Polecane: EgoBody.pl

Procesy zarządzające w przedsiębiorstwie

Procesy zarządzające w przykładowym przedsiębiorstwie X-&-Y obejmują następujące elementy:

- Orientacja na klienta
Działalności firmy sprowadza się do zagwarantowania, że świadczone przez X-&-Y usługi spełniają oczekiwania i wymagania klienta. W przedsiębiorstwie wytyczne klienta są zaspakajane za pośrednictwem określenia jego potrzeb w wyniku przeprowadzenia analizy rynku oraz poprzez zdobywanie jego zaufania.

- Planowanie systemu zarządzania jakością
Działania wszystkich komórek organizacyjnych firmy ujęte w dokumentacji SZJ przebiegają w sposób planowy i mają charakter systemowy. Charakteryzują się wyraźnym rozłożeniem kompetencji, odpowiedzialności i podziałem zadań pozwalającym na planowanie jakości. Zmiany wprowadzone do SZJ są planowane i wdrażane. Przed ich wprowadzeniem są opracowane, opiniowane i zatwierdzane przez osoby kompetentne.

- Zasoby ludzkie
W przedsiębiorstwie X-&-Y personel jest przydzielany do wykonywania określonych zadań mających wpływ na jakość w oparciu o posiadane kwalifikacje i kompetencje.

- Badanie zadowolenia klienta
W ramach oceny zadowolenia klienta X-&-Y wykorzystuje metody ankietowania klientów, rozmów z klientami, zbierania referencji od klientów oraz zbierania wszelkich innych informacji w trakcie realizowania usług. Informacje zwrotne od klientów dotyczące ich satysfakcji są analizowane na przeglądach zarządzania.

- Przegląd zarządzania
Pełnomocnik ds. SZJ dokonuje przeglądu systemu zarządzania jakością w planowanych odstępach czasu z częstotliwością dwa razy w roku kalendarzowym I i III kwartale. W przeglądzie dokonuje oceny ciągłej przydatności, adekwatności i efektywności systemu zarządzania jakością  oraz możliwości jego doskonalenia z uwzględnieniem potrzeby zmian włączając w to politykę oraz cele jakości.

- Audyt wewnętrzny
Na początku roku kalendarzowego opracowywany jest przez menedżera jakości plan audytów wewnętrznych, który jest zatwierdzany przez prezesa zarządu. Plan audytów uwzględnia wszystkie elementy SZJ. Pod koniec roku kalendarzowego menedżer jakości dokonuje ogólnej oceny przeprowadzonych audytów wewnętrznych. Dane wejściowe do opracowania audytu i pytań audytowych obejmują wdrożona dokumentację SZJ.

- Ciągłe doskonalenie
Polityka przedsiębiorstwa X-&-Y jest ściśle związana z ciągłym udoskonalaniem systemu zarządzania jakością m.in. w oparciu o realizację polityki jakości poprzez cele jakościowe.

Procesy zasadnicze w firmie zawierają się w następujących:
- Proces identyfikacji wymagań klienta
Proces identyfikacji wymagań klienta w firmie sprowadza się do przeprowadzenia analizy zapytań ofertowych, ofert i zamówień (umów) aby zapewnić, że:  
-> wszystkie informacje o usługach są znane klientowi
-> wszystkie potrzeby klienta są zidentyfikowane
-> wymagania dla usług są określone zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów i prawa
-> wszystkie zapytania ofertowe, oferty i zamówienia będą rozpatrywane w sposób systematyczny
-> zostaną przyjęte do realizacji te zapytania ofertowe, oferty i zamówienia, w odniesieniu do których firma posiada zdolność do spełnienia zdefiniowanych wymagań w stosunku do usług
-> wymagania zawarte w zamówieniu (umowie), które różnią się od wymagań zawartych w ofercie, zapytaniu ofertowym zostaną wyjaśnione
-> wszystkie zmiany po ich akceptacji będą wprowadzone do dokumentacji, (do zamówienia, umowy) oraz informacja o wprowadzeniu zmian przekazana zostanie do wszystkich komórek, których te zmiany dotyczą
-> ustalony tryb zapewnia przepływ informacji od i do klienta

- Proces projektowania i proces rozwoju
Powyższe procesy mają na celu zapewnienie, że wszystkie projekty i prace rozwojowe, zarówno te zlecane przez inwestorów, jak i własne dotyczące produkcji wyrobów, usług budowlanych w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz doradztwa technicznego w firmie zostaną wykonane zgodnie z ich wymaganiami.

