Prowizje od wkładów i lokat bankowych

Prowizja bankowa są przychodami banku za świadczone  usługi i czynności bankowe ustalone z reguły procentowo w stosunku do wartości usługi wykonywanych na rzecz klienta.

Banki ogłaszają tabele opłat i prowizji. Stawki zawarte w tabelach są różne w poszczególnych bankach, ponieważ ich ustalenie jest autonomiczną decyzją danego banku. Taryfy powinny być ogłoszone w miejscach ogólnie dostępnych. Tabele prowizji i opłat podawane są do wiadomości klientów w oddziałach operacyjnych w sposób ogólnie dostępny, np. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Taryfy wskazują także operacje wykonywane przez banki bezpłatnie np. wpłaty wkładów oszczędnościowych, wpłaty na cele społeczne. Opłaty są zazwyczaj zryczałtowane, a ich kwoty stanowią przeważnie zwrot kosztów ponoszonych przez bank, np. za wydanie karty płatniczych.

Banki pobierają prowizje i opłaty przy każdej operacji lub okresowo przez obciążenie rachunku klienta, ale mogą one  być także płacone w gotówce. Stawki mogą być sztywne lub do negocjacji. Banki stosują także formę zaniechanych opłat według umowy, w której ustala się, że bank oraz klient rezygnują ze swojej należności np:. bank rezygnuje z pobierania opłat za prowadzenie rachunku, a klient z oprocentowania rachunku. Trzeba tu jednak wziąć pod uwagę porównywalność dochodów i kosztów.

Taryfa zawiera bardzo szczegółowy wykaz czynności bankowych, za które pobierane są opłaty. Podstawowe czynności wymienione w tych taryfach są następujące:
• prowadzenia rachunków bankowych
• wypłat i wpłat
• prowadzenia rachunków pomocniczych
• obrót wartościami dewizowymi
• opłaty maklerskie
• akredytywy, gwarancje
• opłaty sejfowe
• opłaty za wydanie kart
• opłaty za wydanie czeku itd

Niezależnie od prowizji, banki pobierają zryczałtowane opłaty pocztowe, telekomunikacyjne oraz prowizje i opłaty banków pośredniczących przy wykonywaniu zleconej czynności.

Zasady pobierania opłat reguluje art. 110 prawa bankowego, który mówi że: bank może pobierać prowizje z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności, w tym także opłaty za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez ustawę osobom, organom i instytucjom, z wyłączeniem przypadków, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie:
1. sądu lub prokuratora w związku z toczącą się sprawą karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy
2. prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
3. osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego.

Prowizje pobierane od wkładów i lokat są przychodami banku otrzymanymi za świadczone usługi i mogą być pobierane przy każdej operacji lub okresowo, obciążając rachunek klienta, mogą być także płacone w gotówce.

O wyniku finansowym decyduje saldo prowizji i opłat, które powinno być korzystne dla banku, gdyż kwota dochodów operacyjnych – w tym odsetek – powinna z nadwyżką pokryć ponoszone koszty. Operowanie poziomem prowizji i opłat bywa wykorzystane jako instrument konkurencji międzybankowej. Ich wysokość, sposób naliczania i zapłaty wpływają na koszty usług bankowych ponoszone przez klientów, np. łączny koszt kredytu obejmuje odsetki oraz prowizję.


O autorze

Cichy

Pisze i rysuje. Nigdy nie marnuje czasu. Zawsze coś tworzy.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

Poprzedni artykuł:Jak obliczyć odsetki od lokat bankowych
Następny artykuł:Cechy osobowości
TEST