Polecane: Zmiana marki medycznej - jak to zrobić?

Co to jest zarządzanie zasobami?

Zarządzanie zasobami - oddziaływanie na szeroko rozumiane zasoby instytucji w taki sposób, by osiągać zamierzone cele.

• zasoby instytucji mogą mieć charakter materialny (np. pracownicy, teren, budynki i budowle, teren – lokalizacja instytucji, maszyny i urządzenia, środki pieniężne, środki transportowe, sprzęt biurowy) bądź niematerialny (np. myśl naukowa - patenty i licencje, zasoby informacyjne, kwalifikacje pracowników, kultura organizacyjna ukształtowana w instytucji, układy i kontakty z instytucjami otoczenia, sieć sprzedaży, marka firmy).
• podstawowym wyróżnikiem kategorii zarządzania jest własność zasobów, jako dominujące źródło władzy, a więc dające możliwość wywierania wpływu na wykorzystanie zasobów. Pewną wątpliwość może budzić własność w odniesieniu do zasobów ludzkich. W tym przypadku własność traktuje się w sposób umowny, jako dobrowolne zaakceptowanie warunków pracy przez podejmujących pracę.
wśród podmiotów powiązanych z zarządzaną instytucją występują: „właściciele” zasobów, reprezentanci właścicieli (np. członkowie rady nadzorczej) zarządzający” – menedżerowie (w przypadku firmy członkowie zarządu i kierownicy różnych szczebli) oraz „wykonawcy”. W małych firmach wszystkie te podmioty często łączą się w jedno, natomiast w większych firmach następuje ich rozdzielenie. W tym ostatnim przypadku dodatkowo dochodzi jeszcze jeden podmiot: „reprezentanci właścicieli” wchodzący w skład rady nadzorczej (występuje to np. w firmach posiadających statut spółki akcyjnej).
• do podstawowych funkcji zarządzania zalicza się: planowanie (niekiedy jako odrębną funkcję wskazuje się ustalanie celów), organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Motywowanie jest specyficzną funkcją zarządzania powiązaną tylko z czynnikiem ludzkim. Bardziej szczegółowe omówienie funkcji zarządzania znajduje się w dalszej części materiałów.
funkcje zarządzania przenikają wszystkie tzw. funkcje organiczne instytucji (tj. występujące w instytucji obszary przedmiotowe, np. w przypadku przedsiębiorstwa przykładami funkcji organicznych są np. marketing i sprzedaż, finanse, badanie i rozwój, kadry, produkcja, przygotowanie techniczne, utrzymanie ruchu, zaopatrzenie i gospodarka materiałowa, administracja, prewencja i inne).
• ze względu na odniesienie zarządzania do różnych możliwych zasobów bądź różnych możliwych funkcji organicznych używa się takich określeń, jak np. zarządzanie personelem (tożsame w zasadzie z kierowaniem ludźmi), zarządzanie informacjami, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie zapasami, zarządzanie finansami, zarządzanie marketingiem, zarządzanie produkcją czy zarządzanie zaopatrzeniem. Niezależnie od tego zarządzanie można odnosić do innych, specyficznych elementów i używać określeń: zarządzanie ryzykiem czy zarządzanie jakością, a także do specyfiki instytucji (zarządzanie małą firmą, zarządzanie biznesem, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie szkołą, zarządzanie szpitalem itp.). Zarządzać można również określonymi przedsięwzięciami (zarządzanie projektem, zarządzanie konferencją, zarządzanie inauguracją roku). Można wreszcie zarządzanie rozpatrywać w węższych bądź szerszych przedziałach czasu (zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne). Wynika z tego, że zarządzanie jest kategorią wieloznaczną i wieloaspektową.


O autorze

Natka

Pisze o wszystkim co ważne i ciekawe, ale głównie o ekonomii i biznesie.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest konieczne oznaczone są symbolem *

Poprzedni artykuł:Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Następny artykuł:Cechy osobowości
TEST