Co to jest leasing?

Aby rozpocząć nowy rodzaj działalności lub powiększyć zakres dotychczasowej, firma musi przede wszystkim uzyskać fundusze na inwestycje. Leasing, obok kredytu bankowego, jest najpopularniejszym źródłem finansowania inwestycji za pomocą kapitału obcego. Istotą leasingu jest to, że jedna ze stron (leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (leasingobiorcy) środek trwały w użytkowanie za odpowiednią opłatą ustaloną w umowie. Leasingodawca ewidencjonuje środek trwały w swoich księgach rachunkowych i zalicza stawki amortyzacyjne do kosztów działalności, natomiast leasingobiorca płaci mu raty leasingowe (zawierające w sobie oprocentowanie kredytu i spłatę wartości środka trwałego) i wlicza je sobie także w koszty działalności.

Decyzje inwestycyjne są niezwykle ważne dla każdej firmy, ponieważ wiążą się zwykle z wydatkowaniem dużych kwot, co nie pozostanie bez wpływu na zyskowność i płynność finansową przez kilka lat. Popyt na fundusze inwestycyjne w przedsiębiorstwach zwykle przekracza dostępne środki, z czego wynika konieczność pozyskania brakującego kapitału z zewnątrz. Mamy tu do wyboru m.in. : kredyt bankowy i leasing. Sprawą zasadniczą przy podejmowaniu decyzji o wyborze formy finansowania staje się koszt pozyskania kapitału i utrzymanie płynności finansowej firmy.

Decyzje inwestycyjne pociągają za sobą przepływ gotówki w pewnych okresach czasu. Dzisiejsza inwestycja musi być więc rozpatrywana w kategoriach dochodów i wydatków w okresach przyszłych. Wydatki kapitałowe (zakup za gotówkę) mają wpływ na przyszłe przepływy pieniężne jedynie poprzez amortyzację. Natomiast wydatki w postaci rat leasingowych, rozłożone w czasie, wpływają w istotny sposób na zwiększenie ilości dostępnych środków obrotowych poprzez redukcję podatków.

W istniejącym obecnie stanie prawnym można stwierdzić, iż forma finansowania poprzez leasing jest korzystna dla firm:
- nie posiadających odpowiedniego kapitału własnego, niezbędnego do podjęcia nowej działalności
- chcących rozszerzenia i unowocześnienia prowadzonej działalności
- poszukujących możliwości poprawy swojej płynności finansowej

Leasing jest nowoczesną i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania dużych środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc raty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing operacyjny umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

W krajach o wysokorozwiniętej gospodarce rynkowej znaczącą pozycję wśród form finansowania inwestycji zajmuje leasing. Trendy rozwoju polskiej gospodarki powodują, że grupa przedsiębiorców dla których leasing stanowi często jedyną możliwość pozyskania środków niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej wciąż wzrasta. Przedsiębiorca korzystający z leasingu jest w stanie szybciej się rozwijać, modernizować park maszynowy i na bieżąco wykorzystywać nowe technologie, co pozwala na skuteczne konkurowanie z innymi firmami.

Można się zastanawiać po co brać maszyny w leasing, czy nie lepiej kupić je bezpośrednio u producenta. Odpowiedź jest jednak prosta – zakup maszyn, samochodów itd. wiąże się z koniecznością wydania znacznej ilości gotówki. Wypożyczenie urządzeń w firmie leasingowej pozwoli leasingobiorcy zaangażować pieniądze gdzie indziej, głównie w inwestycje, które nie mogą być w żaden sposób kredytowane, bądź pozwoli nie angażować ich wcale. Dzięki temu firma może rozwijać się szybciej i z o wiele mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

Z leasingu mogą korzystać wszelkie przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą, przy czym nie jest on korzystny dla tzw. ryczałtowców oraz podmiotów gospodarczych nie płacących podatku VAT (większość firm leasingowych w ogóle nie obsługuje tego typu firm). Leasingu najbardziej potrzebują małe i średnie firmy, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ostatnio daje się również zauważyć ożywienie wśród firm państwowych. Leasing różnego rodzaju dóbr i usług pojawił się jako szansa na pozyskanie nowych technologii, których zdobywanie drogą dotychczasową (kredyt, środki własne) przysparzało wiele problemów m.in. natury fiskalnej.

Leasing aktywów uwalnia właściciela firmy od papierkowej roboty, ponieważ harmonogramy obsługi, rachunkowość dotycząca amortyzacji i inne sprawozdania nie muszą być sporządzane w przypadku dzierżawionych aktywów. Mniej czasu wymaga poszukiwanie odpowiedniego wyposażenia, gdyż spółki leasingowe, które zwykle specjalizują się w określonej branży, mogą dostarczyć klientowi informacje niezbędne do wyboru odpowiednich aktywów. Ciężar zapewnienia konserwacji i napraw może być także przekazany leasingodawcy. Podstawą działania firm leasingowych są ich własne środki finansowe i dostęp do stałego i pewnego źródła pieniędzy jakim są banki. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie otrzymają tak dobrych warunków kredytowania jak firmy leasingowe, które cieszą się zaufaniem banku i są ich stałym klientem. Dlatego pieniądz może być tańszy o kilka punktów procentowych nawet przy uwzględnieniu pośrednictwa.

Podsumowując można stwierdzić, iż wyróżniamy trzy charakterystyczne elementy umowy leasingowej:
• przedmiotem umowy jest środek trwały wykorzystywany w działalności gospodarczej leasingobiorcy
• dokładnie określony jest czas trwania umowy
• zapłata za użytkowanie jest zawsze w pieniądzu (nie np. w naturze)


O autorze

Lila

Obywatelka Świata. Po prostu. Pasjonatka podróży, dobrej kuchni & dobrej książki.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

TEST