- Proces planowania realizacji usługi
X-&-Y planuje i rozwija procesy potrzebne do realizacji usług. Planowanie to jest spójne z wymaganiami innych procesów systemu zarządzania jakością.

Przy planowaniu procesów do realizacji usług X-&-Y ustala:
-> cele jakościowe i wymagania dla usług
-> potrzebę określenia procesów, dokumentacji oraz udostępnieniem środków specyficznych dla wyrobu i usługi
-> wymaganą weryfikację, walidację, monitorowanie, działania kontrolne i badania specyficzne dla produkcji oraz kryteria przyjęcia wyrobu
-> niezbędne zapisy dla dostarczenia dowodu, że realizacja procesów spełnia określone wymagania

Ze względu na charakter świadczonych usług i specyfikę wymagań klienta, poszczególne etapy realizacji usług, pomiary i monitorowanie procesów uwzględniające ustalenie i przygotowanie środków do realizacji usług, z uwzględnieniem niezbędnych urządzeń  do pomiarów i monitorowania oraz wykwalifikowanego personelu muszą i są realizowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach PN, instrukcjach technologicznych oraz stosownych wytycznych.

Procesy główne w przedsiębiorstwie stanowią produkcję i oferowane przez X-&-Y usługi. Do procesów głównych w firmie zalicza się:
- Proces wykonawstwa robót budowlanych, czyli realizację inwestycji
- Proces handlowy, który dotyczy sprzedaży własnych wyrobów i tych kupowanych u innych producentów (dostawców)
- Proces przebiegu transportu, czyli oferowane przez X-&-Y usługi przewozu towaru do odbiorcy
- Proces produkcji prefabrykatów betonowych oraz zbrojenia
- Proces produkcji mieszanki betonowej
- Proces autokasacji, który dotyczy kasacji wszelkich środków transportu z całego kraju
- Proces recyklingu gruzu betonowego - działalność recyklingu w firmie polega na utylizacji odpadów niebezpiecznych i śmieci (gruzu betonowego)
- Proces wynajmu sprzętu ciężkiego lub środków transportu

Procesy wspomagające zapewniają niezakłócony przebieg procesów zasadniczych oraz procesów głównych.

Wspomaganie procesów zasadniczych
Proces identyfikacji wymagań klienta jest wspomagany przez procesy nadzoru nad dokumentami i nadzoru nad zapisami. Celem przeprowadzania procesu nadzoru nad dokumentami jest zapewnienie, że wszystkie dokumenty są odpowiednio sterowane i nadzorowane, zidentyfikowane i przechowywane  oraz zawierają pełne, niezbędne, sprawdzone i potwierdzone dane w tym zakresie. Nadzór nad zapisami natomiast ma na celu zapewnienie, że zapisy dostarczają dowodów zgodności z wymaganiami i dowodów skuteczności działania SZJ. Zapisy są czytelne oraz przechowywane w sposób umożliwiający łatwe ich odszukanie oraz zapobiegający ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Zapisy są udostępniane klientowi lub jego przedstawicielowi w celu dokonania oceny, jeżeli takie ustalenia są zawarte w umowie.

