Polecane: Wejdź na stronę

Przystąpienie do długu kredytowego jako zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczeniem spłaty kredytu może być przystąpienie do długu kredytowego będące umową, na mocy której do już istniejącego dłużnika przystępuje jako dłużnik osoba trzecia. Należy podkreślić, iż dotychczasowy dłużnik, czyli kredytobiorca, nie zostaje zwolniony z długu, ale odpowiada za spłatę kredytu solidarnie z osobą, która przystąpiła do długu.

Przystępujący do długu odpowiada za spłatę udzielonego kredytu jak za zobowiązanie własne, a nie jak poręczyciel, który odpowiada za cudzy dług. Oznacza to, iż o spłatę kredytu bank może zwracać się według swego wyboru, do kredytobiorcy lub do osoby, która do długu przystąpiła. Z tego względu przystąpienie do długu kredytowego jest silniejszym zabezpieczeniem od poręczenia.

Przystąpienie do długu może dojść do skutku poprzez zawarcie umowy przez bank z nowym dłużnikiem za zgodą kredytobiorcy, lub przez zawarcie umowy przez kredytobiorcę z nowym dłużnikiem za zgodą banku.

Zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci przystąpienia do długu kredytowego będzie w szczególności celowe, jeżeli przystępującym do długu będzie:
- wspólnik spółki cywilnej, który przystąpił do niej w trakcie korzystania z kredytu
- współmałżonek kredytobiorcy
- wspólnicy lub członkowie zarządu spółki z o. o. lub akcyjnej, którzy po przystąpieniu do długu kredytowego odpowiadają za jego spłatę swoim osobistym majątkiem
- komandytariusz, który w wyniku przystąpienia do długu odpowiada za spłatę kredytu całym swoim majątkiem

Oprócz przystąpienia do długu z mocy umowy możliwe jest przystąpienie do długu z mocy ustawy. Sytuacja taka wystąpi w przypadku zbycia przez kredytobiorcę przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Wówczas ich nabywca jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za zaciągnięte przez niego kredyty, jeżeli były one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nabywca w chwili ich nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Jednakże odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia roszczeń banku, który udzielił kredytu. Odpowiedzialności tej nie można wyłączyć ani ograniczyć bez zgody banku.


O autorze

Lila

Obywatelka Świata. Po prostu. Pasjonatka podróży, dobrej kuchni & dobrej książki.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

Polecane: Wejdź na stronę docelową

Polecane: aby przejść na nową stronę

TEST