszczeń przeciwko wystawcy weksla lub przeciwko poręczycielowi poprzez wystawienie przez bank tytułu wykonawczego w trybie art. 53 prawa bankowego.


O autorze

Cichy

Pisze i rysuje. Nigdy nie marnuje czasu. Zawsze coś tworzy.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

TEST