Procesy projektowania i rozwoje są wspomagane przez:
- funkcjonującą w przedsiębiorstwie infrastrukturę, która jest niezbędna do uzyskania wymaganej jakości realizowanych usług zgodnych z wymaganiami klienta. Obejmuje ona budynki biurowe i magazynowe odpowiednio wyposażone i zapewniające miejsca do wykonania pracy, maszyny, urządzenia, sprzęt, środki transportu niezbędne do realizacji usług, jak i dokumentację, dane, oprogramowanie oraz usługi wspomagające
- dobrze zorganizowaną komunikację wewnętrzną, która gwarantuje prawidłowy i kompletny przepływ informacji
- zorganizowanie odpowiedniego dla pracowników środowiska pracy (odpowiedni dobór czynników mikroklimatu) w celu osiągnięcia zgodności wyrobu z wymaganiami
- nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów, którego celem jest utrzymanie w należytym stanie owego wyposażenia będącego w użytkowaniu i stosowanego w realizacji usług
- procesy komunikacji z klientem, które mają na celu precyzyjne określenie potrzeb klienta oraz zapewnienie pełnej informacji na temat oferowanego produktu / usługi i warunkach umowy
- Proces planowania i realizacji usługi jest wspomagany przez  monitorowanie i pomiary procesów i usług, analizę danych oraz poprzez walidację procesów

Monitorowanie i pomiary procesów są realizowane w trakcie funkcjonowania procesów. Wynikami procesów dającymi wartość dodaną są ich dane wyjściowe jak: umowa, projekt, zakupiony materiał, zrealizowana usługa stanowiące dane wejściowe do następnych procesów. W dokumentacji SZJ (procedurach, instrukcjach) są określone wymagania dotyczące monitorowania i pomiarów procesów.

Pomiar i monitorowanie usługi odbywa się na każdym etapie jej trwania. Końcowa jakość usługi jest oceniana przed jej dostarczeniem przez odpowiednich pracowników.
Zbieranie i analizowanie danych ma na celu stwierdzenie adekwatności i efektywności systemu zapewnienia jakości w oparciu o opracowany raport o stanie jakości. Analizy raportu o stanie jakości dokonują: prezes zarządu, dyrektorzy, kierownicy.

Walidacja jest przeprowadzana dla procesów i wyrobów, których wyników nie można zweryfikować poprzez kolejne pomiary i monitoring. Dotyczy to również procesów nowo uruchamianych  oraz tych, w których stwierdzono częste niezgodności w trakcie realizowanych wyrobów/ usług.

Procesy wspomagające procesy główne dotyczą:
1° procesów związanych z zakupami, tak więc oceny dostawców, weryfikacji zakupionego wyrobu u znanych i nowych dostawców. Celem procesów związanych z zakupami jest zakupywanie wyrobów i usług o żądanej jakości u dostawców zakwalifikowanych, którzy są oceniani w oparciu o zdefiniowane kryteria doboru oraz okresowej oceny. Dane dotyczące zakupów określają w sposób jednoznaczny wymagania dotyczące zatwierdzenia i kwalifikacji wyrobu, procedur, procesów, urządzeń, personelu oraz wymagań systemu zarządzania jakością.

Ocena partii próbnej wyrobów i usług zakupywanych przez X-&-Y dokonywana jest wtedy, jeżeli wyrób lub usługa mają wpływ na jakość realizowanych wyrobów/ usług. Decyzję o przeprowadzeniu partii próbnej podejmuje pełnomocnik ds. SZJ oraz dyrektor  techniczny.

2° procesów identyfikacji i identyfikalności występujących w trakcie realizacji usług z wykorzystaniem zapisów powstających w procesach, zabezpieczenia wyrobów w magazynach, nadzoru nad wyrobami/ usługami niezgodnymi z wymaganiami oraz związanymi z tym działaniami korygującymi i zapobiegawczymi, polegającymi na wcześniejszym rozpoznaniu możliwości wystąpienia niezgodności.


O autorze

Cichy

Pisze i rysuje. Nigdy nie marnuje czasu. Zawsze coś tworzy.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

Poprzedni artykuł:Cykl adaptacji w pracy nowego menedżera
Następny artykuł:Cechy osobowości
TEST